Меню

Азбучная молитва константина преславского ученика святого мефодия

Константин Преславски Азбучная молитва Азбучна мол

„АЗБУЧНА МОЛИТВА” (893–894 г.)
Константин Преславски (ІХ-Х век)
Болгарские поэты

Константин Преславски
АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык)

Аз се моля богу с тия думи:
Боже на всяка твар и създателю
на видимите и невидимите [неща].
Господа – живия дух – изпрати
да вдъхне в сърцето ми словото,
което ще бъде за благото на всички,
живеещи в твоите заповеди.
Защото е голям светилник на живота
законът ти, светлина в пътеките на този,
който дири евангелските слова
и се моли да получи твоите дарове.
Лети сега и славянского племе.
Към кръщение се обърнаха всички,
които желаят да се нарекат твои хора;
милостта твоя, боже, молят горещо.
Но сега дай ми изобилно слово,
отче, сине и пресветий душе,
на мене, молещия помощ от тебе.
Ръцете свои издигам винаги нагоре
да получа сила и мъдрост от тебе,
защото ти даваш на достойните сила
и цериш всяко същество.
Избави ме от фараонска злоба,
дай ми херувимска мисъл и ум,
о, честна пресвета троице,
превърни скръбта ми в радост
да почна мъдро да описвам
премъдрите ти чудеса,
като приема силата на шестокрилите.
Сега вървя по дирята на учителите.
Следвайки името и делата им,
ще направя явно евангелското слово,
въздавайки хвала на троицата в божеството,
която възпява всяка възраст –
млад и стар със своя разум –
и един нов народ, въздавайки винаги хвала
на отца, сина и светия дух, комуто подобава
чест, власт и слава от всяка твар и дихание,
във всички векове и навеки. Амин.

АЗБУЧНА МОЛИТВА (поэтический перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Емануил Попдимитров, 1933 г.)

Аз се Богу моля с тия думи: А
Боже-светороче, що създаде Б
видим свят и дивен свят невидим! В
Господ-дух прати ми ти в сърцето Г
да ме лъхне с пламенното слово – Д
ето, в правий път да тръгнат всички
живи в твойта заповед пречиста!
Знам, законът твой е жив светилник
и в пътеки светлина нетленна
към евангелския дар възжаждан.
Литна днес и славянското племе
милостта на кръста твой да търси.
Но на мене, който моли помощ,
отче, сине и пресвети душе –
просещ, – твойто мощно слово дай ми,
ръце вдигам да получа мъдрост,
сила, що обилно от небето
ти даряваш на вси твари живи.
Упази ме ти от горда злоба
фараонска, изцели ме, дай ми
херувимска сила шестокрила,
царю на царете! Да опиша
чудесата твои вдъхновено,
шествайки пак по пътя славен,
що учителите двама, вечно
юнни, начертаха. Да направя
явно твойто слово за народа!
На Светата троица прослава:
всяка възраст ней хвала въздава!
И народът мой Отца и Сина,
и Светия дух възвеличава –
днес, вовек веков и до амина.

АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Климентина Иванова)

Аз се Богу моля с тия думи:
Боже на творението всяко и създателю
на света и видим, и невидим,
Господ Дух прати, животворящия,
за да вдъхне във сърце ми слово,
което помощ ще даде на всички,
живеещи по твоите наредби.
Защото е светило ярко на живота
законът твой и светлина по пътя (по Притч. 6:23).
Който думите евангелски жадува,
моли той и даровете твои да получи.
Лети сега и племето славянско!
Към кръщение се устремиха всички,
желаещи да се нарекат твои хора.
Милостта ти, Боже, молят крепко.
Но подай ми днес обилно слово,
Отче, Сине и Пресвети Душе,
на мене, който моля те за помощ!
Ръце нагоре аз безспир въздигам,
от тебе да получа ум и сила,
защото на достойния ти сила даваш,
а всяко естество — лекуваш.
От фараонско ме спаси лукавство
и дай ми херувимски ум и мисъл,
о, Троице, пресвята и пречестна,
във радост превърни ти мойта мъка
да почна с мъдрост здрава да описвам
премногото ти чудеса предивни.
На шестокрилите приел мощта,
аз на Учителя си следвам пътя,
Следващ делото и неговото име
ще изясня евангелското слово,
възхвалям Троицата в божество [единно],
която всяка възраст възхвалява,
млад и стар със своя си разсъдък.
Народ нов вечно слава ще въздава
Отцу и Сину, и Светому Духу,
на него чест и крепост, и прослава,
от всичко дишащо и сътворено,
за всички векове и навеки. Амин!

