Меню

Азбука веры молитва богородице

Молитвы ко Пресвятой Богородице от человека, собирающегося в путь

Молитва 1‑я

О, Пресвята́я Влады́чице моя́, Де́во Богоро́дице, Одиги́трие, покрови́тельнице и упова́ние спасе́ния мое­го́! Се в путь, мне предлежа́щий, ны́не хощу́ отлучи́тися и на вре́мя сие́ вруча́ю Тебе́, премилосе́рдой Ма́тери мое́й, ду́шу и те́ло мое́, вся у́мныя моя́ и веще́ственныя си́лы, все­го́ себе́ вверя́я в кре́пкое Твое́ смотре́ние и всеси́льную Твою́ по́мощь. О, блага́я спу́тнице и защи́тнице моя́! Усе́рдно молю́ Тя, да не по́лзок путь мой сей бу́дет, руково́дствуй мя на нем, и напра́ви его́, Всесвята́я Одиги́трие, я́коже Сама́ ве́си, ко сла́ве Сы́на Тво­е­го́, Го́спода мое­го́ Иису́са Хри­ста́. Бу́ди ми во всем Помо́щнице, наипа́че же в сем да́льнем и многотру́дном путеше́ствии соблю­ди́ мя под держа́вным покро́вом Твои́м от вся́ких находя́щих бед и скорбе́й, от враг ви́димых и неви́димых, и моли́ о мне, Гос­по­же́ моя́, Сы́на Тво­е­го́ Хри­ста́ Бо́га на́шего, да по́слет в по́мощь мне А́нгела Сво­е­го́ ми́рна, ве́рна наста́вника и храни́теля, да я́коже дре́вле дарова́л есть рабу́ Сво­е­му́ Тови́и Рафаи́ла, на вся́ком ме́сте и во вся́кое вре́мя храни́вша его́ в пути́ от вся́каго зла: та́ко и мой путь благополу́чно упра́вит и сохрани́в мя Небе́сною си́лою, — здра́ва да возврати́т мя, ми́рна и всеце́ла к жили́щу мое­му́, во сла́ву и́мени Сво­е­го́ свята́го, сла́вяще и благословя́ща Его́ во вся дни живо­та́ мое­го́ и Тебе́ велича́ющи ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. *

Пере­вод: О, Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца моя, Дева Бого­ро­ди­ца, Оди­гит­рия 1 , покро­ви­тель­ни­ца и упо­ва­ние спа­се­ния мое­го! Вот в путь, кото­рый мне сей­час пред­сто­ит хочу отлу­чить­ся и на вре­мя вру­чаю Тебе, пре­ми­ло­серд­ной моей Мате­ри, душу и тело моё, все мои неве­ще­ствен­ные и веще­ствен­ные силы, все­го себя дове­ряю в креп­кое Твоё смот­ре­ние и все­силь­ную Твою помощь. О, моя бла­гая спут­ни­ца и защит­ни­ца! Усерд­но молю Тебя, да не в паде­ние будет 2 этот мой путь, руко­вод­ствуй на нём мной, и направь его, Все­свя­тая Оди­гит­рия, как Сама зна­ешь, ко сла­ве Сына Тво­е­го, Гос­по­да мое­го Иису­са Хри­ста. Будь мне во всем Помощ­ни­ца, так же в дан­ном даль­нем и мно­го­труд­ном путе­ше­ствии соблю­ди меня под дер­жав­ным Тво­им покро­вом от всех бед и скор­бей, кото­рые нахо­дят на меня, от вра­гов види­мых и неви­ди­мых, и моли о мне, Гос­по­жа моя, Сына Тво­е­го Хри­ста Бога наше­го, да пошлёт в помощь мне мир­но­го Анге­ла Сво­е­го, вер­но­го настав­ни­ка и хра­ни­те­ля, да как в древ­но­сти даро­вал рабу Сво­е­му Товии Рафа­и­ла, кото­рый на каж­дом месте и все­гда сохра­нял его в пути от каж­до­го зла: а так же и мой путь бла­го­по­луч­но упра­вит и сохра­нит меня Небес­ной силой, — здо­ро­во­го да воз­вра­тит меня, спо­кой­но­го и цело­го к мое­му дому, в сла­ву име­ни Сво­е­го свя­то­го, да бы я сла­вил и бла­го­слов­лял Его во вся дни жиз­ни моей и Тебя вели­чал ныне и все­гда, и во веки веков. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, Пречу́дная и Превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Хри­ста́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пречи́стая Одиги́трие Мари́е! Услы́ши на́с гре́шных и недосто́йных в ча́с се́й моля́щихся и припа́дающих к Тво­е­му́ Пречи́стому О́бразу со слеза́ми и умиле́нно глаго́лющих: изве­ди́ на́с от ро́ва страсте́й, Влады́чице Преблага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огра­ди́ от вся́кия напа́сти и злы́я кле­ве­ты́, и от непра́веднаго и лю́таго наве́та вра́жия. Мо́жеши бо, о, Благода́тная Ма́ти на́ша, от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́ и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спа­сти́; ра́зве Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниях, и те́плыя Хода́таицы о на́с, гре́шных, не и́мамы. Умо­ли́, Гос­по­же́ Пресвята́я, Сы́на Тво­е­го́ Хри­ста́ Бо́га на́шего, да удосто́ит на́с Ца́рствия Небе́снаго; сего́ ра́ди все­гда́ сла́вим Тя́, я́ко Вино́вницу спасе́ния на́шего, и превозно́сим свято́е и великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и поклоня́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1 «Оди­гит­рия» в пере­во­де с гре­че­ско­го озна­ча­ет «Путе­во­ди­тель­ни­ца».
2 «да не в паде­ние будет» сле­ду­ет пони­мать как паде­ние в грех.

