Меню

Армянская молитва богу за

Армянская молитва богу за

Санкт-Петербург. Невский пр., 40-42

Санкт-Петербург. Невский пр., 40-42

Молитвы

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Отче наш, сущий на небесах!

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас во искушение,

Но избави нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство, и сила,

Հայերեն (Գրաբար)
Հայր մեր որ յերկնս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Հայերեն (աշխարհաբար)
ՀԱՅՐ ՄԵՐ
Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես,
Քո անունը սու՛րբ լինի,
Քո թագավորությունը գա՛,
Քո կամքը լինի՛
Ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա,
Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր
Եվ մեզ ներիր մեր պարտքերը,
Ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին
Ու մեզ փորձության մի տանի,
Այլ փրկիր մեզ չարից,
Քանի որ քոնն է թագավորությունը,
Զորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից,
Ամեն։

Աղոթք հաց ուտելուց առաջ

Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս,
Որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ:
Օրհնեալ է Տէ՛ր ի պարգեւս Իւր.
Ամէն:

***
Փա՛ռք Քեզ, ո՜վ Տեր, փառք Քեզ, փառա՛ց Թագավոր, որ տվեցիր մեզ ուրախության կերակուր. և Քո ամենաբավ ողորմության լիությամբ լցրիր մեր սրտերը: Այժմ լցրու մեզ Քո Սուրբ Հոգով էլ, որպեսզի Քո առաջ ընդունելի, և ոչ՝ ամոթահար լինենք, քանզի Դու յուրաքանչյուրին հատուցում ես ըստ իր գործերի:
Ամեն:

Հավատո Հանգանակ

Հաւատամք ի մի Աստուած՝ ի Հայրն ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից: Եւ ի մի Տէր՝ Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ՝ միածին, այսինքն յէութենէ Հօր: Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած: Նույն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք: Որ յաղագս մեր՝ մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով: Որով Էառ զմարմին, զհոգի, եւ զմիտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապես եւ ոչ կարծեօք: Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր: Գալոց է նովին մամնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս. որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան: Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրենս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս: Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն:

Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական Սուրբ Եկեղեցի: Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց: Ի յարութիւն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց. յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս:

Իսկ որք ասեն` էր երբեմն յորժամ ոչ էր Որդին, կամ էր երբեմն յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգին, կամ թե` յոչէից եղեն, կամ յայլմէ էութենէ ասեն լինել զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ` փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ Կաթուղիկէ եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի:

Веруем в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Бога Отца единородно, именно от естества Отцова. В Бога от Бога, в Свет от Света, в Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного; единосущного Отцу, Коим сотворено все на небесах и на земле, видимое и невидимое. Ради нас людей и спасения нашего ради сошедшего с небес, воплотившегося, вочеловечившегося, родившегося совершенно от Святой Девы Марии Духом Святым. Приявшего плоть, душу, разум и все, что есть в человеке, — истинно, а несомненно. Страдавшего, распятого, погребенного, на третий день воскресшего, вознесшегося на небеса в том же теле, воссевшего одесную Отца. Грядущего в том же теле и во славе Отца судить живых и мертвых; Его же Царству нет конца.

Веруем и в Духа Святого, несотворенного и совершенного, глаголившего в Законе, Пророках и Евангелиях. Сшедшего на Иордан, проповедавшего Посланного и обитавшего в святых.

Веруем и в единую соборную Апостольскую Святую Церковь. В одно крещение, в покаяние, очищение и отпущение грехов; в воскресение мертвых; в вечный суд душ и тел; в царство Небесное и в жизнь вечную.

Ս. Ներսես Շնորհալի «Հաւատով խոստովանիմ»

«Հաւատով խոստովանիմ»-ը համաշխարհային հոգևոր գրականության գոհարներից է (թարգմանվել է 36 լեզուներով): Բաղկացած է 24 տնից (օրվա 24 ժամերի համեմատ) և բովանդակում է աղոթքի բոլոր տեսակները (դավանական, զղջական, պաղատական, խոստովանական և այլն): Հեղինակն այն անվանել է «Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի աղոթք»: Գրված է արձակ, բայց հոգևոր ապրումների, հույզերի հարստությամբ և ներքին ռիթմով ազատ բանաստեղծություն է:

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

ԶՔեն գոհանամք,
Տէր Աստուած մեր.
որ շնորհեսցեր մեզ հանգիստ
քնոյ ի խաղաղութեամբ:
Տուր մեզ, Տէր. զառաջիկայ
օրս խաղաղութեամբ
անցուցանել:
ԱՄԷՆ:
Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս.
որ լուսաւորես զամենայն մարդ,
լուսաւորեա զիս՝ զխաւարեալս
մեղօք. բաց զաչս իմոյ եւ
հաստատեա յերկիւղ ի սէր պատուիրանաց Քոց:
ԱՄԷՆ:

Источник статьи: http://armenian-church.org/molitvy

Армянская молитва богу за

МОЛИТВА
К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ.
(молитва из Жамагира).

