Меню

Аудиозапись молитва воскресный бог

Аудио-молитвы для православных скачать и слушать онлайн

[19,9 Mb] (cкачиваний: 13099). Тип файла: mp3.

[19,71 Mb] (cкачиваний: 7978). Тип файла: mp3.

[17,88 Mb] (cкачиваний: 8273). Тип файла: mp3.

Акафист преподобному Амвросию Оптинскому

[52,15 Mb] (cкачиваний: 3897). Тип файла: mp3.

Акафист Пресвятой Богородице (записан хор в церкви)

[24,72 Mb] (cкачиваний: 6599). Тип файла: mp3.

Покаянный канон ко Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери и Ангелу Хранителю

[343,55 Kb] (cкачиваний: 5543). Тип файла: mp3.

[1,34 Mb] (cкачиваний: 5480). Тип файла: mp3.

Символ веры (молитва аудио)

[2,06 Mb] (cкачиваний: 5703). Тип файла: mp3.

Аудио-молитва Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего

[995,24 Kb] (cкачиваний: 3028). Тип файла: mp3.

Молитва: Иисусова молитва: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

[20,02 Mb] (cкачиваний: 6229). Тип файла: mp3.

Молитва: Да воскреснет Бог

[929,11 Kb] (cкачиваний: 4684). Тип файла: mp3.

Православная молитва перед вкушением пищи

[274,42 Kb] (cкачиваний: 2247). Тип файла: mp3.

Молитва после принятия пищи (аудио)

[379,32 Kb] (cкачиваний: 2250). Тип файла: mp3.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

[841,77 Kb] (cкачиваний: 5118). Тип файла: mp3.

Молитва ко Господу за духовного отца

Источник статьи: http://zvukipro.com/situacii/1037-audio-molitvy-dlja-pravoslavnyh.html

Молитвенные песнопения богослужений

Литургия

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Пере­вод: Верую во еди­но­го Бога Отца, Все­дер­жи­те­ля, Твор­ца неба и зем­ли, все­го види­мо­го и неви­ди­мо­го. (Верую) и во еди­но­го Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Сына Божия, Еди­но­род­но­го, рож­ден­но­го от Отца преж­де всех веков; Све­та от Све­та, Бога истин­но­го от Бога истин­но­го, рож­ден­но­го, не создан­но­го, одно­го суще­ства с Отцом, через Кото­ро­го все сотво­ре­но; Для нас людей и для наше­го спа­се­ния сшед­ше­го с небес, при­няв­ше­го плоть от Духа Свя­то­го и Марии Девы, и сде­лав­ше­го­ся чело­ве­ком; Рас­пя­то­го же за нас при Пон­тии Пила­те, стра­дав­ше­го и погре­бен­но­го; И вос­крес­ше­го в тре­тий день, соглас­но с Писа­ни­я­ми (про­ро­че­ски­ми). И вос­шед­ше­го на небе­са и сидя­ще­го спра­ва от Отца; И опять име­ю­ще­го прий­ти со сла­вою судить живых и мерт­вых, цар­ству, Кото­ро­го не будет кон­ца. (Верую) и в Духа Свя­то­го, Гос­по­да, пода­ю­ще­го жизнь, исхо­дя­ще­го от Отца, покло­ня­е­мо­го и про­слав­ля­е­мо­го рав­но со Отцом и Сыном, гово­рив­ше­го через про­ро­ков. (Верую) и во Еди­ную, Свя­тую, Собор­ную (Все­лен­скую) и Апо­столь­скую Цер­ковь. Испо­ве­дую одно Кре­ще­ние во остав­ле­ние гре­хов. Ожи­даю вос­кре­се­ния мерт­вых. И жиз­ни буду­ще­го века. Истин­но так.

Отче наш

О́тче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Пере­вод: Отче наш, сущий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое; да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш насущ­ный дай нам на сей день; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим; и не вве­ди нас в иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.

