Меню

Аудио молитвы за усопших родителей

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, сте­ня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от воздыха́ний се́рдца мое­го́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, уто­ли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, при­и­ми́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Пре­кло­ня­юсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и про­шу́ Тя́, не оты­ми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Тво­е­го́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, гре­хи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, вну­ках и пра­вну­ках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и пра­вну­ков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Тво­е­го́ роди́теля мое­го́ (и́мя), но отпу­сти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на зем­ле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Тво­е­му́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния мое­го́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчи­ни­ши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте про­хладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбе­же́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! При­и­ми́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за тру­ды́ и попече́ния воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испро­шен­ные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радо­стьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш! Ты несчаст­ных хра­ни­тель, скор­бя­щих убе­жи­ще и пла­чу­щих утешитель.
Обра­ща­юсь к Тебе я, несчаст­ный, сте­ная и пла­ча, и молюсь Тебе: услышь моле­ние мое и не отвер­ни лица Тво­е­го от сто­нов серд­ца мое­го и от слез очей моих. Молюсь Тебе, мило­серд­ный Гос­по­ди, уто­ли скорбь мою о раз­лу­че­нии с родив­шим и вос­пи­тав­шим меня роди­те­лем моим (имя), душу же его, как ото­шед­шую к Тебе с истин­ной верой в Тебя и с твер­дой надеж­дой на Твое чело­ве­ко­лю­бие и милость, при­ми в Цар­ство Твое Небесное.
Пре­кло­ня­юсь пред Тво­ей свя­той волей, по кото­рой (он) взят был от меня, и про­шу Тебя, не заби­рай толь­ко от него мило­сти и состра­да­ния Тво­е­го. Знаю, Гос­по­ди, что Ты Судья мира это­го, гре­хи и без­за­ко­ния отцов сми­ря­ешь в детях, вну­ках и пра­вну­ках даже до тре­тье­го и чет­вер­то­го рода, но и милу­ешь отцов за молит­вы и доб­ро­де­те­ли детей их, вну­ков и пра­вну­ков. С сокру­ше­ни­ем и печа­лью серд­ца молю Тебя, мило­сти­вый Судья, не веч­но нака­зы­вай усоп­ше­го неза­бвен­но­го мной раба Тво­е­го, роди­те­ля мое­го (имя), но про­сти ему все согре­ше­ния его воль­ные и неволь­ные, сло­вом и делом, созна­тель­но и по неве­де­нию совер­шен­ные им в жиз­ни его здесь на зем­ле, и по мило­сер­дию и чело­ве­ко­лю­бию Тво­е­му, по молит­вам Пре­чи­стой Бого­ро­ди­цы и всех свя­тых, поми­луй его и от веч­ной муки избавь.
Ты, мило­серд­ный Отец отцов и детей! Даруй мне, во все дни жиз­ни моей, до послед­не­го вздо­ха мое­го, непре­стан­но вспо­ми­нать об усоп­шем роди­те­ле моем в молит­вах сво­их, и умо­лять Тебя, пра­вед­но­го Судью, да водво­ришь его в месте свет­лом, в месте отрад­ном и в месте тихом, со все­ми свя­ты­ми, отку­да ото­шли вся­кая мука, скорбь и стенание.
Мило­сти­вый Гос­подь! При­ми сего­дня о рабе Тво­ем (имя) горя­чую молит­ву мою эту и воз­дай ему награ­ду Твою за тру­ды и попе­че­ние о вос­пи­та­нии моем в вере и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, как научив­ше­му меня преж­де все­го знать Тебя, сво­е­го Гос­по­да, в бла­го­го­ве­нии молить­ся Тебе, на Тебя Еди­но­го наде­ять­ся в бедах, скор­бях и болез­нях и хра­нить запо­ве­ди Твои; за доб­рую забо­ту его о моем духов­ном пре­успе­ва­нии, за горя­чо при­но­си­мые им о мне молит­вы пред Тобою и за все даро­ва­ния, им испро­шен­ные мне от Тебя, воз­дай ему Сво­ей мило­стью, Сво­и­ми небес­ны­ми бла­га­ми и радо­стя­ми в веч­ном Цар­стве Твоем.
Ибо Ты Бог мило­стей, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, Ты покой и радость вер­ных рабов Тво­их, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, и ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