Qo ardjev enq @nknum, Surb Astvacacin,
Ev aghachum anarat Kuysid
Barekhosir mer andzanc hamar
Ev aghachir Miacin Vordut,
phrkel mez phordzutyunic
ev mer bolor vtangneric.

Ко арджев енк ынкнм, Сурб Аствацацин,
ев агачум анарат Куйсид
барехосир мер андзанц амар
ев агачир Миацин Вордут
пркел мез порцутиуниц
ев мер болор втангнериц.

Пред Тобой преклоняемся,
Пресвятая Богородица,
Тебе молимся, Пречистая Дева,
замолви слово и помолись за нас
Сыну Твоему Единородному,
чтоб избавил нас от искушения и
грозящих нам бед.

Ов мец Аствац,
Вор твел эс мез бари hайр ев сирох майр,
тур мез шнорк, аненк ахотк, линенк анhог,
апренк хелок, паркешт у hез ев сиренк Кэз. Амэн.

О великий Господь,
даровавший нам доброго отца и любящую мать.
Даруй нам благодать творить молитву, не быть бездушными,
жить послушными и покорными и любить Тебя. Аминь.

Каhанан hарцнум э кнкаhорн:
— Ерехайс зинч хндре?

Кнкаhайр патасханум э:
— hАватк, hуйс, сэр ев мкртутюн.
Мкртил ев ардаранал,
србил и мехац азатил и дивац,
ев цараел Астуцо.

Священник спрашивает крестного отца:
— Чего просит ребёнок?

Крестный отец отвечает:
— Веры, надежды, любви и Крещения.
Крещения и справедливости,
очищения от грехов, освобождения от бесов
и служения Богу.

— Кристос hареав и мерелоц.
— Орhнеал э hарутюнн Кристоси.

ПРИВЕТСТВИЕ
В СВЯТУЮ ПАСХУ.

— Христос воскрес из мертвых.
— Благословенно воскресение Христово.

— Вохджуйн тук мимеанц:
— Кристос и медж мер hайтнецав.

ПРИВЕТСТВИЕ
ВО ВРЕМЯ СВЯТОЙ ЛИТУРГИИ.

— Христос явился среди нас.
— Благословенно явление Христа.

Мас башхохн асум э:
— Масн ев бажин ехици Сурб Патарагис.

Мас стацохн асум э:
— Бажин им Аствац hавитеан.

ВО ВРЕМЯ РАЗДАЧИ
ОСВЯЩЁННЫХ ДАРОВ.

Раздающий говорит:
— Да будет Святой Литургии частица и доля.

Получающий Дары отвечает:
— Вечный Господь доля моя.

hАХОРДУТЮН СТАНАЛУ ЖАМАНАК.

hАватацялн асум э:
— Меха Астуцо.

Каhанан патасханум э:
— Са ехици кез и кавутюн ев и тохутюн мехац коц.

Причащающийся говорит:
— Господи помилуй.

Священник отвечает:
— Да будет сие в очищение и прощение грехов твоих

АХОТК
ЧАНАПАР ГНАЛУЦ АРАЧ.

Тэр, ухhеа згнацс мер и чанапарс хахахутеан.
Тэр уххеа ев арачнордеа hогвоц мероц ев аменайн hаватацелоц —
гнал и чанапарс хахахутеан ев и кеанс ардарутеан ев и кеанс hавитениц.
Амэн.

Господи, исправь пути наши, дабы идти дорогой мирной,
Господи, управь и предводительствуй души наши
и всех верующих идти дорогой мира и справедливости жизни к вечному бытию.
Аминь.

Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար:
Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը քո սուրբ անվան համար:
Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:
Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:
Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն:

Огнеа мез, Тэр, огнеа мез, Аствац Пркич мер, васн меци парац анванд Ко Тэр,
пркеа змез ев кавя змехс мер васн анван Ко Србо.
Парспял паhеа зар и Кез запавинял ев зhусацял жоховурдс Ко ынд hованеав сурб ев патвакан хачивд
Ко и хахахутян.
Пркеа hеревели ев hанеревуйт тшнамвуйн.
Аржанавореа гоhутеамб параворел зКез ынд hОр ев ынд Србо hОгвуйд,
айжм ев мишт ев hавитянс hавитениц. Амэн.