Читайте также:  Молитвы богородице за детей защитные

АЗБУЧНАЯ МОЛИТВА (перевод с староболгарского языка на церковно-славянский язык)

Аз словом сим молюся Богу:
Боже всея твари Зиждителю,
Видимым и невидимым,
Господа Духа посли Живущего,
Да вдохнет в сердце ми слово,
Еже будет на успех всем,
Живущим в заповедех Ти.
Зело бо есть светильник Жизни
Закон Твой, свет стезям,
Иже ищет Евангельска слова
И просит дары Твоя прияти.
Ко крещению обратишася вси,
Людие Твои нарещися хотяще,
Милости Твоя, Боже, просят зело,
Но мне ныне пространно слово даждь,
Отче, Сыне и Пресвятый Душе,
Просящему помощи от Тебе.
Руце бо свои выспрь воздею присно,
Силу прияти и мудрость у Тебе.
Ты бо даеши достойным силу, ипостсь же всякую целиши.
Упование всех концев земли,
Фараона мя злобы избави.
Херувимскую ми мысль и ум даждь.
О, Честная Пресвятая Троице, печаль мою на радость преложи.
Целомудренно да начну писати
Чудеса Твои предивные зело
Шестокрылатых силу восприиму
Шествую ныне по следу Учителю, имени Его и делу последуя.
Явным сотворю Евангельское слово, хвалу воздая Троице в Божестве,
Юже поет всякий возраст, юн и стар своим разумом,
Язык нов, хвалу воздая присно Отцу, Сыну и Пресвятому Духу,
Емуже честь и держава и слава от всея твари дыхания во вся веки и навеки. Аминь.

* Азбучная молитва – одно из самых ранних болгарских стихотворений. Ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IX-Х веков. В древнерусской письменной традиции азбучная молитва была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 списков – каждая такая молитва представляет собой акростих, в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Источник статьи: http://stihi.ru/2012/08/16/3617

Азбучная молитва

Азбучная молитва – первое наряду с «Прогласом к Евангелию» стихотворное произведение староболгарской и старославянской литературы. В самом раннем списке (XII в., ГИМ, Синод. собр., № 262) А. м. помещена как часть предисловия («пролог») к «Учительному Евангелию», составленному в 894 г. Константином Преславским (сер. IX – нач. X в.). Ученик Мефодия Константин назван «епископом» Великого Преслава в приписке 907 г. Тудора Доксова, который переписал выполненный Константином перевод «Четырех слов против ариан» Афанасия Александрийского. На сегодняшний день выявлено и опубликовано 40 древнерусских списков А. м. Начиная с XV в. она помещается в рукописях как самостоятельное сочинение и часто сопровождается сведениями о начале славянской письменности. В ряде списков автором А. м. называется Константин-Кирилл философ, что породило в славистике споры об атрибуции А. м., в которых по-разному интерпретируется и ее содержание. Сочинение впервые опубликовал в 1825 г. М. П. Погодин в качестве приложения к переведенной им книге Й. Добровского о славянских первоучителях Кирилле и Мефодии. Сторонниками авторства Константина-Кирилла являются также И. И. Малышевский, Ив. Франко, Е. Георгиев. Более распространена, однако, точка зрения, согласно которой А. м. – лирическая исповедь Константина Преславского. К этому заключению пришли В. М. Ундольский, О. М. Бодянский, П. И. Шафарик, еп. Антоний, А. И. Соболевский, А. Вайан, Э. Г. Зыков, К. М. Куев.