Вечерня

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.
Г о́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агн­че Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ един Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
Н а всяк день бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.
Б лагослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Б у́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м (три­жды).
Г о́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.
Г о́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой; яко у Тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас (три­жды).
С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Читайте также:  Чтение молитв перед акафистом пресвятой богородице

Песнь «Свете Тихий»

Све́­те Ти́хий свя­ты́я сла́­вы Безсме́ртнаго От­ца́ Не­бе́с­на­го, Свя­та́­го Блаже́ннаго, Иису́­се Христе́!
П рише́дше на за́пад со́лн­ца, ви́­дев­ше свет вече́рний, по­е́м От­ца́, Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Бо́га.
Д осто́ин еси́ во вся вре­ме­на́ пет бы́­ти гла́сы пре­по­до́б­ны­ми, Сы́­не Бо́­жий, Жи­во́т дая́й, те́м­же мир Тя сла́вит!

Пере­вод: Иису­се Хри­сте, Тихий (ясный, радост­ный) Свет свя­той сла­вы Бес­смерт­но­го Отца Небес­но­го, Свя­то­го Бла­жен­но­го! Мы, дожив­ши до сол­неч­но­го зака­та, и уви­дав­ши вечер­ний свет, про­слав­ля­ем Отца, Сына и Свя­то­го Духа Бога. Тебя, Сыне Божий, сле­ду­ет вос­пе­вать во все вре­ме­на голо­са­ми свя­тых людей, ибо Ты все­му пода­ешь жизнь; поэто­му Тебя про­слав­ля­ет вся все­лен­ная. 1

Прокимен воскресный 2

Гос­по́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
О блече́ся Гос­по́дь в си́­лу и препоя́сася.
И ́бо утвер­ди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.
Д о́­му Тво­ему́ по­до­ба́­ет святы́ня, Го́с­по­ди, в дол­го­ту́ дний.

Пере­вод: Гос­подь цар­ству­ет; Он обле­чен вели­чи­ем, обле­чен Гос­подь могу­ще­ством [и] пре­по­я­сан: пото­му все­лен­ная твер­да, не подвиг­нет­ся. Дому Тво­е­му, Гос­по­ди, при­над­ле­жит свя­тость на дол­гие дни. 3

Прокимен великий 4

Кто бог ве́­лий я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́.
Стих 1: Сказа́л еси́ в лю́­дех си́­лу Твою́.
Стих 2: И рех: ны́­не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго.
Стих 3: Помяну́х де́ла Гос­по́д­ня, я́ко помя­ну́ от нача́ла чу­де­са́ Твоя́. И па́­ки: Кто бог ве́лий:

Пере­вод: Кто Бог так вели­кий, как Бог [наш]! Ты – Бог, тво­ря­щий чуде­са. Ты явил могу­ще­ство Свое сре­ди наро­дов. И ска­зал я: «вот мое горе – изме­не­ние дес­ни­цы Все­выш­не­го». Буду вспо­ми­нать о делах Гос­по­да; буду вспо­ми­нать о чуде­сах Тво­их древ­них. И сно­ва: Кто Бог так вели­кий… 3

Молитва «Сподоби, Господи»