Помоги нам, Господь, помоги нам, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего,
Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего Святого.
Во здравии сохрани перед Собой уповающийся и надеющийся народ Твой
под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.
Упоси нас от видимых и невидимых врагов.
Удостой с благодарностью Славить Тебя с Отцом и Духом

Источник статьи: http://vk.com/topic-108297464_32648386

Молитва о здравии на армянском

Святой текст: Молитва о здравии на армянском специально для Вас!

Молитва Отче наш на армянском языке (текст русскими буквами)

Полный текст молитвы Отче наш на армянском языке и текст русскими буквами (русская транскрипция с армянского).

Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո։
Եկեսցէ արքայութիւն Քո։
Եղիցին կամք Քո
որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս և մեք թողումք
մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն։
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս
Ամէն

Русскими буквами (транскрипция):

Айр мер вор еркинес ес,
сурб егици анун ко.
Екесце аркаютюн ко
егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.
Зеац мер анапазор
тур мез айсор
Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.
Ев ми танир змез и порцутюн.
Айл пркеа мез и чаре.
Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес
Амен

Молитва о здравии

Сильные молитвы о здравии болящего ускоряют успешное исцеление различных болезней. Стоит понимать, что православные молитвы, читаемые за здравие больного человека, не могут выступать единственным средством исцеления, а лишь придать больному и его близким сил бороться с болезнью. Не стоит пренебрегать современной медициной.

Читайте также:  Молитва при страдании от любви

Молитвы за здравие больного ребёнка читаются матерью и отцом, молиться можно за здравие близких, родителей, жены или мужа, внуков, бабушек и дедушек.

Какую молитву о здравии читать? О здоровье молятся Пантелеймону Целителю, Николаю Чудотворцу, Пресвятой Богородице, Матроне Московской, Луке Крымскому, Спиридону Тримифунтскому.

Молитва Ангелу-Хранителю о здоровье

Внемли мольбам подопечного твоего (имя), святый ангеле Христов.

Яко же облагодетельствовал меня, ходатайствовал за меня перед Богом, опекал и оберегал меня в миг опасности, хранил по воле Господа от дурных людей, от бед-несчастий, от лютых зверей да от лукавого, так помоги же мне еще раз, ниспошли здравия телесам моим, рукам моим, ногам моим, голове моей.

Пусть во веки веков, покуда жив есть, буду крепок телом своим, дабы испытания от Бога перенесть и служить во славу Всевышнего, покуда не призовет меня Он.

Молю тебя, я, окаянный, о сем. Ежели провинился, грехи за собой имею и недостоин просить, то молю о прощении, ибо, видит Бог, не помышлял я ничего дурного и ничего дурного не делал.

Елико провинился, то не по злому умыслу, но по недомыслию. О прощении молю и милосердии, здоровья прошу на всю жизнь.

Уповаю на тебя, ангеле Христов.

Молитва Ангелу-Хранителю об исцелении

Святый ангеле, воин Христов, к тебе взываю о помощи, ибо в тяжелом недуге тело мое. Изгони из меня болезни, наполни силами телеса мои, руки, ноги мои. Проясни голову мою.

Аз же молю тебя, благодетеля и защитника своего, о сем, ибо слаб чрезвычайно, немощен стал. И страдания большие испытываю от болезни своей. И знаю, что от маловерия моего да от грехов моих тяжких наслана мне болезнь в наказание Господом нашим.

И се есть испытание для меня. Пособи, Божий ангел, выручи меня, оберегая тело мое, дабы вынес я испытание и не поколебал бы нимало веры своей. А пуще, святый опекун мой, моли за душу мою Учителю нашему, чтобы Всевышний видел раскаяние мое и снял болезнь с меня.

Молитва Николаю Чудотворцу о выздоровлении ребёнка

Припадаю к твоим ногам и прошу о выздоровлении больного ребёнка.

Ниспошли с небес чудо и помоги ему справиться с тяжким недугом.

Заступись пред Господом Богом за мои прегрешения и попроси у него великодушного и милосердного прощения.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии детей, читаемая матерью

О, пресвятой Божий Угодник – Святой Николай Чудотворец.

Даруй милость на выздоровление моего любимого чада.

Прошу, прости мне греховную скорбь и не гневайся на меня за невежество.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в здоровье родного человека

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ.

Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг.

Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких.

Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее.

Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в здоровье себя и родных

Всякия утоли болезни, великий наш заступниче Николае, растворяя благодатная врачевания, услаждающая души наша, сердца же веселящая всех усердно к помощи твоей притекающих, Богу же вопиющих: Аллилуиа.