Стихотворение является акростишной молитвой, в которой каждый стих начинается с очередной буквы славянского алфавита (’ακροστιχίδα κατ’ ’αλφάβητον). Написана А. м. 12-сложным размером – «политическим стихом» (στίχος πολιτικός). В 40 стихотворных строчках реконструированного текста А. м. Преобладает цезура после 5-го слога (5†7), в двух случаях она делит строку на 7 и 5 слогов, а в двух стихах – на 6 и 6. Образцом метрики для А. м. Послужили «Мысли, написанные одностишиями» Григория Богослова – 24 строчки, образующие азбучный акростих и начинающиеся стихом: «’Αρχὴν ‛απάντων καὶ τέλος ποιοῦ θεόν» (PG t.37, col.908). Это изречение перефразировано Константином Преславским («Добро есть от бога начинати и до бога коньчавати яко же рече етер Богословьць Григор»), и с него он начинает свое прозаическое вступление к «Учительному евангелию».

Читайте также:  Молитвы от сухого кашля у ребенка

Содержание А. м. отражает идеи IX–X вв., связанные с крещением Болгарского государства при князе Борисе-Михаиле и с созданием славянской письменности братьями Кириллом и Мефодием. В стройной композиции раскрывается образ лирического героя – одним из первых среди славянских книжников он ищет силу, творческое вдохновение, чтобы записать буквами словесную мудрость. В А. м. проявляется гордость автора тем, что он продолжает эпохальный подвиг своих учителей. В стихотворении звучит восторг и решимость «нового народа» – славян-неофитов – утвердить свое право создавать культуру на родном языке вопреки запретам средневековой реакции. Впечатление полета создается запоминающейся метафорой: «И летит ныне словеньско племя». Гражданственность и гуманистический пафос роднит это поэтическое произведение с блестящей апологией славянской письменности того же времени – «Сказанием» Черноризца Храбра.

Подробная библиография изданий и исследований памятника приведена в монографии К. Куева. Здесь же опубликовано 38 списков А. м. (еще два списка К. Куев опубликовал в отдельной статье).

Изд.: Добровский И. Кирилл и Мефодий, словенские первоучители: Историко-критическое исследование / Пер. с нем. М. П. Погодина. М., 1825, с. 151; Срезневский. Памятники, с. 191; Антоний, еп. [Вадковский]. Из историй христианской проповеди: Очерки и исследования. 2-е изд. СПб., 1895, с. 161; Соболевский А. И. Церковно-славянские стихотворения IX–X вв. и их значение для изучения церковно-славянского языка. – Тр. 11 Археол. съезда в Киеве. М., 1902, т. 2, с. 28–37; Куев К. М. 1) Азбучната молитва в славянските литератури. София, 1974; 2) Новооткрити преписи на Азбучната молитва. – Palaeobulgarica / Старобългаристика. София, 1979, кн. 4, с. 26–33.