Читайте также:  Молитвы для сдачи егэ по истории

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, сте­ня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от воздыха́ний се́рдца мое­го́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, уто­ли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, при­и­ми́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Пре­кло­ня­юсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъ­ята бы́сть у мене́, и про­шу́ Тя́, не оты­ми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Тво­е­го́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, гре­хи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, вну­ках и пра­вну­ках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и пра­вну­ков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую неза­бвен­ную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпу­сти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на зем­ле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Тво­е­му́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния мое­го́, не престава́ти па́мятовати о усоп­шей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчи­ни­ши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте про­хладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбе­же́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! При­и­ми́ дне́сь о ра́бе Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за тру­ды́ и попече́ния воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научив­шей мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испро­шен­ные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радо­стя­ми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш! Ты несчаст­ных хра­ни­тель, скор­бя­щих убе­жи­ще и пла­чу­щих утешитель.
Обра­ща­юсь к Тебе я, несчаст­ный, сте­ная и пла­ча, и молюсь Тебе: услышь моле­ние мое и не отвер­ни лица Тво­е­го от сто­нов серд­ца мое­го и от слез очей моих. Молюсь Тебе, мило­серд­ный Гос­по­ди, уто­ли скорбь мою о раз­лу­че­нии с родив­шей и вос­пи­тав­шей меня мате­рью моей (имя), душу же ее, как ото­шед­шую к Тебе с истин­ной верой в Тебя и с твер­дой надеж­дой на Твое чело­ве­ко­лю­бие и милость, при­ми в Цар­ство Твое Небесное.
Пре­кло­ня­юсь пред Тво­ей свя­той волей, по кото­рой (она) взя­та была от меня, и про­шу Тебя, не заби­рай толь­ко от нее мило­сти и состра­да­ния Тво­е­го. Знаю, Гос­по­ди, что Ты Судья мира это­го, гре­хи и без­за­ко­ния отцов сми­ря­ешь в детях, вну­ках и пра­вну­ках даже до тре­тье­го и чет­вер­то­го рода, но и милу­ешь отцов за молит­вы и доб­ро­де­те­ли детей их, вну­ков и пра­вну­ков. С сокру­ше­ни­ем и печа­лью серд­ца молю Тебя, мило­сти­вый Судья, не веч­но нака­зы­вай усоп­шую неза­бвен­ную мной рабу Твою, мать мою (имя), но про­сти ей все согре­ше­ния ее воль­ные и неволь­ные, сло­вом и делом, созна­тель­но и по неве­де­нию совер­шен­ные ей в жиз­ни ее здесь на зем­ле, и по мило­сер­дию и чело­ве­ко­лю­бию Тво­е­му, по молит­вам Пре­чи­стой Бого­ро­ди­цы и всех свя­тых, поми­луй ее и от веч­ной муки избавь.
Ты, мило­серд­ный Отец отцов и детей! Даруй мне, во все дни жиз­ни моей, до послед­не­го вздо­ха мое­го, непре­стан­но вспо­ми­нать об усоп­шей мате­ри моей в молит­вах сво­их, и умо­лять Тебя, пра­вед­но­го Судью, да водво­ришь ее в месте свет­лом, в месте отрад­ном и в месте тихом, со все­ми свя­ты­ми, отку­да ото­шли вся­кая мука, скорбь и стенание.
Мило­сти­вый Гос­подь! При­ми сего­дня о рабе Тво­ей (имя) горя­чую молит­ву мою эту и воз­дай ей награ­ду Твою за тру­ды и попе­че­ние о вос­пи­та­нии моем в вере и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, как научив­шей меня преж­де все­го знать Тебя, сво­е­го Гос­по­да, в бла­го­го­ве­нии молить­ся Тебе, на Тебя Еди­но­го наде­ять­ся в бедах, скор­бях и болез­нях и хра­нить запо­ве­ди Твои; за доб­рую забо­ту ее о моем духов­ном пре­успе­ва­нии, за горя­чо при­но­си­мые ею о мне молит­вы пред Тобою и за все даро­ва­ния, ею испро­шен­ные мне от Тебя, воз­дай ей Сво­ей мило­стью, Сво­и­ми небес­ны­ми бла­га­ми и радо­стя­ми в веч­ном Цар­стве Твоем.
Ибо Ты Бог мило­стей, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, Ты покой и радость вер­ных рабов Тво­их, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, и ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