Ветия суемудренныя нечестивых видим тобою посрамленныя, богомудре отче Николае: Ариа бо хульника, разделяюща Божество, и Савеллиа, смешающа Святую Троицу, препрел, нас же во Православии укрепил еси. Сего ради вопием ти сице: Радуйся, щите, защищаяй благочестие; радуйся, мечу, посекаяй злочестие.

Радуйся, учителю Божественных велений; радуйся, губителю богопротивных учений.

Радуйся, лествице, Богом утвержденная, еюже восходим к небеси; радуйся, покрове, Богом зданный, имже покрываются мнози.

Радуйся, немудрых умудривый твоими словесы; радуйся, ленивых подвигнувый твоими нравы.

Радуйся, светлеете заповедей Божиих неугасимая; радуйся, луче оправданий Господних пресветлая.

Радуйся, яко учением твоим сокрушаются еретическия главы; радуйся, яко тобою вернии сподобляются славы.

Радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Молитва Николаю Чудотворцу об исцелении от болезни самого себя

Чудотворец Николай, Защитник Праведных.

Укрепи мою веру в православные мощи и очисти бренное тело от болезненной тощи.

Заряди мою душу своим прославлением и не май мое тело греховным болением.

Пусть затянутся язвы и раны глубокие, пусть отринут навеки все скорби жестокие.

Исцели мою слабость, от смерти спаси, и болезни мои навсегда унеси.

Молитва о болящих на исцеление Николаю Чудотворцу

О всесвятитеоь Николай! Заступник и помощник скорый всех скорбных и недужных!

Умоли Господа нашего о прощении рабу Его (свое имя) грехов, что свершил по незнанию или недомыслию. Испроси у Него вызволения тела и души от происков диавольских, болезней мирских, от мытарств и мучений вечных.

Молитва о здравии болящего Николаю Чудотворцу на русском языке

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче,

Помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы;

И во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения,

Да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.

Miasin.Ru

Мы сильнее, когда мы вместе.

Молитва покаяния, произносимая во время Литургии в Армянской Апостольской Церкви перед Таинством Причастия:

Согрешил я пред Святою Троицею.
Отцом, Сыном и Духом Святым.
Согрешил я пред Богом.
Исповедую пред Богом и
Пречистою Богородицею и пред тобою,
отче святый, все грехи мною содеянные.

Ибо согрешил я помыслом,
словом и делом, волею и не волею,
сознавая и не сознавая. Каюсь Богу.

Согрешил я душою и силою её,
рассудком и действием его,
телом и чувствами его. Каюсь Богу.

Согрешил я силою души моей: коварством,
наглостью, дерзостью и робостью,
расточительностью и скупостью,
распутством и обидой, злонравием,
отчаянием и легкомыслием. Каюсь Богу.

Согрешил я злословием языка:
лганием, ложной клятвой,
клятвопреступлением, противлением,
словопрением, ябедничеством, клеветничеством,
пустословием и насмешкою, злоречием,
еретичеством и проклятием,
ропща, сетуя, сплетничая и хуля. Каюсь Богу.

Согрешил я воровством рук,
жадничая, лишая,
побивая и убивая. Каюсь Богу.

Ещё согрешил я семью смертными грехами:
гордостью и частями её, завистью и частями её,
гневом и частями его, леностью и частями её,
алчностью и частями её, чревоугодием и частями его,
сладострастием и частями его. Каюсь Богу.

Сверх того согрешил я против всех Божиих заповедей,
тех, которые повелевают исполнять обязанности, и тех,
которые воспрещают что-либо. Ибо я не исполнил тех,
которые добровольно приняты мною к исполнению,
и не отрёкся от всего того, от чего должен был я отречься;
принял я законы и уклонился от них; вступил я в число христиан
и делами своими оказался недостоин этого имени;
зная зло, я добровольно предался ему и от добрых дел
удалился по собственному побуждению;

горе мне, горе мне, горе мне!. Всего мне не перечислить,
всего мне не исповедать; грехи мои бесчисленны,
злодеяния мои неизречимы, непростительны мои согрешения,
неизлечимы раны мои. Каюсь Богу.

Отче святый! Ты мой посредник примирения
и ходатай пред Единородным Сыном Божиим.
Освободи меня данною тебе властью
от грехов моих, умоляю тебя.

Да помилует вас человеколюбивый Бог
и да дарует прощение всех грехов ваших,
исповеданных и забытых, и я властью своего
священнического сана и по Божьему повелению:
«что разрешите на земле, то будет разрешено
на небе» — тем же словом отпускаю вас от всякого
участия в грехах ваших, совершенных помыслом,
словом и делом, во имя Отца и Сына и Святого Духа.
При этом предаю вам Таинства Святой Церкви,
дабы все добрые дела ваши сочтены были за добродетели
и служили бы вам во славу в будущей жизни. Аминь.