Лит.: Ундольский В. М. Замечания для истории церковного пения в России. – ЧОИДР, 1846, № 3, отд. 1, с. 46; Шафарик П. И. Расцвет славянской письменности в Болгарии / Пер. с чеш. О. Бодянского. – ЧОИДР, 1848, № 7, с. 50–51; Малышевский И. И. Свв. Кирилл и Мефодий: (Речь, произнесенная на акте в Киевской духовной академии 7 апреля 1885 г.). – ТКДА, 1885, т. 2, кн. 8 (август), с. 552–553; Fгankо I. Kleine Beiträge zur Geschichte der kirchenslavischen Literatur. I. Konstantins «Alphabetisches Gebet». – AfslPh, 1914, Bd 25, S. 150–179; Георгиев E. 1) Две произведения на св. Кирила. София, 1938; 2) Кирил и Методий – основоположници на славянските литератури. София, 1956, с. 141–201; Зыков Э. Г. 1) К вопросу об авторе Азбучной молитвы. – Изв. на Ин-та за българска литература. София, 1960, кн. 9, с. 173–197; 2) Судьба «Азбучной молитвы» в древнерусской письменности. – ТОДРЛ, 1971, т. 26, с. 177–191; 3) Русская переделка древнеболгарского стихотворения. – ТОДРЛ, 1974, т. 28, с. 308–316; История на българската литература. София, 1963, т. 1. Старобългарска литература, с. 115–117; Трифунoвић Ђ. Азбучник српских средњовековних књижевних појмова. Београд, 1974, с. 13–14; Речник на българската литература. София, 1977, т. 2, с. 238–239; Джамбелука-Коссова А. Възстановим ли е текстът на Азбучната молитва? – Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1978, кн. 2, с. 52–65; Трендафилов X. Неизвестный список Азбучной молитвы. – Старобългаристика, 1986, год. 10, № 1, с. 77–80.

Источник: Словарь книжников и книжности Древней Руси / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. — Ленинград : Наука, ленингр. отд-ние, 1987-. / Вып. 1. (XI — первая половина XIV в.) — 1987. — 492, [2] с.

Источник статьи: http://azbyka.ru/otechnik/bibliog/slovar-knizhnikov-i-knizhnosti-drevnej-rusi/8

Азбучная молитва

А́збучная молитва — одно из самых ранних или даже первое из сла­вян­ских сти­хо­тво­ре­ний. Одни ученые счи­тают, что ее напи­сал сам созда­тель сла­вян­ской азбуки — святой Кирилл. Другие ученые при­пи­сы­вают автор­ство этого про­из­ве­де­ния уче­нику свя­того Мефо­дия, выда­ю­ще­муся лите­ра­тору и цер­ков­ному дея­телю Кон­стан­тину Пре­слав­скому (епи­скопу Пре­слава Вели­кого), жив­шему на рубеже IX–X веков.

Читайте также:  Молитва от болезней защищает

В древ­не­рус­ской пись­мен­ной тра­ди­ции азбуч­ная молитва была широко рас­про­стра­нена, о чем сви­де­тель­ствует мно­же­ство ее вари­ан­тов. К насто­я­щему вре­мени уче­ными обна­ру­жено и опуб­ли­ко­вано около 40 спис­ков XII–XVII вв.

Каждая такая молитва пред­став­ляет собой акро­стих (греч. “край строки”), в кото­ром каждая строка начи­на­ется с оче­ред­ной буквы алфа­вита.

Поэ­ти­че­ский прием акро­стиха исполь­зо­вался и до появ­ле­ния тол­ко­вых азбук у славян — визан­тий­ские гим­но­графы сле­до­вали ему при напи­са­нии цер­ков­ных пес­но­пе­ний и гимнов. Напри­мер, азбуч­ный акро­стих был исполь­зо­ван при созда­нии Ака­фи­ста Пре­свя­той Бого­ро­дице, многих конда­ков свя­того Романа Слад­ко­певца, канона свя­того Иосифа Пес­но­писца и других про­из­ве­де­ний визан­тий­ской духов­ной лите­ра­туры.

Ученые счи­тают, что про­об­ра­зом создан­ных сла­вян­скими авто­рами азбуч­ных молитв явился «Алфа­ви­тарь» свя­того Гри­го­рия Бого­слова.

