Меню

11 работающих молитв при онкологии

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-ob-iscelenii-pri-onkologicheskom-zabolevanii.html

Молитвы об исцелении от рака

С этими молитвами можно обратиться к святым с просьбой об избавлении от рака.

Молитва Господу Богу об исцелении от рака

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Боже, милостив буди мне, грешней (-ому).

Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице Единому, славимому и покланяемому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, обращаю свою молитву в полном раскаянии о грехах моих прежних, содеянных мною рабою Божиею (-им) (имя молящейся(-гося)) Во все дни живота моего,

Во всякий час, дни и нощи, делом, словом, помышлением и прочими моими грехами, душевными и телесными вкупе, имиже Тебе Бога моего и Творца прогневах и настоящую тяжелую болезнь рака в наказание от тебя заслужив.

Осознав грехи свои имею волю каятися: «Каюсь! Каюсь! Каюсь!»

Читайте также:  Молитвы читать чтоб быть с любимым человеком

В покаянии пришло прозрение мое о греховной жизни моей и о Милости Твоей неизреченной,

ибо не умерщвил меня заслуженно, а наказал болезнью рака, милостиво, оставив мне, грешной (-ому) рабу (-е) Божией (-ему) (имя болящей(-его), время на молитву покаянную и на исправление грехов моих.

Господи Боже мой, на коленях, со слезами смиренно молю Тя:

Помози ми, милосердием Твоим прости ми согрешения моя, ибо о сих грехах жалея, представляю их Тебе и молю — разреши от всех сих, я ко Благ и Человеколюбец.

Яко благ исцели невидимо молитвами Святых Твоих меня, рабу (-а) Божию (-его) (имя болящей (-его), от болезни порчи рака и всех его званий:

рака червивого, гнетущего, растущего, грибкового, ядовитого, водяного, кровавого, колючего, могучего, огненного, жирового, внутреннего, пахлового, ползущего, отравляющего, гниющего, зернистого, зреющего, сербулящего, злакового.

Милостиве Господи, услыши молитву рабы (-а) своей, молящейся (-гося) Тебе.

Долгую и лютую болезнь Иовлю на гноищи и в червех того молящегося, через слово исцелил еси, Господи.

И ныне же молю Тя: я ко Благ исцели невидимо меня рабу (-а) Божию (-его) (имя болящей (-его)) от рака гнетущего, растущего, червивого, грибкового, ядовитого, водяного, кровавого, колючего, могучего, огненного, жирового, внутреннего, пахлового, ползущего, отравляющего, гниющего, зернистого, зреющего, сербулящего, злакового.

Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения мои, вольныя и невольный, я же в слове и в деле, я же в ведении и в неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении: вся мне прости, яко Благ и Человеколюбец.

Неужели мне рабе (-у) Божисй (-ему) (имя болящей (-его) одр сей раковый гроб будет?

Се ми гроб подлежит, се ми смерть предстоит.

Спаси, Боже, душу мою окаянную, суда Твоего, Господи, боюся и муки бесконечныя, злое же творя не престаю:

достойна есмь всякого осуждения и муки, ибо Тебе Господа Бога моего Всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся Небесныя силы, и Святаго Ангела Хранителя моего.

Господи, спаси мя, Грешную (-ого) и недостойную (-ого) рабу(-а) Божию (-его) (имя болящей (его)): аще бо праведника спасеши, ничтоже велие;

Аще чистаго помилуеши, ничтоже дивно — достойни бо суть милости Твося.

Но на мне грешней (-ем) удиви милость Твою:

о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет злоба врагов моих и грехопадение мое твоей неизглаголенней Благости и неисчерпаемого Милосердия.

Пусть не дождутся враги мои Смерти моей и не возрадуются о своей победе и о победе черных бесовских сил.

Заступник души мося буди, Боже!

Спаси мя, грешную (-ого), яко посреде хожду cетей многих: избави мя от них, спаси, сохрани, защити.

Да не усну в смерть от болезни порчи рака и всех его званий.

Ненавидящих и обидящих ми прости;

Мне рабе (-у) Божией (-ему) (имя болящей (-его) даруй спасение и жизнь вечную, в немощех раковых посети и исцеление даруй.