на армянском языке (транслитерация):

Мэха Амэнасурб Еррордутян:
hОр ев Вордво ев hОгвуйн Србо.
Мэханчел ем Астуцо арач.
Хостованум ем Астуцо арач
ев српуhи Аствацацни ев ко арач,
hайр сурб, болор горцац мехкерс.

Канзи мехк горцеци хорhрдов,
хосков ев горцов, кама ев акама,
гитутямб ев ангитутямб: мэха Астуцо.

Мэха hоговс ев нра зорутямб,
мтковс ев нра шаржмамб,
мармновс ев нра згаютямб: мэха Астуцо.

Мэха hогуйс зорутямб, хораманкутямб,
анзгамутямб, hандгнутямб ев еркчотутямб,
шрайлутямб ев жлатутямб,
анпаркештутямб ев аниравутямб, чараhаванутямб,
hусаhатутямб ев тэрамтутямб: мэха Астуцо.

Мэха мткис чар хорhрдов, нэнгутеамб, атэлутямб,
хэт hаяацков, чар наханцов, чаракнутямб, тулутямб,
порнкакан хорhрдов: арвакан, игакан, анаснакан,
грастакан, газанакан, гишерн у церекн,
еразакан гичутямб ев анрджакан гарш ахтехутямб: мэха Астуцо.

Мэха мармнис цанкутямб:
hэштутямб, анhогутямб, кнот hоранджмамб,
мармнис шаржумнеров ев пес-пес ахтеров пхцагорцелов,
аканчнерис ахоржалурутямб, ачкерис аратасирутямб,
сртис цанкутямб, рнгерис игутямб, беранис пагшотутямб,
анжужкалутямб, швайтутямб ев арбецутямб: мэха Астуцо.

Мэха лезвис чарахосутямб:
стахосутямб, ертмназанцутямб, hакаракутямб,
вичабанутямб, бансаркутямб, шохокортутямб,
ксу датаркабанутямб ев цахров, зрахосутямб, hердзахосутямб,
джгоhелов, бамбаселов ев hайhоелов: мэха Астуцо.

Мэха дзеркерис гохутямб:
агаhутюн анелов, зркелов, hарвацелов,
спанелов, кашкшелов: мэха Астуцо.

Мэха шинвацкис вохч казмутямб ев мармнис болор андамнеров,
hинг згайараннеровс ев вец шаржумнеровс верамбардз
вотнаhарутямб ев вайракарш мехкутямб,
ач ев дзах хоторелов, арачиннери hандеп механчелов
ев верчиннери hамар чар оринак линелов: мэха Астуцо.

Читайте также:  Kakuyu molitvu mozhno dlya eshe ne kreshennogo

Айлев мэха ёт маhацу мехкеров:
hпартутямб ев нра тесакнеров, нахандзов ев нра тесакнеров,
баркутямб ев нра тесакнеров, цулутямб ев нра тесакнеров,
агаhутямб ев нра тесакнеров, воркрамолутямб ев нра тесакнеров,
бхчахосутямб ев нра тесакнеров: меха Астуцо.

Айлев мэха Астуцо болор патвираннери:
hандзнарелинери ев hражарелинери дем,
канзи чкатареци hандзнарелинеры ев чhераца hражарелинериц.
Оренкы стаца ев оринапаhутян меч цулаца,
hравирвеци кристонеутян карги меч ев горцеровс анаржан гтнвеци,
чары гитеналов камовин шехвеци ев бари горцериц ес инкс hераца:

вай индз, вай индз, вай индз, ворн асем кам ворн хостованем,
канзи антив ен им hанцакннеры , анасели ен им аноренутюннеры,
аннерели ен им цаверы, ев анбжшкели ен им веркеры: мэха Астуцо.

hАйр Сурб кез унем hаштутян мичнорд
ев барехос Астуцо Миацин Ворду мот,
айн ишханутюны, вор трвац э кез,
хндрум ем кез арцакир индз им мехкери капанкнериц.

Тох мардасерн Аствац дзез вохормутюн
шнорhи ев тохутюн та дзер болор мехкерин
хостовацнерин ев морацацнерин.
Ев ес каhанайакан ишханутян им каргов
ев аствацайин hраманов, те «айн мехкеры,
вор арцакек еркри вра, арцаквац клинен еркнкум»,
нуйн айс хосков арцакум ем дзез дзер мехкери
вохч маснакцутюниц хорhурднериц, хоскериц
ев горцериц hОр, Ворду ев Сурб hОгу анунов.
Ев нориц талис ем дзез Сурб Екехецу хорhурды.
«айн, инч бари горцек, клини дзез и барегорцутюн
ев и парс hандерцял кянкум». Амэн:

Молитвы Николаю Чудотворцу о здравии

Молитва Святому Николаю Чудотворцу о здоровье издавна используется людьми с целью избавления от множества недугов. Считается, что молитва Николаю Чудотворцу о здравии и помощи в болезни ускоряет исцеление и выздоровление человека.