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-ko-presvjatoj-bogorodice-ot-cheloveka-sobirajushhegosja-v-put.html

Богородичное правило

Пре­по­доб­ный Сера­фим Саров­ский запо­ве­дал сво­им духов­ным чадам, про­хо­дя по Канав­ке вокруг Диве­ев­ско­го мона­сты­ря, по кото­рой про­шла Сама Пре­свя­тая Бого­ро­ди­ца, читать 150 раз в сут­ки Архан­гель­ское при­вет­ствие: «Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших» ( Лк.1:28 ).

«Бого­ро­дич­ное пра­ви­ло», кото­рое обни­ма­ет собой всю жизнь Бого­ма­те­ри, раз­де­ле­но на 15 десят­ков по чис­лу важ­ней­ших собы­тий в Ее жиз­ни. Если по непри­выч­ке труд­но будет одо­ле­вать еже­днев­но 150 раз, сле­ду­ет читать пона­ча­лу 50 раз. После каж­до­го десят­ка надо читать по одно­му разу «Отче наш» и «Мило­сер­дия двери».

Читайте также:  Как изгонять дьявола из человека молитвами

Ниже при­во­дит­ся схе­ма, в кото­рую вкла­ды­вал свои молит­вы Прис­но­де­ве Марии свя­щен­но­му­че­ник Сера­фим (Звез­дин­ский).

Перед каж­дым десят­ком чита­ет­ся молит­ва «Отче наш», а после каж­до­го десят­ка молит­ва: «Мило­сер­дия две­ри отвер­зи нам…», а так­же осо­бые допол­ни­тель­ные молитвословия.

Первый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Пере­вод: Бого­ро­ди­ца Дева Мария, испол­нен­ная бла­го­да­ти Божи­ей, радуй­ся! Гос­подь с Тобою; бла­го­сло­вен­на Ты меж­ду жена­ми и бла­го­сло­вен Плод, Тобою рож­ден­ный, пото­му что Ты роди­ла Спа­си­те­ля душ наших.

Рож­де­ство́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость воз­ве­сти́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо воз­сия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние,// и, упраздни́в сме́рть, даро­ва́ нам живо́т ве́чный.

Рож­де­ство Твое, Бого­ро­ди­ца Дева, радость воз­ве­сти­ло всей все­лен­ной, ибо из Тебя вос­си­я­ло Солн­це прав­ды, Хри­стос Бог наш; и, отме­нив про­кля­тие, Он дал бла­го­сло­ве­ние и, упразд­нив смерть, даро­вал нам жизнь вечную.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, спа­си́ и сохра­ни́ рабо́в Твои́х (име­на роди­те­лей и срод­ни­ков), а уме́рших со святы́ми упоко́й в ве́чной сла́ве Твое́й.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Второй десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние,/ и челове́ков спасе́ния пропове́дание,/ в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется,/ и Хри­ста́ всем предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно возопии́м:// ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

В сей день – пред­зна­ме­но­ва­ние Божия бла­го­во­ле­ния и спа­се­ния людей пред­ве­стие: в хра­ме Божи­ем Дева откры­то явля­ет­ся и Хри­ста всем пред­воз­ве­ща­ет. Ей и мы гро­мо­глас­но воз­зо­вем: «Радуй­ся, пред­на­чер­тан­но­го Созда­те­лем исполнение!»