Читайте также:  Молитва чтобы хорошо жениться

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, сте­ня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от воздыха́ний се́рдца мое­го́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, уто­ли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родив­ши­ми и вос­пи­тав­ши­ми мя́ роди́телями мои́ми (име­на́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшед­шие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, при­и­ми́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Пре­кло­ня­юсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъ­яты бы́сть у мене́, и про­шу́ Тя́, не оты­ми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Тво­е­го́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, гре­хи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, вну­ках и пра­вну­ках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и пра­вну­ков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших неза­бвен­ных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (име­на́), но отпу­сти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на зем­ле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Тво­е­му́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния мое­го́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчи­ни­ши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте про­хладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбе­же́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! При­и­ми́ дне́сь о раба́х Твои́х (име­на́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за тру­ды́ и попече́ния воспита́ния мое­го́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научив­шим мя́ пе́рвее все­го́ ве́дети Тя́, сво­е­го́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за бла­го­по­пе­че­ние и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испро­шен­ные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радо­стя­ми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Боже наш! Ты несчаст­ных хра­ни­тель, скор­бя­щих убе­жи­ще и пла­чу­щих утешитель.
Обра­ща­юсь к Тебе я, несчаст­ный, сте­ная и пла­ча, и молюсь Тебе: услышь моле­ние мое и не отвер­ни лица Тво­е­го от сто­нов серд­ца мое­го и от слез очей моих. Молюсь Тебе, мило­серд­ный Гос­по­ди, уто­ли скорбь мою о раз­лу­че­нии с родив­ши­ми и вос­пи­тав­ши­ми меня роди­те­ля­ми мои­ми (име­на их), души же их, как ото­шед­шие к Тебе с истин­ной верой в Тебя и с твер­дой надеж­дой на Твое чело­ве­ко­лю­бие и милость, при­ми в Цар­ство Твое Небесное.
Пре­кло­ня­юсь пред Тво­ей свя­той волей, по кото­рой (они) взя­ты были от меня, и про­шу Тебя, не заби­рай толь­ко от них мило­сти и состра­да­ния Тво­е­го. Знаю, Гос­по­ди, что Ты Судья мира это­го, гре­хи и без­за­ко­ния отцов сми­ря­ешь в детях, вну­ках и пра­вну­ках даже до тре­тье­го и чет­вер­то­го рода, но и милу­ешь отцов за молит­вы и доб­ро­де­те­ли детей их, вну­ков и пра­вну­ков. С сокру­ше­ни­ем и печа­лью серд­ца молю Тебя, мило­сти­вый Судья, не веч­но нака­зы­вай усоп­ших неза­бвен­ных мной рабов Твою, роди­те­лей моих (име­на), но про­сти им все согре­ше­ния их воль­ные и неволь­ные, сло­вом и делом, созна­тель­но и по неве­де­нию совер­шен­ные ими в жиз­ни их здесь на зем­ле, и по мило­сер­дию и чело­ве­ко­лю­бию Тво­е­му, по молит­вам Пре­чи­стой Бого­ро­ди­цы и всех свя­тых, поми­луй их и от веч­ной муки избавь.
Ты, мило­серд­ный Отец отцов и детей! Даруй мне, во все дни жиз­ни моей, до послед­не­го вздо­ха мое­го, непре­стан­но вспо­ми­нать об усоп­ших роди­те­лях моих в молит­вах сво­их, и умо­лять Тебя, пра­вед­но­го Судью, да водво­ришь их в месте свет­лом, в месте отрад­ном и в месте тихом, со все­ми свя­ты­ми, отку­да ото­шли вся­кая мука, скорбь и стенание.
Мило­сти­вый Гос­подь! При­ми сего­дня о рабах Тво­их (име­на) горя­чую молит­ву мою эту и воз­дай им награ­ду Твою за тру­ды и попе­че­ние о вос­пи­та­нии моем в вере и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, как научив­шим меня преж­де все­го знать Тебя, сво­е­го Гос­по­да, в бла­го­го­ве­нии молить­ся Тебе, на Тебя Еди­но­го наде­ять­ся в бедах, скор­бях и болез­нях и хра­нить запо­ве­ди Твои; за доб­рую забо­ту их о моем духов­ном пре­успе­ва­нии, за горя­чо при­но­си­мые ими о мне молит­вы пред Тобою и за все даро­ва­ния, ими испро­шен­ные мне от Тебя, воз­дай им Сво­ей мило­стью, Сво­и­ми небес­ны­ми бла­га­ми и радо­стя­ми в веч­ном Цар­стве Твоем.
Ибо Ты Бог мило­стей, и состра­да­ния, и чело­ве­ко­лю­бия, Ты покой и радость вер­ных рабов Тво­их, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, и ныне и все­гда и во веки веков. Аминь.