Спо­до́­би, Го́с­по­ди, в ве́чер сей без гре­ха́ сохрани́тися нам.
Б ла­го­сло­ве́н еси́, Го́с­по­ди Бо́­же оте́ц на́­ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́­ки, ами́нь.
Б у́­ди, Го́с­по­ди, ми́­лость Твоя́ на нас, я́ко­же упова́хом на Тя.
Б ла­го­сло­ве́н еси́, Го́с­по­ди, нау­чи́ мя оправда́нием Твои́м.
Б ла­го­сло­ве́н еси́, Вла­ды́­ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м.
Б ла­го­сло­ве́н еси́, Свя­ты́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми.
Г о́с­по­ди, ми́­лость Твоя́ во век; дел ру­ку́ Твое́ю не пре́зри.
Т е­бе́ по­до­ба́­ет хва­ла́, Те­бе́ по­до­ба́­ет пе́­ние, Те­бе́ сла́­ва по­до­ба́­ет, Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Спо­до­би, Гос­по­ди, в день сей без гре­ха сохра­нить­ся нам. Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, Боже отцов наших, и хваль­но и про­слав­ле­но имя Твоё вове­ки. Аминь. Да будет, Гос­по­ди, милость Твоя на нас, как мы упо­ва­ем на Тебя. Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, научи меня пове­ле­ни­ям Тво­им. Бла­го­сло­вен Ты, Вла­ды­ка, вра­зу­ми меня пове­ле­ни­я­ми Тво­и­ми. Бла­го­сло­вен Ты, Свя­той, про­све­ти меня пове­ле­ни­я­ми Тво­и­ми. Гос­по­ди, милость Твоя вовек, созда­ний рук Тво­их не пре­зри. Тебе подо­ба­ет хва­ла, Тебе подо­ба­ет пение, Тебе сла­ва подо­ба­ет, Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Песнь в честь Воскресшего Христа

Воскресе́ние Хрис­то́­во ви́­дев­ше, поклони́мся Свя­то́­му Го́с­по­ду Иису́­су, еди́­но­му безгре́шному. Кре­сту́ Тво­ему́ покланя́емся, Хрис­те́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ по­е́м и сла́­вим: Ты бо еси́ Бог наш, ра́­зве Те­бе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся Свя­то́­му Христо́ву Воскресе́нию: се бо при­и́де Кресто́м ра́­дость все­му́ ми́­ру, всег­да́ благословя́ще Го́с­по­да, по­е́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо пре­тер­пе́в, сме́р­тию смерть разруши́.

Пере­вод: Уви­дев­ши Хри­сто­во вос­кре­се­ние, будем покла­нять­ся Свя­то­му Гос­по­ду Иису­су, еди­но­му без­греш­но­му, Хри­сте! Мы покла­ня­ем­ся Тво­е­му Кре­сту, вос­пе­ва­ем и про­слав­ля­ем свя­тое Твое вос­кре­се­ние; ибо Ты – Бог наш, кро­ме Тебя дру­го­го мы не зна­ем и имя Твое при­зы­ва­ем. При­и­ди­те, все веру­ю­щие (хри­сти­ане), покло­ним­ся свя­то­му Хри­сто­ву Вос­кре­се­нию, ибо чрез крест (Его) наста­ла радость для все­го мира. Вос­хва­ляя все­гда Гос­по­да, будем вос­пе­вать вос­кре­се­ние Его, ибо, пре­тер­пев­ши крест­ные стра­да­ния, смер­тью (Сво­ею) Он уни­что­жил смерть (для людей). 1

Ангельское приветствие Богородице

Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная Ма­ри́е, Гос­по́дь с То­бо́ю; благослове́нна Ты в же­на́х и бла­го­сло­ве́н Плод чре́­ва Тво­его́, я́ко Спа́­са роди­ла́ еси́ душ на́ших.

Пере­вод: Бого­ро­ди­ца Дева Мария, испол­нен­ная бла­го­да­ти Божи­ей, радуй­ся! Гос­подь с Тобою; бла­го­сло­вен­на Ты меж­ду жена­ми и бла­го­сло­вен Плод, Тобою рож­ден­ный, пото­му что Ты роди­ла Спа­си­те­ля душ наших.

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvennye-pesnopeniya-bogosluzhenij.html

Божественная Литургия – слушать – mp3

Воскресенский собор Сретенского монастыря

Дорогие посетители православного сайта “Семья и Вера”!

Если по каким-либо причинам Вы не можете посетить Храм в Воскресный день, то Вы можете прослушать ниже размещенную аудиозапись Божественной Литургии, которая была совершена в московском Сретенском монастыре.

Божественная литургия – самое главное Богослужение, на котором совершается Таинство Евхаристии, где приносит Себя в жертву за всех нас Сам Иисус Христос, невидимо присутствующий в Храме – среди молящихся.