Многие молитвы читаются на исконном церковно-славянском языке, но молитву о здравии Николаю Угоднику можно читать и на русском языке — все нужные тексты молитв вы найдете в нашей статье.

Святой Николай Чудотворец — ему молятся о здравии и исцелении

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в болезни за себя

О, Николай Всесвятой, угодник Господней, вечный заступник наш, и повсюду во всех бедах помощник наш.

Помоги мне, Божьему рабу (имя), унылому и грешному, в настоящей жизни, попроси Господа даровать мне оставление грехов моих, ибо согрешил я делом, словом, в помыслах и всеми своими чувствами.

Помоги мне окаянному, Святой Чудотворец, попроси Господа нашего о здравии крепком, избавь меня от мучений и мытарств.

Молитва об исцелении от болезней Николаю Чудотворцу

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ.
Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи.

Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг.
Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий.

Прими раскаяние болящего и его близких.
Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать.

Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее.
Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда.

Молитва о здравии мужа и близких людей Николаю Угоднику

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель,

да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии родителей

Святой Чудотворец Николай, с искренней мольбой обращаюсь к тебе.

Прошу тебя защитить моих родителей от болезней, от немощи и слабости.
Помоги им идти по пути праведному и даруй им надежду на Царствие Небесное.

Не позволь поддаться греховным искушениям.
Заступись за них перед Господом нашим.

Молитва Святому Николаю о здоровье детей

О, пресвятой Божий Угодник – Святой Николай Чудотворец.
Даруй милость на выздоровление моего любимого чада.

Прошу, прости мне греховную скорбь и не гневайся на меня за невежество.
Аминь.

Каждая мать должна иметь в доме икону Святителя Николая и текст молебна, который читается особым образом:

 • нужно уединиться;
 • зажечь три свечи, приобретенные в церкви;
 • поставить перед собой образ Святого Николая, освященную воду, сначала прочесть молитву «Отче наш» и далее обратиться за помощью в выздоровлении ребенка к Святому Николаю.

Как молиться Святому Николаю о здравии?

Читать молитвы из молитвослова можно как в Святом Храме, так и дома, стоя перед ликом Святого Николая. При чтении нужно иметь чистые помыслы, светлую душу и веру в лучшее. Ведь самая сильная молитва от болезней Николаю Чудотворцу – та, что идет от чистого сердца и исполнена веры в то, что она помогает.

Можно молиться в церкви, поставив свою свечу перед иконой святого. А дома это следует делать утром и вечером — перед сном.

И конечно, читая молитвы о здравии родных и близких Святителю Николаю, нужно не забыть и про себя. Ведь позаботившись как следует о своем здоровье, вы станете истинной сильной поддержкой и для родных людей.

Молитва Николаю Угоднику об исцелении от болезни — слушать

Miasin.Ru

Мы сильнее, когда мы вместе.

Молитвенник

Молитвенник Нерсеса Шнорали

Молитвослов Симеона Ереванци

О молитве

Молитва есть самый непосредственный путь общения с Богом. Целью всякого добродетельного поступка, отшельничества является утверждение связи с господом, слияние с Господом, а молитва сама есть встреча души с Господом.

«Молитва является наиболее родной и близкой к Богу, — пишет Святой Григор Нарекаци, — чем любая добродетель, ибо все остальное является подготовкой и одеянием, чтобы войти к Богу, а молитва есть беседа с Богом лицом к лицу».В священном предании Церкви молитва является высоким искусством, для обретения навыков в котором нужны знания и личная практика. Отцы и Вардапеты при живом содействии Святого Духа и в освящении Божественного дара раскрыли закономерности и тонкости молитвы, которые с определенностью выразили в своих наставительных сочинениях.

Особенно важны их практические наставления о том, как молиться и каким образом противостоять разным демоническим атакам и искушениям, которые происходят во время молитвы, и приобрести святую и плодотворную молитву.

Следуя наставлениям Святых Отцов о молитве, можно различить определенные принципы и правила молитвенной жизни, которые необходимы для каждого христианина, который пытается освободиться от пут зла и соединиться с Богом.

Молитва требует серьезной подготовки, иначе она будет неприемлемой, а молящийся будет осужден.

От молящегося прежде всего требуется незлопамятность и снисходительность как по отношению к ближнему, так и к врагу. Святой Нил Синийский пишет: «Кто копит в душе своей уныние, злопамятство и думает, что молится, похож на того, кто отмеряет воду и наливает в дырявый кувшин».

