Меню

Аудио молитва кресту животворящему кресту

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огра­ди́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Тво­е­го́ Кре­ста́, и сохра­ни́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща <от нападе́ния>и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ <селе́нию тво­е­му́>: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия тво­е­го́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ мое­го́, просвеще́ние ума́ мое­го́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ мое­го́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Кре­ста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вра­зу­ми́, научи́ и бла­го­сло­ви́ мя, недосто́йнаго, все­гда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огра­ди́ мя от вся́каго вра­га́ и супоста́та, исце­ли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Хри­сте́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре­ста́ Тво­е­го́ поми́луй и спа­си́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, вне­гда́ смуща́ется зем­ля́, и прелага́ются го́ры в серд­ца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посре­де́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся зем­ля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же поло­жи́ чуде­са́ на зем­ли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц зем­ли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на зем­ли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Читайте также:  Молитва неугасимой свече огня невещественного

Пере­вод: Бог нам при­бе­жи­ще и сила, ско­рый помощ­ник в бедах, посе­му не убо­им­ся, хотя бы поко­ле­ба­лась зем­ля, и горы дви­ну­лись в серд­це морей. Пусть шумят, взды­ма­ют­ся воды их, тря­сут­ся горы от вол­не­ния их. Реч­ные пото­ки весе­лят град Божий, свя­тое жили­ще Все­выш­не­го. Бог посре­ди его; он не поко­леб­лет­ся: Бог помо­жет ему с ран­не­го утра. Вос­шу­ме­ли наро­ды; дви­ну­лись цар­ства: [Все­выш­ний] дал глас Свой, и рас­та­я­ла зем­ля. Гос­подь сил с нами, Бог Иако­ва заступ­ник наш. При­ди­те и види­те дела Гос­по­да, – какие про­из­вел Он опу­сто­ше­ния на зем­ле: пре­кра­щая бра­ни до края зем­ли, сокру­шил лук и пере­ло­мил копье, колес­ни­цы сжег огнем. Оста­но­ви­тесь и познай­те, что Я – Бог: буду пре­воз­не­сен в наро­дах, пре­воз­не­сен на зем­ле. Гос­подь сил с нами, заступ­ник наш Бог Иако­ва. 2

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-besovskix-napastyax-i-iskusheniyax.html

Молитва Честному Кресту Господню

Наша жизнь наполнена разнообразными событиями, встречами с разными людьми, не всегда приятными. Случается, что дьявольская сила в человеческом и в любом другом обличии, пытается склонить человека к греху. Уберечься от бесов поможет молитва «Да воскреснет Бог», которую чаще называют молитвой Честному Кресту. Она имеет и другие названия: Молитва животворящему Кресту Господню или Честному Кресту Господню.

Человек слаб, и не всегда его сил достаточно, чтобы справиться со злом. В час беды стоит обратиться с мольбами о защите к Христу, который, ради спасения людей, принял смерть на кресте. А потом он спустился в ад для освобождения праведников и, смертью смерть поправ, победил его.

Текст молитвы на церковнославянском языке с ударениями

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

В каких случаях читают молитву Честному Кресту?

Читать молитву животворящему Кресту Господню можно в самые тяжелые моменты жизни, когда становится страшно, а ситуация видится безвыходной, когда кажется, что никто не поможет и не поддержит, кроме Господа нашего. И действительно, тот, кто искренне верит в помощь и поддержку Божию, обязательно ее получит.

Прошение можно произносить на церковнославянском языке, однако, если не все слова и фразы понятны, читать молитву Честному Кресту Господню можно на русском языке.

Особенностью этой молитвы является обращение непосредственно к Кресту, который стал не только атрибутом смерти, но и символом вечной жизни в Царствии Небесном. Именно поэтому он получил именование животворящего.

Текст молитвы на русском языке

Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Сила молитвы зависит от искренности человека и его веры в помощь Креста Животворящего.

Источник статьи: http://omolitvah.ru/molitvy/molitva-chestnomu-krestu-gospodnyu/

Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
22 октября 2015 года (журнал № 82)

Конда́к 1

О, всеспаси́тельный Кре́сте и всечестны́й, тебе́ покланя́емся ве́рнии и велича́ем, ра́дующеся боже́ственному твоему́ воздви́жению: но я́ко побе́ды зна́мение и оружие непреобори́мое, огради́ и покры́й твое́ю благода́тию тебе́ вопию́щия:

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

И́кос 1

А́нгели с небесе́ неви́димо окружа́ют Крест живоно́сный в стра́се, и светопода́тельную благода́ть оби́льно подаю́ща ны́не ве́рным ви́дяще, ужаса́ются и стоя́т вопию́ще к нему́ сицева́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, вселе́нныя храни́телю;

ра́дуйся, Це́ркве прославле́ние.