Читайте также:  Молитвы для лечения ногтей

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, при­и­ми́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помя­ни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помя­ни́, Го́споди, вскормле́ние, помя­ни́, Го́споди, сле́зы, помя­ни́, Го́споди, воздыха́ние, помя­ни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не све­ди́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́ (имя­рек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Боже, при­няв­ший жерт­ву Авра­амо­ву и воз­зрев­ший на все­со­жже­ние, сде­лав­ший воз­мож­ным Анне про­ро­чи­це родить Саму­и­ла, при­ми доб­рых роди­те­лей, отца и мать, помя­ни, Гос­по­ди, дав­нее мате­ри моей: помя­ни, Гос­по­ди, вос­пи­та­ние, помя­ни, Гос­по­ди, сле­зы, помя­ни, Гос­по­ди, сте­на­ние, помя­ни, Гос­по­ди, как не хоте­ли раз­лу­чать­ся со мной, и вот раз­лу­чи­лись со мной в мире этом. Но за вскарм­ли­ва­ние и вос­пи­та­ние, и за сле­зы и сте­на­ние, и за раз­лу­ку со мной, радо­сти веч­ной удо­стой их. Не при­зы­вай их, Гос­по­ди, от муки в муку, от скор­би в скорбь, от стра­да­ния в стра­да­ние. Но за жерт­ву рож­де­ния и при­не­се­ния к Тебе, Гос­по­ди, меня, недо­стой­но­го раба Тво­е­го (имя­рек) Цар­ства Небес­но­го удо­стой их. Что­бы бла­го­сло­ви­лось и про­сла­ви­лось мно­го­чти­мое и вели­че­ствен­ное имя Твое, Отца, и Сына, и Свя­то­го Духа, ныне и все­гда, и во веки веков. Аминь.

* Пра­во­слав­ный молит­во­слов с при­ло­же­ни­ем молитв Пре­свя­той Бого­ро­ди­це и свя­тым угод­ни­кам Божи­им. — М.: Изд-во Мос­ков­ской Пат­ри­ар­хии Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, 2018. — 816 с.

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-detej-ob-usopshix-roditelyax.html