Каждый грамотный христианин должен иметь «Молитвослов» — сборник молитв, благословленный Церковью для всеобщего употребления. «Молитвослов» с армянским и русским текстом можно купить в Армянской Церкви.

Перед началом чтения, канонических молитв вам необходимо разобраться с их смыслом, чтобы читаемое вами во время молитвы не было «попугайской тарабарщиной», но было бы осмысленным обращением к Богу.

После того, как вы в основном разберетесь со смыслом молитвенных текстов, можно приступать и непосредственно к молитве.
Организуйте у себя дома молитвенную полку, на восточной стене дома, где у вас будут стоять иконы, лампадка или подсвечник, где у вас будет лежать молитвослов, храниться святая вода — словом, как бы маленький домашний храм Бога Вышнего. Крест и иконы должны стоять на восточной стороне, лицом к западу.

На время молитвы обычно христиане зажигают перед иконами лампаду, как знак нашей горячей любви к Господу.
Молитва — это дело глубоко личное, потому и совершать её нужно так, чтобы, по возможности, никто и ничто не отвлекало вас от общения с Богом.
Встаньте поутру минут на 15-20 раньше, чем обычно, умойтесь, чтобы как следует проснуться, затем уединитесь перед иконами и откройте молитвослов.
Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произнеси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным. «
Читать молитвы по молитвослову следует негромко вслух, или «про себя», внимательно следя за правильным ударением в словах, а главное — чтобы каждое произносимое вами слово и выражение были осмыслены и прочувствованы вами.

Святые отцы говорят: «Лучше пять слов умом — чем сто языком «.

Некоторые считают главным — прочитать всё правило «от сих до сих», пусть даже чисто «механически».
Это неправильно. Богу «отмечаловка» не нужна.
Только молитва, понятая умом и прочувствованная сердцем, доходит до Бога и приятна Ему, и только такая молитва приносит нам Благодать Святого Духа.
Но надо быть честным перед Богом и не оправдывать свою лень «крайней занятостью», когда этой занятости в действительности нет.
Помните, что ваша молитва — это не вынужденный оброк Богу, а живительная пища для вашей души, и нужна она именно вам.
Кроме молитвы, и в помощь ей, христианин обязан соблюдать установленные Церковью Посты.

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։
ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։
ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։
ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։
ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։
ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Читайте также:  Во имя света молитвы

Отче наш на армянском языке латинскими буквами

Hayr mer, vor herkins es, Surb eXicin anun Qo,
Yekesce arqayuTyun Qo, yeXicin kamq Qo
Vorpes herkins Yev herkri Zhac mer hanapazord
tur zmez aysor yev toX mez @zpartis mer,
Vorpes yev meq ToXumq meroc
partapanac Ev mi tanir zmez i portutyan
ajl prkya zmez i charen Zi qo e Arqayutyun,
yev Zorutyun yev PaRq havityans Havitenis

ԱՂՈԹՔ
ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար:
Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը Քո սուրբ անվան համար:
Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:
Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:
Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն:

АХ’ОtQ НЕХ’УtЯН ЖАМАНАК
Огня мэз, Тэр, огня мэз, Аствац П’ркич мэр, васэ’н меци п’арац анванэ’д Qо, Тэр,
п’ркя э’змез ев qавя э’змех’э’с мэр васн анванэ’д Qо србо.
Парспял паhя зар и Qез запавинял ев э’зhусацял жох’овурдэ’с Qо
э’нд hованяв сурб ев патвакан хачивэ’д Qо и хах’ах’уtян.
П’ркя hеревели ев hанеревуйt tшнамвуйн.
Аржанаворя гоhуtямб п’араворел э’зQез э’нд hОр ев э’нд Србо hОгвуйд,
айжм ев мишт ев hавитянэ’с hавитениц. Амэн.

Помоги нам, Господи, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради великой славы имени Твоего,
Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего святого.
Во здравии сохрани на Тебя уповающийся и надеющийся народ Твой
под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.
Упоси нас от видимых и невидимых врагов.
Удостой с благодарностью славить Тебя с Отцом и Духом Святым.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва о выздоровлении ребенка

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

В то время, когда ребенок начинает болеть не редко случается так что испуганные родители, попросту начинают теряться и в особенности плохо в этот момент приходится матери, поскольку существует некая связь между детьми и их родителями, делая тех особенно чувствительными при ухудшении здоровья малыша. И в нашей жизни не все зависит от людей, поэтому в трудные минуты поможет молитва о выздоровлении ребенка.

