Меню

Архангельский господи услыши молитв

Архангельский господи услыши молитв

Диакон: Б лагослови́ влады́ко.

Иерей: Б лагослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ц арю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Таже чтец: Трисвятое по Отче наш:

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй. (трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Возглас: Я ко Твое есть Царство, и сила и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: А минь. Г осподи, помилуй. (12 раз)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П рииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Г о́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А ллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (трижды)

М и́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре, и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем, и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Читайте также:  Молитва чтобы любимый вспомнил меня

О Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе имярек и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите (архиепископе, или Преосвященнейшем епископе) имярек, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́, и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

О благоростворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, нед́угующих, стра́ждущих, плене́нных, и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

О избáвитися нaм от вся́кия ско́рби, гне́ва и нýжды, Го́споду помо́лимся.

З аступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нaс, Бо́же, Твоéю благодáтию.

П ресвятýю, Пречи́cтую, Преблагословéнную, слáвную Влады́чицу нáшу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помянýвше, сáми себе́ и дрyг дрýга, и вeсь живо́т нaш Христу́ Бо́гу предади́м.

Возглaс: Я ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И абие диакон глаголет по гласу тропаря:

Б ог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Стих 1: И спове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: О быше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Н е умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: К а́мень, его́же небрего́ша зи́ждущий, сей бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во оче́сех на́ших.

Слава, и ныне: Богородичен его.

П оми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Посем без ирмосов 1 и 3 песни канона, егоже припевы:

И ису́се Сладча́йший, спаси́ нас.

Или: П ресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Поем же киижду песнь сице:

Спасителю: И зба́ви от бед/ рабы́ Твоя́, Многоми́лостиве,/ я́ко мы усе́рдно/ к Тебе́ прибега́ем,/ ми́лостивому Изба́вителю, всех Влады́це, Го́споду Иису́су.

Читайте также:  Kakuyu molitvu nuzhno chitat kogda boleesh

Богородице: С паси́ от бед/ рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ я́ко вси по Бо́зе/ к Тебе́ прибега́ем,/ я́ко Неруши́мей Стене́ и Предстата́льству.

П ри́зри благосе́рдием,/ Всепе́тая Богоро́дице,/ на мое́ лю́тое/ телесе́ озлобле́ние,/ и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Святому: М оли́ Бо́га о нас, имярек ,/ я́ко мы усе́рдно/ к вам прибега́ем,/ ско́рым помо́щникам и моли́твенникам о душа́х на́ших.

П оми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Г о́споди поми́луй (трижды)

Е ще молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе имярек и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите (архиепископе, или Преосвященнейшем епископе) имярек , и о всей во Христе братии нашей.

Лик: Г о́споди поми́луй (трижды)

Е ще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Лик: Г о́споди поми́луй (трижды)

Возглас: Я ́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Также 4, 5 и 6 песни канона.

Спасителю: И зба́ви от бед/ рабы́ Твоя́, Многоми́лостиве,/ я́ко мы усе́рдно/ к Тебе́ прибега́ем,/ ми́лостивому Изба́вителю, всех Влады́це, Го́споду Иису́су.

Богородице: С паси́ от бед/ рабы́ Твоя́, Богоро́дице,/ я́ко вси по Бо́зе/ к Тебе́ прибега́ем,/ я́ко Неруши́мей Стене́ и Предстата́льству.

П ри́зри благосе́рдием,/ Всепе́тая Богоро́дице,/ на мое́ лю́тое/ телесе́ озлобле́ние,/ и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Святому: М оли́ Бо́га о нас, имярек ,/ я́ко мы усе́рдно/ к вам прибега́ем,/ ско́рым помо́щникам и моли́твенникам о душа́х на́ших.

П а́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

З аступи́, спаси́, поми́луй, и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

П ресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Возглас: Т ы бо еси́ Царь ми́ра, и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Таже лик поет кондак 1-й акафиста Спасителю или Богородице или святому. По прочтении 12 кондаков и икосов иерей чтет кондак 13-й трижды. Таже икос 1-й и кондак 1-й.

Диакон: В о́нмем, прему́дрость, во́нмем. П рокимен [Господу, Божией Матери или святому].

Диакон: Г о́споду, помо́лимся.

Иерей: Я́ ко свят еси́, Бо́же на́ш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Диакон: В ся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Лик: В ся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

Стих: Х вали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Лик: В ся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода.

И посем возглашает диакон:

И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Г о́споди, поми́луй (трижды).

Диакон: П рему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелиа.

Иерей: О т имярек святаго Евангелиа чтение.

Лик: С ла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

И чтет иерей прилучившееся евангелие.

Лик: С ла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Посем поются песни 7, 8 и 9.

Таже лик: Д осто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Бого́родицу Тя велича́ем.

Читайте также:  Молитва матери чтобы дети хорошо учились

Таже чтец: Трисвятое по Отче наш:

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй. (трижды)

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Возглас: Я ко Твое есть Царство, и сила и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

П оми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Г о́споди, поми́луй (трижды).

Еще молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе имярек и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите (архиепископе, или Преосвященнейшем епископе) имярек , и о всей во Христе братии нашей.

Лик: Г о́споди, поми́луй (трижды).

Е ще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Г о́споди, поми́луй (трижды).

Е ще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих ( имярек ).

Лик: Г о́споди, поми́луй (трижды).

Е ще́ мо́лимся за всю бра́тию, и за вся христиа́ны.

Лик: Г о́споди, поми́луй (трижды).

Возглас: У слы́ши ны, Бо́же Спаси́телю наш, упова́ние всех концо́в земли́ и су́щих в мо́ре дале́че: и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец, Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

По ектении иерей чтет молитву. Посем поется величание.

Иерей: П ресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Лик: Ч естне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Бого́родицу Тя велича́ем.

Иерей: С ла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Г о́споди, поми́луй, (трижды) Б лагослови́.

Х ристо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, [имярек святаго, емуже молебен], и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Чинопоследование молебного пения с акафистом утверждено решением Священного Синода от 30 мая 2019 года ( журнал № 54 ).

Новости

Обновления на сайте

Добавлены новые и отредактированы старые молитвословия в разделах: * Апостолам; * Князьям и царям; * Мученик ам; * Новомуч еникам и исповедникам XX века; * Преподобным; * Святителям.

Обновление на сайте

Объявления

Внимание!

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Источник статьи: http://diak.ortox.ru/trebnik/view/id/1207537