Милостиве, здравия со слезами покаяния прошу мне рабе (-у) Божией (-ему) (имя болящей (-его)), премени от смерти на живот, даждь скорбящим утеху.

Тебе, Творче, каюсь во всех грехах своих, яко не хощеши смерти грешничи, оживи, уздрави болящую (-его) рабу (-а) Божию (-его) (имя болящей (-его), да восстав послужу Ти, исповедуя со всеми праведниками Твою благость.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и присно и во веки веков.

Вторая молитва Господу Богу от рака

Господи, видишь Ты мою болезнь.

Ты знаешь, как я грешна и немощна;

помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость.

Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов.

Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре.

Достойное по делам моим приемлю;

помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!

Третья молитва Господу Богу об исцелении

О Господи, Создатель всего окружающего мира, Ты Всемогущий и Всемилостивый!

Я помощи Твоей прошу, даруй мне, Рабу (-е) Божьему (-ьей) (имя) (можно назвать имя другого человека, за которого возносится молитва) полное выздоровление.

Омой мою кровушку своими целительными лучами.

Только на твою помощь надеюсь и молю о твоей милости.

Силою своею чудотворною верни мне здоровье.

Перстами ангелов своих прикоснись к телу и душе моей, исцели меня и здравием наполни.

Укажи мне дорогу для спасения, исцеления и выздоровления.

Прошу Всемилостивый и Всемогущественный, Господь наш избавления от болезни и укрепления веры моей.

Да услышь просьбу мою и не оставь ее без ответа.

Четвертая молитва Господу Богу о выздоровлении

О Господь мой, Создатель мой, прошу помощи Твоей, даруй исцеление рабе Божьей (рабу Божьему) (имя), омой кровь ее (его) лучами Твоими.

Только с помощью Твоею придет исцеление ей (ему).

Прикоснись к ней (нему) силою чудотворною, благослови все пути ее (его) ко спасению, выздоровлению, исцелению.

Подаришь телу ее (его) здравие, душе ее (его) – благословенную легкость, сердцу ее (его) – бальзам божественный.

Боль отступит, и силы вернутся, и раны заживут ее (его) телесные и душевные, и придет помощь Твоя.

Лучи Твои с Небес дойдут до нее (него) и дадут ей (ему) защиту, благословят на исцеление от недугов ее (его), укрепят веру ее (его).

Да услышит молитву сию Господь.

Слава и благодарность силе Господа.

Пятая молитва Господу Богу о здравии

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго;

отпусти ему вся согрешения его;

подай ему исцеление от болезни;

возврати ему здравие и силы телесныя;

подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

Шестая молитва Господу Богу о даровании здоровья

Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляя и, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего, немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное.

Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя),

воздвигни его от одра болезненнаго, и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою,

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Седьмая молитва Господу Богу об исцелении

Господи, Ты есть Высшая Совершеннейшая справедливость: болезнь, которую Тебе угодно было послать рабу божьему (имя), должно быть, он (она) заслужил (заслужила), т.к. Ты никогда не испытываешь без причины.

Относительно своего выздоровления он (она) полностью полагается на Твое бесконечное милосердие:

и если Тебе угодно будет вернуть ему (ей) здоровье и счастье, да будет Оно благословенно;

Читайте также:  Молитва чтобы успокоиться после ссоры

и покорится безропотно Твоим Божьим велениям, поскольку все, что Ты делаешь, может иметь целью только благо для Твоих творений.

Позволь же, о, мой Бог, чтобы эта болезнь послужила ему (ей) хорошим уроком и чтобы он (она) заставила его (ее) оглянуться на самого себя и на свои поступки;

он (она) принимает ее как искупление за прошлое и как испытание его (ее) веры и покорности Твоей Святой воле.

Восьмая молитва Господу Богу о выздоровлении

Мой Бог, пути Твои и решения непостижимы для смертного, и в своей Великой Мудрости Ты решил наказать (такого-то) болезнью.

Взгляни, я прошу Тебя, Взглядом, полным сострадания, на его (ее) муки соблаговоли прекратить их.