Что дает молитва о выздоровлении ребенка сильная (помогающая)

Молитвенное обращение представляет собой разговор с Господом и будь то своими словами или же согласно священного текста, суть остается та же – мы взываем к Всевышнему за получение благословения, а также за помощью в исцеление и дальнейшего хорошего здоровья для своих детей.

Также имеется и огромное количество свидетельств того как молитва при болезни ребенка, о здравии произнесенная матерью способна оказывать поистине чудотворное действие, поэтому не стоит игнорировать такое мощное дарование (в особенности в тех случаях, когда внешнее вмешательство работает не на полную силу, а тревога очень сильна).

Сама молитва оказывает следующее действие:

 • Помогает избавить болящие части тела ребенка от неприятных ощущений;
 • При продолжительной и высокой температуре понижает температуру и облегчает общее состояние ребенка;
 • Придает чаду сил для борьбы с недугом;
 • Помимо того, что молитвенное обращение может спасти чадо, оно также способно помочь матери успокоиться, собраться с силами и вселить веру в скорейшее выздоровление дитя. Ведь самое последнее что нужно крохе это волнение его родителей, а когда мама доверяется миру, настраивает себя на помощь Небесных сил и успокаивается, ребенок начинает расслабляться и идет на поправку.

Естественно выздоровление дитя далеко не всегда зависит только от нашего желание, однако если мама прикладывает все свои усилия, то и шанс на избавление от недуга значительно возрастет.

Кому молиться о здравии дитя

Существует множество молитв о выздоровлении и здоровье детей, которые могут быть обращены к образам различных Святым, а именно:

 • Матроне Московской;
 • Деве Марии;
 • Николаю Чудотворцу;
 • Луке Крымскому.

Еще с древности считается, что Блаженная Матрона являет собой защитницу семейного благополучия и покровительницу домашнего очага. Со всего мира к мощам Святой съезжаются православные паломники чтобы попросить об излечении родных и близких им людей. А молитва Матроне о исцеления ребенка станет хорошим спутником для каждой любящей матери в самые сложные времена.

«О, блаженная Старица Матрона. С мольбою обращаюсь к тебе и с надеждой на выздоровление ребенка. Попроси у Господа Бога нашего Иисуса Христа о здравии любимого чада. Не прогневайся на меня за греховные деяния и не откажи мне в праведной помощи. Избавь ребенка от немощи, скорби, плача и стенания. Отринь хворь телесную и смуту душевную. Надели мое чадо крепким здравием и прогони от него напасти бесовские. Прости мне все прегрешения материнские и заступись за меня пред Господом Богом. Да будет так. Аминь».

Такое молитвенное обращение является достаточно сильным и поэтому после его произнесения малышу рекомендуется дать какой-нибудь напиток, заранее добавив в него священной воды.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Царица Небесная Дева Мария это первая в христианском мире матерь и если в дом пришла беда и с собой принесла недуг любимого чада, то к ней можно обратиться за помощью в выздоровлении и обретения крепкого здоровья дитя. Молебень Богородице во здравие малыша обязательно окажет свое действие в излечении больного, заставит организм противиться заболеванию, а также придаст силы ребенку.

«О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небесного материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь».

С незапамятных времен верующие люди при появлении различных проблем со здоровьем обращались за помощью к Святому Николаю, так как еще при жизни он был широко известен как целитель, наделенный всеобъемлющей верой. Молитвенное прошение к Старцу и по сей день помогает избавить дитя от дискомфорта, который причиняет ему телесная болезнь.

«О, Святой Николай Чудотворец. Припадаю к твоим ногам и прошу о выздоровлении больного ребенка. Ниспошли с небес чудо и помоги ему справиться с тяжким недугом. Заступись пред Господом Богом за мои прегрешения и попроси у него великодушного и милосердного прощения. Да будет так. Аминь».

Такое прошение разрешено произносить не только в стенах церкви, но также и дома, однако если чадо имеет тяжкое заболевание, то тогда лучше всего отвести его в храм или же пригласить священнослужителя в дом.

Святой был Лука наделен Божией силой врачевания, даром прозорливости и чудотворения. А обращаясь к Старцу в молитвенном прошении можно исцелить от разных хворей не только взрослых, но и детей.

Сильная молитва Святому Луке о лечении ребенка:

«О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу. Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христи Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведующия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная.

Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукавого и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов.

Настави нас на путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущую и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

Стоит отметить, что священнослужители рекомендует молитвенное обращение выучить наизусть дабы не отвлекаться во время его произношения, но также не менее важно сконцентрироваться на чтении молебени и представить на образе своего улыбающегося, счастливого и здорового дитя.

Смотрите видео молитву Матроне Московской о исцелении и защите:

Источник статьи: http://nadezhda36.ru/molitva-o-zdravii-na-armyanskom/