Меню

11 молитв помогающих при лечении рака

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Читайте также:  Молитва своему ангелу хранителю короткая

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-ob-iscelenii-pri-onkologicheskom-zabolevanii.html

Молитвы от рака и об исцелении — Народные методы лечения рака

ОБРАЩЕНИЕ К ИИСУСУ ХРИСТУ

«Земной наш Господь Иисус Христос, Наш Спаситель.
Помоги мне очистить душу свою.
Помоги избавиться от пороков земных.
Помоги укрепить плоть свою.
Я молю тебя о прощении
Всем душам моих близких,
Живущих на Небе и на Земле.
Я молю Тебя о прощении всем душам земным.
Я молю тебя послать нам свою благодать
И повести нас по пути Неба.
Я молю Тебя о здравии тела моего.
Тело мое мешает душе моей очиститься.
Помоги мне избавиться от хвори моей тяжкой.
Помоги мне выгнать тлен из телес моих.
Я буду верить, и идти за Тобою.
Славить Тебя
И беречь Душу свою.
Аминь.»

МОЛИТВА пред иконой Божией Матери «Всецарица»

О Пречистая Богомати, Всецарйце! Услыши многоболёзненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию принесённою, призри на чад Твоих, неисцёльными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилбма покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сугди, покрый нас много-целебным Твоим омофбром. Тамо, идёже надежда исчезает, не-сумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабею явися. Тамо, идёже мрак отчаяния в души вселйся, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утёши, нёмощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение дйруй. Исцели болящия люди Твоя, о Всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всембщнаго Врача, Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненные исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получйвше, прославляем Живоначаль-ную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Читайте также:  Molitva volniya moya grexi

1. «Небесный ангел мой, прошу, храни меня!
В пустыне жизни, посторонних не виня,
Свечой горю, от лютой хвори таю,
И где душе найти спасение — не знаю.
Объятья чёрные мне бездна отворяет,
Отчаянно борюсь, но силы не хватает.
Спаситель светлый, предоставь своё крыло!
Дай опереться мне, коль так не повезло
Дай силу обрести! Надежда на тебя,
Пожалуйста, спаси и сохрани меня!»

«Господи! Боже милостивый! Да святится имя твое на небесах и на Земле, от края и до края Вселенной! Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака, дабы не столько противостоять ему, но и очищать Землю- Матушку от сего мусора. Научи отделять благо от зла и пребывать в спокойствии и твёрдости духа, да достойно творить меж людей Волю Твою. Укрепи силу братьев и сестёр моих, — как близких, так и неведомых мне. Да узрят они истинную славу Твою и исполнится любви в сердце своём, и одолеют преграды тёмные в движении по Пути к Свету, да и протянут друг к другу руки свои и отдадут безмерно тепло души. Господи! Да свершится Воля Твоя! И пребудет на Земле Единый Народ, любящий матерь свою — Природу, воссоединенный с Тобой на Последний Завет Твой. Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.»

«Во городе Веретене стоит престол. На нем сидит Марья с мечом и крестом сечёт рак!
Рак: колючий, могучий, гнетущий, растущий, огненный, жировой, внутренний, пахловый, водяной, ползучий, ядовитый, отравляющий, гниющий, кровавый, зернистый, зреющий, сербулящий, злаковый.
Матерь Божья! Ты всем помогаешь, всякие болезни утоляешь .Утоли болезни прочие рака и все его звания у раба Божьего (имя больного), Во имя Отца и Сына и Святого духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Утром : благослови, Господи, на деяния дня грядущего и да будет встречены трудности его, яко и подобает идущим под светом твоим. Вечером : Восполни, Господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к встрече для будущего. Аминь.»

Молитва первая об исцелении болящего

Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженные, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя рек) немоществующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя рек), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Mолитва вторая об исцелении болящего

О, Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнею одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возрати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и примирные благая, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.

Читайте также:  Молитва чтобы корова домой шла

«О, Пречистая Богомати, Всецарице ! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждующих,ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже лютые скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо , идеже мрак отчаяния в душе вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушные утеши, немощные укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о, Всемислостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.
Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице!
Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалях Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь. «

Ещё одна молитва Всецарице

» О Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице!
Несмь достоин да внидеши под кров мой! Но яко милостивого Бога
любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немоществующе тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изможет
у Тебе всяк глагол, о Всецарица ! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли. Да
прославляю преславное имя Твое всегда , и ныне и в безконечные веки.
Аминь. «

Ещё одна молитва Всецарице

» Образом радостворным чесныя Всецарицы,
желанием теплым взыскающих благодати Твоея спаси, Владычице,
избави от обстояний к Тебе прибегающих, от всякой напасти огради
стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее «.

Молитва Святителю Нектарию Эгинскому.

«О Святителю Нектарие, отче богомудрый ! Приими , блюстителю веры
православныя, исповедание устен людей христоименитых , собранных
днесь в храме благодатию Божиею, в тебе живущею. Весть бо достиже до предел Российских , яко ты , великий во святых угодниче Христов, во всех
концех вселенныя призывающим имя твое являешися и от раковыя болезни исцеление даруеши.
Слышахом об иерее, тебе тезоименитом и храм во имя твое созидавшем, со скорбными великими. Раковою убо язвою грудною поражен бе, крови на всяк день точащейся, и страждаше лютее ; дела же своего святаго не оставляше. Внезапну ты, святителю многомилостиве, с небес сшед, ему во храме предстал еси в видимом образе. Он же, непщуя тя собрата, едина от смертных бытии, прошаше молитв твоих и рече : » Боляй есмь вельми ,
обаче хощу святый олтарь наздати , да поне единожды святую литургию
вкупе с прихожаны совершу ; послеже и умерети готов есмь, смерть бо мя
не страшит.»
Ты же , отче, безплотен сый, слезами лице свое орошаше! и объем страдальца, лобызаше и , глаголя : » Не тужи, чадо мое, яко, болезнею испытан, здрав будеши. Вси убо о чудеси сем ведати имут». Он же , исцелен быв, абие разуме , с кем беседовавшее, тебе невидиму бывшу.
О , великий угодниче Христов Нектарие ! Храм оный свершен есть ныне и чудеса твои, аки море преизливающееся , умножишася ! Мы же познахом, яко молитве праведника должно поспешествуемой бытии усердием нашим к службе Божией и решимостию за Христа умирати, да здравии обрящемся.
Молят тя, отче праведный, болящая чада твоя : да свершается с нами воля Божия, благая, угодная и совершенная , не хотящи смерти грешнику,
но еже обратитися и живу бытии ему.
Ты же, провозвестниче воли Божией, исцели ны благодатным явлением своим , да велик будет Бог на небеси и на земле во веки веков ! Аминь.

Источник статьи: http://rakynet.ru/molitvy_ob_istselenii.html