Эту аудиозапись Вы можете слушать не только в воскресенье, но и в любой другой день и в любое время. И вся стремительная суета современной жизни уйдет на второй план, а на душе станет тихо, спокойно и благодатно!

РАЗЪЯСНЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Божественная литургия — вершина и центр православного богослужения. Во время литургии совершается Таинство Евхаристии — соединение верных со Христом через причащение под видом хлеба и вина Святых и Животворящих Тела и Крови Спасителя. В этом соединении — основа и смысл жизни всех верных, составляющих Единое Тело Христово — Церковь.

Первая часть литургии — проскомидия, или приношение, — обычно совершается при чтении третьего и шестого часов, тайно, в алтаре — как таинственны и неведомы для многих были великие события, воспоминаемые на ней.

Читайте также:  Молитва чтобы удачно сдать экзамен огэ

Рождество Господа нашего Иисуса Христа

На проскомидии священник молится о соделании его достойным великого священнодействия и приготовляет хлеб и вино для будущего Таинства, причем в символических действиях и словах молитвы воспоминаются два важнейших события — Воплощение (Рождество) Бога Слова и принесение Им Себя в Жертву на Кресте для спасения людей. Также поминается вся Церковь земная и Небесная: от Божией Матери и святых угодников Божиих до всех ныне живущих и усопших православных христиан, молясь за которых священник вынимает частички из просфор — особых богослужебных хлебов. В конце литургии, после причастия, эти частички будут погружены в Чашу со Святой Кровью Господней как ходатайство о прощении и спасении поминаемых людей. Это ходатайство имеет для живых и усопших большую силу и значение.

Вторая часть литургии — литургия оглашенных (так называются готовящиеся к принятию Крещения, а также кающиеся, за особые проступки не допускаемые до причащения в целях более действенного покаяния) — начинается возгласом прославления Царства Пресвятой Троицы и великой ектенией. Затем следует пение двух антифонов (в воскресенье — псалмов 102-го и 145-го, изображающих благодеяния Божии людям и научающих возлагать надежды прежде всего на Бога), исполняемых двумя хорами попеременно, и песни «Единородный Сыне…», в которой мы исповедуем Воплощение Спасителя и совершенное Им Искупление. После малой ектении поются так называемые «Блаженства» — высокие заповеди, которые оставил Спаситель Своим ученикам, обещая за их искреннее, во всей глубине сердечной исполнение духовные и земные блага. В великие праздники воскресные антифоны и «Блаженства» заменяются особыми, праздничными, антифонами, а в будни — псалмами с особыми припевами.

Явление Христа Народу. Свидетельство о Нем Иоанна Предтечи

Во время пения «Блаженств» совершается Малый вход священнослужителей с Евангелием, знаменующий явление Спасителя в мир для проповеди и совершения Искупления рода человеческого. Свеча, предносимая Евангелию, символизирует как свет Христова учения, так и предшественника Христа, святого Пророка и Крестителя Иоанна, приготовлявшего людей к принятию Мессии. Священник во время Малого входа молится, чтобы святые Ангелы были участниками и сослужителями совершающейся божественной службы.

После Малого входа следует пение тропарей, посвященных празднику или событиям и святым, которым посвящен храм, а также «Трисвятого» (в некоторые великие праздники — и иного песнопения: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа»).

Богослужение продолжается чтением отрывков из апостольских Посланий или Деяний святых апостолов, а затем из Евангелия, что символизирует проповедь апостолов и Самого Иисуса Христа. Слушать Евангелие нужно с особым вниманием, как бы Самого Господа, наставляющего нас. Чтения из Священного Писания могут относиться к празднику или быть «рядовыми», то есть следующими в Священном Писании одно за другим и читаемыми подряд, по одному каждый день.

