Меню

Ангел хранитель молитва тропарь

Ангел хранитель молитва тропарь

А́ нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Я ви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

А́ нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вяты́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

А́ нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте также:  Отце наш молитва в картинках

Новости

Обновления на сайте

Добавлены новые и отредактированы старые молитвословия в разделах: * Апостолам; * Князьям и царям; * Мученик ам; * Новомуч еникам и исповедникам XX века; * Преподобным; * Святителям.

Источник статьи: http://diak.ortox.ru/*_angelam/view/id/4616

Ангел хранитель молитва тропарь

КАНОН АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, / живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га, / ум мой утверди́ во и́стиннем пути́, / и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́, / да тобо́ю направля́емь, / получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, / прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, / я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, / Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, / безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, / наста́вниче мой и храни́телю, / не оста́ви мене́, погиба́юща.

Слава: Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, / твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, / да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, / и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.

И ныне: Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, / со храни́телем мои́м Áнгелом, / и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние / притека́ющих к Тебе́, Го́споди, / Ты еси́ свет омраче́нных, / и пое́т Тя дух мой.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой; / ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

Враг попира́ет мя, и озлобля́ет, / и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; / но ты, наста́вниче мой, / не оста́ви мене́ погиба́юща.

Слава: Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием / Творцу́ и Бо́гу даждь ми, / и тебе́, благо́му Áнгелу храни́телю моему́: / изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.

И ныне: Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, / прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.

Читайте также:  Ok google молитва отче наш

Седален, глас 2. Подобен: Вышних ища:

От любве́ душе́вныя вопию́ ти, / храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: / покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, / и к жи́зни наста́ви небе́сней, / вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.

Слава, и ныне, Богородичен: Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, / Я́же без се́мени ро́ждши всех Влады́ку, / Того́ со Áнгелом храни́телем мои́м моли́, / изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, / и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й и согреше́нием очище́ние, / Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́, / и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, / и не оста́ви мене́, / но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ / и пода́ждь ми спасе́ние необори́мое.

Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́га, Áнгеле, / молю́ тя, святы́й, / от вся́ких мя бед свободи́.

Слава: Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, / и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми / и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ныне: Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пречи́стая, / но изба́ви мя от них ско́ро: / к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.

Ирмос: У́тренююще вопие́м Ти: / Го́споди, спаси́ ны; / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, / храни́телю мой святы́й, / Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, / наста́вниче мой и храни́телю, / от Бо́га да́нный ми Áнгеле.

Слава: Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною, / я́ко бдя́ща сохрани́, Áнгеле Бо́жий, / и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.

И ныне: Мари́е, Госпоже́ Богоро́дице безневе́стная, наде́ждо ве́рных, / вра́жия возноше́ния низложи́, / пою́щия же Тя возвесели́.

Ирмос: Ри́зу ми пода́ждь све́тлу, / одея́йся све́том я́ко ри́зою, / многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, / молю́ся ти, святы́й Áнгеле, да́нный ми от Бо́га, / храни́телю мой до́брый.

Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, / молю́ся ти, святы́й Áнгеле, / и мы́слити ми поле́зная всегда́ наста́ви мя.

Слава: Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, / и бде́ти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, / и наста́ви мя чу́дно к тишине́ живо́тней.

И ныне: Сло́во Бо́жие в Тя всели́ся, Богоро́дице, / и челове́ком Тя показа́ небе́сную ле́ствицу; / Тобо́ю бо к нам Вы́шний соше́л есть.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Яви́ся мне милосе́рд, святы́й Áнгеле Госпо́день, храни́телю мой, / и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, / но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным / и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Икос: Уничиже́нную ду́шу мою́ мно́гими собла́зны, / ты, святы́й предста́телю, / неизрече́нныя сла́вы небе́сныя сподо́би, / и певе́ц с ли́ки безпло́тных сил Бо́жиих, / поми́луй мя и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ просвети́, / да твое́ю сла́вою, Áнгеле мой, обогащу́ся, / и низложи́ зломы́слящия мне враги́, / и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, / в Вавило́не иногда́, / ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Читайте также:  Молитвы для привлечения детей

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ми́лостив бу́ди ми, и умоли́ Бо́га, Госпо́день Áнгеле, / име́ю бо тя засту́пника во всем животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, / от Бо́га дарова́ннаго ми во ве́ки.

Не оста́ви в путь ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя / уби́ти разбо́йником, святы́й Áнгеле, / я́же ти от Бо́га предана́ бысть непоро́чне; / но наста́ви ю́ на путь покая́ния.

Слава: Всю посра́млену ду́шу мою́ / привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел: / но предвари́, наста́вниче мой, / и исцеле́ние ми пода́ждь благи́ми по́мыслы, / уклоня́ти ми ся всегда́ на пра́выя стези́.

И ныне: Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Боже́ственныя, / Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, ве́рою вопию́щих: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, / Его́же пою́т во́и а́нгельстии, / хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

От Бо́га по́сланный, / утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, преблаги́й Áнгеле, / и не оста́ви мене́ во ве́ки.

А́нгела тя су́ща бла́га, / души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, / воспева́ю во ве́ки.

Слава: Бу́ди ми покро́в и забра́ло / в день испыта́ния всех челове́к, / во́ньже огне́м искуша́ются дела́ блага́я же и зла́я.

И ныне: Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, / и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества.

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу / Тя испове́дуем, / спасе́ннии Тобо́ю, Де́во чи́стая, / с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, / я́ко ми́лостив еси́ и милосе́рд, / и пра́ведных лико́в сотвори́ мя прича́стника.

Припев: Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день Áнгеле, / блага́я и поле́зная да́руй, / я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна.

Слава: Я́ко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́, / с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя, окая́ннаго.

И ныне: Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, / преложи́ мя от уз и разреше́ние ми пода́ждь и спасе́ние, моли́твами Твои́ми.

Молитва:

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния, аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злым обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием, и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впа́даю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имя рек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, во ве́ки, ами́нь.

Источник статьи: http://xn—-7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/molitvi/pravilo/004_3.html