Ра́дуйся, исцеле́ния изоби́льно источа́яй;

ра́дуйся, преде́лы ми́ра просвеща́яй.

Читайте также:  Спиритус санкти полная молитва

Ра́дуйся, дре́во живоблагоуха́нное и чуде́с сокро́вище;

ра́дуйся, пречу́дный благода́тей пода́телю.

Ра́дуйся, я́ко еси́ подно́жие боже́ственное;

ра́дуйся, я́ко положе́н был еси́ всем на поклоне́ние.

Ра́дуйся, ча́ше, некта́ра испо́лненная;

ра́дуйся, свети́льниче го́рния све́тлости.

Ра́дуйся, и́мже вся тварь благословля́ется;

ра́дуйся, и́мже поклоне́ние Творцу́ возсыла́ется.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 2

Ви́дящи Еле́на в себе́ жела́ние обрести́ Крест, глаго́лет царе́ви дерзнове́нно: всевожделе́нное души́ твое́й удо́бнейше моему́ тща́нию явля́ется: и́щущи у́бо держа́внейшее ти побе́ды зна́мение, я́ко глаго́леши, зову́: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум неразумева́емый пре́жде цари́ца разуме́вши, а́бие возопи́ к служи́телем: из боку́ земли́ извлещи́ вско́ре и пода́ти Крест потщи́теся, на него́же воззре́вши рече́ в стра́се, оба́че зову́щи си́це:

Ра́дуйся, ра́дости и́стинныя зна́мение;

ра́дуйся, кля́твы дре́вния искупле́ние.

Ра́дуйся, сокро́вище, в земли́ за́вистию сокрыва́емое;

ра́дуйся, явле́йся звезда́ми вообража́емый.

Ра́дуйся, Кре́сте четверолучео́гненный и огнеобра́зный;

ра́дуйся, ле́ствице высокоутвержде́нная, дре́вле предуви́денная.

Ра́дуйся, а́нгелов тихообра́зное чу́до;

ра́дуйся, де́монов многоплаче́вная я́зво.

Ра́дуйся, кра́сное сло́ва сокро́вище;

ра́дуйся, пла́мене пре́лести угаше́ние.

Ра́дуйся, предста́телю неиму́щих;

ра́дуйся, тве́рдый наста́вниче благотеку́щих.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 3

Си́ла дре́ва кре́стнаго яви́ся тогда́ ко увере́нию и́стинному всех, и безгла́сную и ме́ртвую к животу́ возста́ви, и се бы́сть тогда́ стра́шное виде́ние всем име́ющим жа́ти спасе́ние, во е́же пе́ти си́це: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́щи Еле́на ору́жие непобеди́мое, востече́ к сы́ну своему́, той же а́бие возра́довася премно́го, позна́в Крест пресла́вный, и в весе́лии душе́внем вопия́ше к нему́ сицева́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, све́та прия́телище;

ра́дуйся, Кре́сте, жи́зни сокро́вище.

Ра́дуйся, дарова́ний духо́вных пода́телю;

ра́дуйся, морепла́вателем необурева́емое приста́нище.

Ра́дуйся, трапе́зо, я́ко же́ртву нося́щая Христа́;

ра́дуйся, розго́, грозд иму́щая, вино́ та́инственное источа́ющий.

Ра́дуйся, я́ко ски́птры царе́й охраня́еши;

ра́дуйся, я́ко главы́ змие́в сокруша́еши.

Ра́дуйся, све́тлое ве́ры зна́мение;

ра́дуйся, всего́ ми́ра избавле́ние.

Ра́дуйся, сме́ртным Бо́жие благослове́ние;

ра́дуйся, к Бо́гу о сме́ртных хода́тайство.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 4

Ре́вность вну́трь боже́ственную Еле́на прие́мши, взыска́ и обре́те со тща́нием в земли́ Крест сокрыва́емый, и яви́вшийся на небеси́ царе́ви, его́же возвы́си, и ви́девше лю́дие ве́рою реко́ша: Аллилу́ия.