И вы, Добрые Ангелы, посланники и исполнители Воли Всемогущего, помогите, я прошу вас, мое желание облегчить его (ее) раба божьего (имя) муки;

направьте его мысли его (ее) желания таким образом, чтобы они силой своей пролили живительный бальзам на его (ее) тело и утешение в его (ее) душу.

Внушите ему (ей) терпение и покорность Воле Божьей;

дайте ему (ей) силы, чтобы он (она) мог (могла) с послушанием перенести ниспосланные ему (ей) страдания, чтобы он (она) не потерял (потеряла) плодов этого испытания.

Девятая молитва Господу Богу о выздоровлении

Владыко Вседержитель, врач душ и телес, смиряй и возноси, наказуя и вновь исцеляя;

брата нашего (имя) немоствующего посети милостью Твоею, простри мышцу Твою, исполненную врачевания, и исцели его,

возставь от одра и немощи, запрети духу немощи, отведи от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясавицу.

И если есть в нем согрешение или беззаконие, ослабь, оставь, прости, Твоего ради человеколюбия.

Молитва о даровании здоровья Иисусу Христу

Земной наш Господь Иисус Христос, наш Спаситель.

Помоги мне очистить душу свою.

Помоги избавиться от пороков земных.

Помоги укрепить плоть свою.

Я молю тебя о прощении всем душам моих близких, живущих на Небе и на Земле.

Я молю Тебя о прощении всем душам земным.

Я молю тебя послать нам свою благодать и повести нас по пути Неба.

Я молю Тебя о здравии тела моего.

Тело мое мешает душе моей очиститься.

Помоги мне избавиться от хвори моей тяжкой.

Помоги мне выгнать тлен из телес моих.

Я буду верить, и идти за Тобою.

Славить Тебя и беречь Душу свою.

Молитва об исцелении от рака Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний,

умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом,

да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Луке Крымскому об исцелении от рака

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов!

Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно:

услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбцу Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики Ангел предстоиши.

Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию, еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христа Бога нашего:

да утвердит во святей своей Православней Церкви дух правыя веры и благочестия, пастырям ея да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей:

право верующия соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противная обличати.

Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная.

Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление.

Скopбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение,

родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое архипастырское и святое благословение, да тобою осеняеми избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов.

Даруй нам богоугодно прейти поприще временней жизни, настави нас на путь, ведущий в селения праведных, избави нас воздушных мытарств и моли о нас всесильнаго Бога:

да в вечней жизни с тобою непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Молитва Нектарию Эгинскому о даровании здоровья

О Святителю Нектарие, отче богомудрый!

Приими, блюстителю веры православныя, исповедание устен людей христоименитых, собранных днесь в храме благодатию Божиею, в тебе живущею.

Весть бо достиже до предел Российских, яко ты, великий во святых угодниче Христов,

во всех концех вселенныя призывающим имя твое являешися и от раковыя болезни исцеление даруеши.

Слышахом об иерее, тебе тезоименитом и храм во имя твое созидавшем, со скорбными великими.

Раковою убо язвою грудною поражен бе, крови на всяк день точащейся, и страждаше лютее;

дела же своего святаго не оставляше.

Внезапну ты, святителю многомилостиве, с небес сшед, ему во храме предстал еси в видимом образе.

Он же, непщуя тя собрата, едина от смертных бытии, прошаше молитв твоих и рече: «Боляй есмь вельми, обаче хощу святый олтарь наздати, да поне единожды святую литургию вкупе с прихожаны совершу; послеже и умерети готов есмь, смерть бо мя не страшит.»

Ты же , отче, безплотен сый, слезами лице свое орошаше!

И объем страдальца, лобызаше и, глаголя : «Не тужи, чадо мое, яко, болезнею испытан, здрав будеши. Вси убо о чудеси сем ведати имут».

Он же, исцелен быв, абие разуме, с кем беседовавшее, тебе невидиму бывшу. О, великий угодниче Христов Нектарие!

Храм оный свершен есть ныне и чудеса твои, аки море преизливающееся , умножишася! Мы же познахом, яко молитве праведника должно поспешествуемой бытии усердием нашим к службе Божией и решимостию за Христа умирати, да здравии обрящемся.