Литургия оглашенных завершается ектениями: сугубой, в которой звучит молитва Церкви о многочисленных нуждах живых (во время нее священник тайно читает молитву прилежного моления, в которой просит о ниспослании щедрых благодеяний Божиих всем верным); заупокойной, где испрашивается прощение грехов и Жизнь Вечная усопшим; об оглашенных, являющейся прошением о просвещении Крещением готовящихся к этому великому Таинству. В древности после последней ектении оглашенные выходили из храма. Теперь, слыша призыв диакона: «Оглашеннии, изыдите!» — мы должны думать, достойно ли мы носим звание верных, достойны ли мы присутствовать на повторяемой ради нас Тайной вечере Спасителя, и должны молиться о прощении своих грехов.

Третья часть литургии — литургия верных, на которой в древности могли присутствовать лишь крещеные и сохраняющие своей жизнью благодатные дары Крещения, — начинается двумя краткими ектениями.

Затем следует Великий вход, установленный Церковью для перенесения Честных Даров с жертвенника на престол для их освящения. Во время пения Херувимской песни мы призываемся отложить всякие земные заботы: «Херувимы тайно образующе…», то есть таинственно изображая (собой) Херувимов, достойно почтить Царя всех Христа внимательной молитвой и достойным принятием Святых Даров. Священнослужители выходят с Честными Дарами из боковых дверей в предшествии свещеносца с возжженной свечой. Честные Дары при этом изображают Самого Христа, Царя славы. Все предстоящие в храме преклоняют головы и молятся про себя словами разбойника, распятого на кресте: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем», тем самым прося священнослужителей вспомнить о них при возношении Даров, приносимых ими в Бескровную Жертву. После поминовения правящего архиерея, всего священнического и монашеского чина, причта церковного и всех православных христиан и благословения предстоящего народа священнослужители входят через Царские врата в алтарь. Молящиеся в это время должны вознести свои молитвы за служащих и за себя. Священнодействие напоминает нам вход Господа в Иерусалим, а также крестный путь Иисуса Христа к месту Его распятия и погребение Его святыми праведными Иосифом Аримафейским и Никодимом.

Вход Господень в Иерусалим

После просительной ектении и пения всеми верующими Символа веры начинается самая важная часть литургии — Евхаристический канон, во время которого непостижимым образом, таинственно происходит преложение (претворение благодатью Святого Духа) хлеба и вина в Святые Тело и Кровь Спасителя. Читая тайно евхаристическую молитву, прославляя благодеяния и бесконечную любовь Божию к человеку и воспоминая Тайную вечерю, священник произносит вслух слова Спасителя, сказанные Им при установлении Таинства Причащения: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов» и: «Пийте от нея вси: сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многи изливаемая во оставление грехов» (См. Мф. 26:26-28. Лк. 22:19-20. 1 Кор. 11:24).

Читайте также:  Kakuyu molitvu chitat chtobi prinyat pravilnoe reshenie

Благословение Спасителем хлеба и вина на Тайной вечери

Это служит напоминанием нам, что мы реально присутствуем на повторяемой ради нас Тайной вечере, что нас, как две тысячи лет назад святых апостолов, Спаситель призывает к единению с Ним.

Святейшие минуты Евхаристического канона — молитвенное призывание Святого Духа и по благословении Святых Даров преложение их — наступают после возгласа священника: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся» — и сопровождаются пением: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи; и молим Ти ся, Боже наш». В эти минуты в алтаре совершается по действию Духа Святого то же преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, которое совершил Спаситель на Тайной вечере, благословив хлеб и вино.

Евхаристический канон продолжается прославлением Божией Матери в песни «Достойно есть», дарованной нам, по церковному преданию, Ангелом, и молитвой священника за всех членов Церкви. После канона следует просительная ектения и пение всеми верующими молитвы Господней «Отче наш» — этого образца молитвы, объемлющей все главные, духовные и житейские, нужды человека. Этой молитвой мы еще раз призываемся к любви, необходимой участникам единой Трапезы Отца Небесного, и к прощению ближнего, чтобы простились и наши грехи.