И́кос 4

Солнцезра́чен яви́ся Крест в ми́ре, и вси просвеще́ния испо́лньшеся и прите́кше я́ко ко звезде́, зрят сего́, я́коже до́брых вину́, рука́ма освяще́нныма воздви́жена, его́же пою́ще ре́ша:

Ра́дуйся, заре́ мы́сленнаго со́лнца;

ра́дуйся, исто́чниче неистощи́маго ми́ра.

Ра́дуйся, Ада́ма и Е́вы воззва́ние;

ра́дуйся, князе́й а́довых умерщвле́ние.

Ра́дуйся, я́ко воздвиза́емый ны́не нас совоздвиза́еши;

ра́дуйся, я́ко покланя́емый ду́ши на́ша освяща́еши.

Ра́дуйся, апо́столов ми́ру пропове́данная сла́во;

ра́дуйся, страстоте́рпцев благода́тнейшая кре́посте.

Ра́дуйся, Кре́сте, неве́рных обличе́ние;

ра́дуйся, ве́рных челове́ков похвало́.

Ра́дуйся, и́мже низве́ржеся ад;

ра́дуйся, и́мже возсия́ благода́ть.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 5

Богодарова́нное дре́во уви́девше, вси да прибе́гнем ны́не к покро́ву его́, держа́ще сие́ я́ко ору́жие, обрати́м в бе́гство полки́ враго́в, и косну́вшеся устна́ми подно́жия Неприкоснове́ннаго, воззове́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́де све́т с небесе́ Константи́н Вели́кий, показу́ющий Креста́ зна́мение звезда́ми, и́мже и побежда́я враго́в мно́жество, потща́ся Дре́во яви́ти и возопи́ти к нему́ сицева́я:

Ра́дуйся, неизрече́ннаго сове́та исполне́ние;

ра́дуйся, рог люде́й благочести́вых.

Ра́дуйся, полки́ враго́в в бе́гство обраща́яй;

ра́дуйся, де́моны я́ко пла́мя сожига́яй.

Ра́дуйся, небе́сный ски́птре ве́рнаго царя́;

ра́дуйся, непобеди́мая побе́до христолюби́ваго во́инства.

Ра́дуйся, горды́ню вра́жию ниспроверга́яй;

ра́дуйся, о душа́х челове́ческих попече́ние прилага́яй.

Ра́дуйся, от мно́гих зол защище́ние;

ра́дуйся, вели́ких благ награжде́ние.

Ра́дуйся, и́мже христоно́сцы взыгра́ют;

ра́дуйся, и́мже распина́телие рыда́ют.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 6

Ле́ствица, до небе́с досяза́ющая, Крест Госпо́день бысть, вся возводя́ от земли́ к высоте́ небе́сней, с ли́ки а́нгельскими сообита́ти всегда́, оста́вльшия ны́не су́щая я́ко не су́щая, и ве́дущия пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́в свет всем, Спа́се, су́щим во а́де, просвети́л еси́ до́лу лежа́щия: вра́тницы же а́довы, зари́ не терпя́ще твоея́, я́ко ме́ртви падо́ша. изба́вльшиися же сих, ны́не зря́ще Крест вопию́т:

Ра́дуйся, уме́рших воскресе́ние;

ра́дуйся, пла́чущих утеше́ние.

Ра́дуйся, а́довых храни́лищ истоще́ние;

ра́дуйся, ра́йския сла́дости вкуше́ние.

Ра́дуйся, же́зле, во́инство еги́петское потопи́вый;

ра́дуйся, па́ки изра́ильския лю́ди напои́вый.

Ра́дуйся, одушевле́нное дре́во, разбо́йника спасе́ние;

ра́дуйся, ши́пок благово́нный, благочести́вых благоуха́ние.

Ра́дуйся, пи́ще а́лчущих духо́вно;

ра́дуйся, печа́те, ю́же прия́ша челове́цы.

Ра́дуйся, Кре́сте, та́инств отверзе́ние.

ра́дуйся, источа́яй боже́ственныя струи́.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 7

Хотя́щу Моисе́ови изба́вити лю́ди многострада́льныя от гони́теля, дан был еси́ ему́ я́ко жезл, но позна́лся от него́ я́коже Бо́жие зна́мение, сего́ ра́ди изумле́н бысть той могу́ществом Креста́ Госпо́дня и возопи́: Аллилу́ия.