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, спа­си́, сохра­ни́ и при­со­еди­ни́ к Свято́й Правосла́вной Це́ркви заблу́дших и отпа́вших рабо́в Твои́х (име­на).

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Третий десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна,/ и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ Сын Бо́жий, Сын Де́вы быва́ет,/ и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет./ Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.

В сей день спа­се­ния наше­го нача­ло и пред­веч­но­го таин­ства явле­ние: Сын Божий Сыном Девы ста­но­вит­ся и Гав­ри­ил о бла­го­да­ти бла­го­вест­ву­ет. Пото­му и мы с ним Бого­ро­ди­це воз­гла­сим: «Радуй­ся, Бла­го­дат­ная, Гос­подь с Тобою!»

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, уто­ли́ на́ши ско́рби и пошли́ утеше́ние скорбя́щим и боля́щим раба́м Твои́м (име­на).

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Четвертый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Достой­но есть поис­ти­не вос­хва­лять Тебя, Бого­ро­ди­цу, веч­но бла­жен­ную и пре­не­по­роч­ную и Матерь Бога наше­го. Честью выс­шую Херу­ви­мов и несрав­нен­но слав­ней­шую Сера­фи­мов, дев­ствен­но Бога Сло­во родив­шую, истин­ную Бого­ро­ди­цу, Тебя прославляем.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, соеди­ни́ в разлу́ке находя́щихся рабо́в Твои́х (име­на).

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Пятый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Рож­де­ство́ Твое́, Хри­сте́ Бо́же наш,/ воз­сия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю уча́хуся,/ Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высо­ты́ восто́ка: // Го́споди, сла́ва Тебе́.

Читайте также:  Церковные молитвы за деньги

Рож­де­ство Твое, Хри­сте Боже наш, оза­ри­ло мир све­том зна­ния, ибо чрез него звез­дам слу­жа­щие звез­дою были науче­ны Тебе покло­нять­ся, Солн­цу прав­ды, и знать Тебя, с высо­ты Вос­хо­дя­щее Све­ти­ло. Гос­по­ди, сла­ва Тебе!

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, да́руй мне, во Хри­ста́ крести́вшемуся, во Хри­ста́ обле́чься.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Шестой десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Вос­по­ми­на­ем Сре­те­ние Гос­подне и про­ре­чен­ное пра­вед­ным Симео­ном сло­во: «И Тебе Самой ору­жие прой­дет душу».

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ из Тебе́ бо воз­сия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш,/ просвеща́яй су́щия во тьме./ Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный,/ прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших,// да́рующаго нам воскресе́ние.

Радуй­ся, бла­го­дат­ная Бого­ро­ди­ца Дева, ибо из Тебя вос­си­я­ло Солн­це прав­ды, Хри­стос Бог наш, про­све­ща­ю­щий нахо­дя­щих­ся во тьме. Весе­лись и ты, ста­рец пра­вед­ный, при­няв­ший в объ­я­тия Осво­бо­ди­те­ля душ наших, дару­ю­ще­го нам воскресение.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, сподо́би меня́ при после́днем издыха́нии причасти́ться Святы́х Христо́вых Та́ин и Сама́ про­ве­ди́ ду́шу мою́ че́рез стра́шные мыта́рства.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Седьмой десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Вос­по­ми­на­ем бег­ство в Еги­пет пра­вед­но­го Иоси­фа и Божи­ей Мате­ри с Богомладенцем.

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко и́мущая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свобо́ди, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Обо­ро­ня­ю­щей нас Вое­на­чаль­ни­це за избав­ле­ние от страш­ных бед учре­жда­ем Тебе тор­же­ства побе­ды бла­го­дар­ствен­ные мы, рабы Твои, Бого­ро­ди­ца! Но Ты, как име­ю­щая власть необо­ри­мую, от вся­че­ских опас­но­стей нас осво­бо­ди, да взы­ва­ем к Тебе: «Радуй­ся, Неве­ста, бра­ка не познавшая!»

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, изба́ви меня́ от вся́ких напа́стей.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Восьмой десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Вос­по­ми­на­ем исчез­но­ве­ние две­на­дца­ти­лет­не­го отро­ка Иису­са в Иеру­са­ли­ме и скорбь Божи­ей Мате­ри по пово­ду этого.

Воздыха́юща мя, Го́споди, при­и­ми́ я́ко Ми́лостив, и поми́луй мя я́ко мыта­ря́, Ма́тере Тво­ея́ хода́тайством.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, да́руй мне непреста́нное па́мятование о Бо́ге.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Девятый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Вос­по­ми­на­ем чудо в Кане Гали­лей­ской, когда Гос­подь пре­тво­рил воду в вино по сло­ву Божи­ей Мате­ри: «Вина нет у них».