Диакон возглашает: «Вонмем» (т. е. будем внимательны), и по возгласе священника: «Святая святым», указывающем на необходимость чистоты для приступающих к пречистому Таинству (причем хор со страхом смиренно отвечает: «Един свят, Един Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, аминь», а миряне делают земной поклон), и закрытии алтарной завесы поется причастный стих. После него для приступающих к Таинству обычно читаются молитвы ко Святому Причащению, дабы в последние минуты перед причащением ум и сердце не рассеивались.

Причащение священнослужителей в алтаре

В это время священнослужители причащаются в алтаре, совершая это во образ причащения апостолов на Тайной вечере: священник причащается сам и преподает Святые Тайны диакону. По причащении же священнослужители, благодаря, молятся: «О Пасха велия и священнейшая, Христе! О Мудросте и Слове Божий и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего».

Первое явление Святых Даров

После причащения священнослужителей открываются Царские врата — как когда-то открылся гроб Спасителя — и выносится Святая Чаша для причащения мирян. Это первое явление Святых Даров напоминает нам первое явление Иисуса Христа по Воскресении, бывшее святой Марии Магдалине.

Первое явление Воскресшего Христа

Диакон возглашает: «Со страхом Божиим и верою приступите», а хор поет: «Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам», ибо Святые Дары — Сам Христос, являющийся для единения с верными. Все присутствующие в храме совершают земной поклон перед приходящим и вездесущим Богом. Повторяя за священником слова молитвы перед причащением, мы исповедуем свою веру во Христа и божественную силу Святых Даров: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога Живаго… Еще верую, яко сие есть самое Пречистое Тело Твое и сия есть самая Честная Кровь Твоя…» — и молимся о прощении прегрешений и неосужденном причащении Святых Тайн.

Установление Таинства Святого Причащения

Приступающие к Причастию складывают на груди крестообразно руки в знак веры во спасение нас Распятым Христом. Со страхом, чувством своего недостоинства и смирением, с верой в спасительность Таинства, назвав свое имя, они принимают в уста Пречистые Тайны и осторожно целуют край Святой Чаши. Хор во время причащения поет: «Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго вкусите». После причащения нужно стараться хранить себя от всякого греховного и памятовать о великом и страшном Таинстве, милосердии и любви Божией к нам, грешным.

Последний вынос Святых Даров

По причащении мирян священник опускает в Святую Чашу все частицы, которые были вынуты из просфор, прося Господа омыть Своею Кровью грехи всех поминавшихся на литургии, затем тихо произносит: «Благословен Бог наш» — и в последний раз выносит Святую Чашу и со словами: «Всегда, ныне и присно и во веки веков» благословляет Святыми Дарами верующих, причем мы на это отвечаем земным поклоном являющемуся нам в Святых Дарах Господу. Причастники делают поясной поклон. Благословение верующих Святой Чашей и ее перенесение с престола на жертвенник знаменует последнее явление Господа ученикам и Его Вознесение на Небо. Также оно напоминает нам обещание Спасителя пребывать в Своей Церкви с верующими во вся дни до скончания века (Мф. 28:20).

Последнее явление Христа перед Вознесением

Священник возглашает: «С миром изыдем», а хор отвечает от лица всех молящихся: «О имени Господни», то есть с именем Божиим в душе, с миром Христовым в мыслях и сердце.

За этим следует благодарственная ектения и так называемая «заамвонная молитва» (читаемая священником перед амвоном), в которой испрашивается благословение верующих и их освящение, сохранение Церкви, дарование мира миру. После этого хор трижды поет: «Буди имя Господне благословено отныне и до века». Затем священник произносит отпуст (заключительную молитву службы), а хор поет многолетие, и верные, приложившись ко святому кресту (а причастники еще и прослушав молитвы после Святого Причащения), выходят из храма, благодаря Бога и стараясь сохранить в своей душе полученное за богослужением благодатное просвещение.

Из книги «Всенощное бдение. Божественная литургия. Таинства Церкви» издательства Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Передать записки в Храм на церковную молитву >>

Источник статьи: http://semyaivera.ru/2012/01/22/bozhestvennaya-liturgiya-slushat-mp3/