И́кос 7

Зако́н да́вый иногда́ богови́дцу на Сина́и, пригвожде́н бысть во́лею ко Кресту́ за лю́ди беззако́нныя, и упраздни́ зако́на кля́тву дре́внюю, да вси мы, ви́дяще ны́не Креста́ си́лу, воззове́м ему́:

Ра́дуйся, па́дших челове́ков воста́ние;

ра́дуйся, ми́ру сему́ покланя́ющихся паде́ние.

Ра́дуйся, воскресе́ния Христо́ва прославле́ние;

ра́дуйся, мона́шествующих боже́ственное услажде́ние.

Ра́дуйся, дре́во благосенноли́ственное, и́мже покрыва́ются ве́рнии;

ра́дуйся, дре́во, проро́ки глаго́ланное, на земли́ насажде́нное.

Ра́дуйся, ца́рствию на враги́ поможе́ние;

ра́дуйся, христоимени́тому жи́тельству держа́вное предста́тельство.

Ра́дуйся, Судии́ Пра́веднаго явле́ние;

ра́дуйся, челове́ков согреша́ющих осужде́ние.

Ра́дуйся, Кре́сте, сиро́т засту́пниче;

Читайте также:  Найти молитвы ко причастию

ра́дуйся, Кре́сте, ни́щих богати́телю.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 8

Стра́нное чу́до ви́девше, стра́нное житие́ поживе́м, ум на не́бо возвыша́юще: сего́ бо ра́ди на Кресте́ Христо́с пригвозди́ся и пло́тию пострада́, хотя́ привлещи́ к высоте́ Ему́ вопию́щия: Аллилу́ия.

И́кос 8

Весь прии́де с высоты́, Бог сый, еди́ное предве́чное Сло́во, и рожде́йся от Де́вы Ма́тере, и явле́йся ми́рови смире́н Челове́к, Крест восприе́мый, оживи́ ему́ вопию́щия:

Ра́дуйся, Кре́сте, ору́жие ми́ра;

ра́дуйся, путеше́ствующим огражде́ние.

Ра́дуйся, спаса́ющимся прему́дрость и утвержде́ние;

ра́дуйся, погиба́ющим безу́мие и сокруше́ние.

Ра́дуйся, благопло́дное, безсме́ртное и живоно́сное произрасте́ние;

ра́дуйся, цве́те, процве́тший на́ше спасе́ние.

Ра́дуйся, я́ко су́щая на земли́ с го́рними соединя́еши;

ра́дуйся, я́ко сердца́ до́льних просвеща́еши.

Ра́дуйся, и́мже тле́ние изгна́ся;

ра́дуйся, и́мже печа́ль исчезе́.

Ра́дуйся, неизмери́мое блаже́нство до́брых;

ра́дуйся, многоиме́нная сла́во ве́рных.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 9

Паде́ де́монов всескве́рный полк, и род распина́телей устыде́ся, ви́дяще ны́не Крест от всех с любо́вию покланя́емый, при́сно же источа́ющий исцеле́ния вопию́щим: Аллилу́ия.

И́кос 9

Пото́цы преста́ша помышле́ний злосла́вных, распе́ншуся ти, Христе́, на дре́ве: недоумева́ют бо, е́же ка́ко и Крест претерпе́л еси́, и тле́ния избежа́л еси́. мы же воскресе́ние сла́вяще возопии́м:

Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия высото́;

ра́дуйся, промышле́ния его́ глубино́.

Ра́дуйся, безу́мным суесло́вцем неве́домый;

ра́дуйся, неразу́мных прорица́телей погубле́ние.

Ра́дуйся, я́ко воскресе́ние Христо́во явля́еши;

ра́дуйся, я́ко страда́ния Его́ обновля́еши.

Ра́дуйся, преступле́ние первозда́нных разреши́вый;

ра́дуйся, рая́ вхо́ды отве́рзый.

Ра́дуйся, Кре́сте, все́ми почита́емый;

ра́дуйся, язы́ком неве́рным сопроти́вниче.

Ра́дуйся, Кре́сте, неду́гующим врачу́;

ра́дуйся, при́сный вопию́щим помо́щниче.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ мир, и́же ми́ра Украси́тель, сни́де к нему́ неизрече́нно, и Крест претерпе́, Бог сый: нас ра́ди вся я́же по нам прие́млет, те́мже и избавле́й нас, слы́шит от всех: Аллилу́ия.

И́кос 10

Сте́ну неруши́мую боже́ственную вселе́нней почита́ем тя, живоно́сный Кре́сте, зане́ соде́лавый тя Творе́ц не́ба и земли́ ру́це на тебе́ распростре́, о стра́ннаго слы́шания! научи́в всех возглаша́ти:

Ра́дуйся, основа́ние благоче́стия;

ра́дуйся, побе́до насле́дствующих.