Приста́нище спаси́тельное Тя и́мамы, Богоро́дице, в пучи́не жите́йстей обурева́емии. Ты у́бо упа­си́ от вся́кия беды́ притека́ющих к Твое́й бла́гости.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, помога́й нам во всех дела́х и ну́ждах на́ших.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Десятый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Вос­по­ми­на­ем сто­я­ние Божи­ей Мате­ри у Кре­ста Гос­под­ня, когда скорбь, как ору­жие, прон­зи­ла Ее душу.

Не рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве без се́мене зача­ла́ еси́ Сы́на: воста́ну бо и просла́влюся, и воз­не­су́ со сла́вою непреста́нно я́ко Бог, ве́рою и любо́вию Тя велича́ющыя.

Не рыдай надо Мною, Матерь, видя, что Тот Самый Сын, Кото­ра­го Ты без семе­ни зача­ла во чре­ве, во гро­бе: вот Я вос­ста­ну и про­слав­люсь и, как Бог, пре­воз­не­су навсе­гда и во сла­ве тех, кото­рые с верою и любов­но про­слав­ля­ют Тебя

Читайте также:  Молитва при ссоре с людьми

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, укре­пи́ си́лы мои́ душе́вные и отже­ни́ уны́ние.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Одиннадцатый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Хри­стос вос­крес из мерт­вых, смер­тию смерть поправ и тем, кто в гроб­ни­цах, жизнь даровав.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, вос­кре­си́ ду́шу мою́ и да́руй мне постоя́нную гото́вность к страда́ниям за Христа́.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Двенадцатый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Вос­по­ми­на­ем Воз­не­се­ние Хри­сто­во, при кото­ром при­сут­ство­ва­ла Матерь Божия.

Возне́слся еси́ во сла́ве, Хри­сте́ Бо́же наш,/ ра́дость сотвори́вый ученико́м,/ обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ извеще́нным им бы́вшим благослове́нием,// я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Воз­нес­ся Ты во сла­ве, Хри­сте Боже наш, радо­сти испол­нив уче­ни­ков обе­ща­ни­ем Свя­то­го Духа, по утвер­жде­нии их бла­го­сло­ве­ни­ем, в том, что Ты – Сын Божий, Иску­пи­тель мира.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, воз­не­си́ меня́ от земны́х су́етных помышле́ний и да́руй мне стремле́ние к спасе́нию души́.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Тринадцатый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Вос­по­ми­на­ем Сион­скую гор­ни­цу и соше­ствие Свя­та­го Духа на апостолов.

Благослове́н еси́, Хри­сте́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры лов­цы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Бла­го­сло­вен Ты, Хри­сте Боже наш, явив­ший пре­муд­ры­ми рыба­ков, нис­по­слав им Духа Свя­то­го и через них уло­вив­ший все­лен­ную. Чело­ве­ко­лю­бец, сла­ва Тебе!

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, укре­пи́ благода́ть Свята́го Ду́ха в се́рдце мое́м.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Четырнадцатый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

В рож­де­стве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к живо­ту́, Ма́ти су́щи Живота́,// и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

При рож­де­нии Хри­ста Ты дев­ство сохра­ни­ла и по смер­ти мира не оста­ви­ла, Бого­ро­ди­ца: к жиз­ни Ты пере­шла, как Матерь Жиз­ни, и молит­ва­ми Тво­и­ми избав­ля­ешь от смер­ти души наши.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, да́руй мне ми́рную и безмяте́жную кончи́ну.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Пятнадцатый десяток

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Тво­е­го́, я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Вос­по­ми­на­ем Покров Божи­ей Мате­ри над хри­сти­ан­ским миром.

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Тво­е­му́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего,// спа­сти́ ду́ши на́ша.

В сей день мы, пра­во­вер­ные люди, тор­же­ствен­но празд­ну­ем, осе­ня­е­мые Тво­им, Бого­ма­терь, при­ше­стви­ем; и, взи­рая на Твой пре­чи­стый образ, со уми­ле­ни­ем взы­ва­ем: «Покрой нас свя­щен­ным Тво­им Покро­вом и избавь нас от вся­ко­го зла, умо­ляя Сына Тво­е­го, Хри­ста Бога наше­го, спа­сти души наши».

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, сохра­ни́ меня́ от вся́кого зла и покро́й честны́м Твои́м омофо́ром.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/bogorodichnoe-pravilo.html