«Aз словом сим молюся Богу» (обна­ру­жена среди руко­пи­сей бывшей Пат­ри­ар­шей биб­лио­теки в сбор­нике, при­над­ле­жав­шем когда-то Пат­ри­арху Никону):

А з сло́вом сим молю́ся Бо́гу:
Б о́же всея́ твари Зижди́телю,
В и́димым и неви́димым,
Г о́спода Ду́ха посли Живу́щего,
Д а вдохне́т в сердце́ ми сло́во,
Е же бу́дет на успе́х всем,
Ж иву́щим в за́поведех Ти.
Ѕ ело́ бо есть свети́льник Жи́зни
З ако́н Твой, свет стезя́м,
И же и́щет Ева́нгельска сло́ва
I про́сит да́ры Твоя́ прия́ти.
К о креще́нию обрати́шася вси́,
Л ю́дие Твои́ нарещи́ся хотя́ще,
М и́лости Твоя́, Бо́же, про́сят зело́,
Н о мне ны́не простра́нно сло́во даждь,
О тче, Сы́не и Пресвяты́й Ду́ше,
П рося́щему по́мощи от Тебе́.
Р у́ци бо свои́ выспрь возде́ю при́сно,
С и́лу прия́ти и му́дрость у Тебе́.
Т ы бо дае́ши досто́йным си́лу, ипоста́сь же вся́кую цели́ши.
У пова́ние всех конце́в земли́,
Ф арао́на мя зло́бы изба́ви.
Х еруви́мскую ми мысль и ум даждь.
WC , Честна́я Пресвята́я Тро́ице, печа́ль мою́ на ра́дость пре­ложи.
Ц елому́дренно да начну́ писа́ти
Ч удеса́ Твои́ преди́вные зело́
Ш естокрыла́тых си́лу вос­при­иму́.
Щ е́ствую ны́не по сле́ду Учи́телю, и́мени Его́ и де́лу после́дуя.
Явн ы м сотворю́ Ева́нгельское сло́во, хвалу́ воздая́ Тро́ице в Боже­стве́,
Ю же пое́т вся́кий во́зраст, юн и стар свои́м ра́зумом,
Я зы́к нов, хвалу́ воздая́ при́сно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Ду́ху,
Ему́же честь и держа́ва и сла́ва от всея́ тва́ри дыха́ния во вся ве́ки и наве́ки.
Ами́нь.

А з есмь свет ми́ру,
Б ог есмь пре́жде всех век,
В е́даю всю та́йну в челов́еце и мысль,
Г лаго́лю лю́дем зако́н Мой.
Д обро́ есть творя́щим во́лю Мою́,
Е сть гнев Мой на гре́шникы.
Ж иво́т дах всей тва́ри.
Ѕ ло есть законопресту́пником.
Ни на чем З е́млю утверди́х,
Престо́л мой, И же на небесе́х,
I шед на а́дова врата́ сокруши́х и ве́реи желе́зныя сломи́х.
К а́ко лю́дие беззако́нии не сотвори́сте во́ли Моеа́,
Л ю́дие Мои́ непоко́рные
М ы́слете на Мя зл́аа?!
Н аш еси́ Бог и засту́пник!
О ны Моя́ при­зову́ язы́ки и ти́и Мя просла́вят,
П око́й дах всей тва́ри Свое́й.
Р ече́те Ми сло́во не творя́щие во́ли Моея́, и не услы́шу вас.
С ло́вом Мои́м вся́ утверд́ишася.
Т верда́ рука́ Твоя́, Влады́ко!
Ф арао́на потопи́х в Чермн́ом мо́ри,
Х еруви́ми слу́жат Мне́ со стра́хом,
T ве́рзу рай христиа́ном.
Ц и не дах вам пи́ща в пусты́ни?
Ч ервь и огнь угото́вах на гре́шникы —
Ш у́мом и попали́т дуб­равы.
Щ ито́м вооружи́хся на брань,
Го́ры взыгра́шася явле́нием Мои́м,
Ы орда́нь освяти́ся креще́нием Мои́м,
Ерес ь погуби́х,
Ю гом ве́тром разве́ю всю́ вселе́нную,
Юже М я про­роци пропове́доша и апосто́ли е́же о Мне научи́ша.

Источник статьи: http://azbyka.ru/azbuchnaya-molitva