Ра́дуйся, мы́сленнаго Амали́ка прогоня́яй;

ра́дуйся, рука́ма Иа́ковлевыма прообразова́нный.

Ра́дуйся, ты бо возобрази́л еси́ древне́йшия се́ни;

ра́дуйся, ты бо испо́лнил еси́ пророкоглаго́ланныя гла́сы.

Ра́дуйся, Спаси́теля всех носи́вый;

ра́дуйся, губи́теля душ упраздни́вый.

Ра́дуйся, и́мже со а́нгелы соедини́хомся;

ра́дуйся, его́же ра́ди све́том озари́хомся.

Ра́дуйся, я́ко почита́юще покланя́емся тебе́;

ра́дуйся, я́ко восклица́юще взыва́ем к тебе́:

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 11

Пе́ние вся́кое умаля́ется, после́довати хотя́щее изоби́лию мно́гому чуде́с твои́х: и́бо похва́л мно́жество а́ще принесе́м ти, о Кре́сте честны́й, ничто́же соверша́ем досто́йно, я́же дал еси́ нам: но у́бо возопии́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светопода́тельную зарю́ су́щим во тьме́ да́рует Крест живодарова́тельный сей: невеще́ственный бо прия́т свет, и к ра́зуму боже́ственному наставля́ет вся, возвыша́ет же, ны́не возвыша́емь, ум наш воспева́ти сия́:

Ра́дуйся, свети́ло, су́щим во тьме сия́ющее;

ра́дуйся, звездо́, мир озаря́ющая.

Ра́дуйся, мо́лние, христоуби́йцы ослепля́ющая;

ра́дуйся, гро́ме, неве́рныя ужаса́яй.

Ра́дуйся, я́ко ли́ки правосла́вных украси́л еси́;

ра́дуйся, я́ко тре́бища и́дольская сокруши́л еси́.

Ра́дуйся, его́же о́браз с небесе́ яви́ся;

ра́дуйся, его́же благода́тию лука́вство прогна́ся.

Ра́дуйся, умерщвле́ние пло́ти зна́менуяй;

ра́дуйся, воста́ние страсте́й убива́яй.

Ра́дуйся, на не́мже Христо́с распя́ся;

ра́дуйся, и́мже весь мир спасе́ся.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 12

Благода́ть дарова́ти челове́ком восхоте́в, Христо́с ру́це на Кресте́ распростре́, призыва́яй вся язы́ки, и да́рует Ца́рство Небе́сное всем пою́щим ему́ песнь досто́йно, и с ве́рою вопию́щим: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще песнь сию́, Крест восхваля́ем с любо́вию, я́ко дре́во Госпо́дне одушевле́нное: на нем бо распе́нся пло́тию Влады́чествуяй го́рними си́лами, освяти́ ны, просла́ви и научи́ вопи́ти тому́ сицева́я:

Ра́дуйся, Кре́сте, мы́сленный мечу́;

ра́дуйся, святы́х свято́е созерца́ние.

Ра́дуйся, проро́ков и пра́ведных предвозвеще́ние;

ра́дуйся, Христо́во светоно́сное во́инствование.

Ра́дуйся, добро́то и ве́нче царе́й благочести́вых;

ра́дуйся, держа́во и кре́посте иере́ев благогове́йных.

Ра́дуйся, и́стины украше́ние благосла́внейшее;

ра́дуйся, спасе́ния приста́нище благоприя́тнейшее.

Ра́дуйся, всех све́тлое удобре́ние;

ра́дуйся, сыно́в неве́рных прогна́ние.

Ра́дуйся, све́та непоро́чнаго свети́льниче;

ра́дуйся, души́ моея́ ра́дование.

Ра́дуйся, животворя́щий Кре́сте Госпо́день.

Конда́к 13

О, всепе́тое Дре́во, носи́вшее всех святы́х святе́йшее Сло́во! Си́лою на тебе́ Распя́таго от вся́кия изба́ви напа́сти всех, и ве́чныя изми́ му́ки Тому́ вопию́щия: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га, и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, пречестны́й и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́, Крест Свой честны́й, на прогна́ние вся́каго супоста́та. О пречестны́й и животворя́щий Кре́сте Госпо́день, помога́й ми со свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею, и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Источник статьи: http://azbyka.ru/days/caa/856