Молят тя, отче праведный, болящая чада твоя:

да свершается с нами воля Божия, благая, угодная и совершенная, не хотящи смерти грешнику, но еже обратитися и живу бытии ему.

Ты же, провозвестниче воли Божией, исцели ны благодатным явлением своим , да велик будет Бог на небеси и на земле во веки веков!

Молитва от рака Николаю Чудотворцу

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ.

Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи.

Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг.

Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий.

Прими раскаяние болящего и его близких.

Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать.

Читайте также:  Как прослушать утренние молитвы

Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее.

Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда.

Молитвы Пантелеймону целителю Читать →

Молитва архангелу Михаилу об избавлении от рака

О, Великий Архистратиже Божий, Михаил, победитель демонов.

Победи и сокруши всех моих демонов, видимых и невидимых.

Умоли Господа Вседержателя, да спасет и сохранит меня Господь от все скорбей и болезней, от смертоносной язвы и от напрасной смерти,

о, Великий Архангел Михаил, ныне и присно и во веки веков.

Молитва от рака архангелу Рафаилу

О, святый великий Архангеле Рафаиле, престолу Божию предстояй!

Ты благодатию, от Всемогущаго Врача душ и телес наших, тебе данною, праведнаго мужа Товита от слепоты телесныя исцелил еси, и сына его Товию, спутешествуя ему, от злаго духа сохранил еси.

Всеусердно молю тя: буди мне путеводитель в жизни моей.

Cохрани от всех видимых и невидимых враг, исцели душевныя и телесныя болезни моя, управи жизнь мою к покаянию во гресех и ко творению добрых дел.

О, святый великий Рафаиле Архангеле!

Услыши мене грешнаго, молящагося тебе, и сподоби в здешней и будущей жизни благодарити и славити общаго Создателя нашего в безконечныя веки веков.

О, святый, славный архангеле Божий Рафаиле!

Скорый помощниче и теплый пред Богом о нас заступнице и молитвениче.

Предстоя у престола святыя Троицы, испроси нам у Господа прощение согрешений наших:

да преложит Он на милость гнев Свой праведный, грехов ради наших движимый на нас.

Не остави же, о, архангеле Божий, нас и ты помощию и заступлением твоим, днесь прославляющих имя твое святое.

Аще и многогрешнии есмы, обаче не хощем в беззакониях наших погибнути.

Укрепи благодатию Господнею слабую волю нашу на дела благия.

Буди и нам, якоже отроку Товии, путеводитель и советодатель в нашем многоскорбнем житии.

Помози нам избавитися от гнетущих нас болезней, якоже ты избавил Товита от его многолетней слепоты.

Егда же приблизится час скончания нашего, не остави нас, архангеле Божий, беззащитных на воздушных мытарствах против духов злобы, преграждающих восход в горняя.

Да охраняеми тобою достигнем обителей Отца нашего небеснаго и купно с тобою и со всеми святыми прославим Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва Силуану Афонскому об исцелении от рака

О предивный угодниче Божий, отче Силуане!

По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей вселенней, мертвых, живых и грядущих, не премолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена).

Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианского, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде,

идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянута неправд и беззаконий наших,

но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости.

Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира — Святейшею Игумениею Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых святейшего Слова святей горе Афонской и боголюбивым пустынножителем ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися.

Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют,

да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией.

Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия.

Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребите любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство,

но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли.

Такожде и земному Отечеству твоему — земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение,

во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых,

и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти, Креста Животворящаго силою, и в любви Божией неоскудеваему утвердитися.

Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим,

испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит.

Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех,

в правде Божией утвердитися и в благодатной любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися.

Да тако, творяще Его всясвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся.

Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва перед иконой Богородицы «Всецарица» об избавлении от тяжелой болезни

О пречистая Богомати, Всецарице!

Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих!

Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором.

Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди.

Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися.

Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества!

Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй.

Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице!

Ум и руки врачующих нас благослови;

да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего.

Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице!

Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

Вторая молитва перед иконой Богородицы «Всецарица» от рака

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице!

Несмь достоин, да внидеши под кров мой!

Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое.

Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице!

Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки.

Источник статьи: http://mymolitva.ru/molitvy-o-zdravii-i-iscelenii/molitvy-ob-iscelenii-ot-raka/