Меню

Азбука веры молитвы за болящего

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Читайте также:  Дева мария казанская молитва

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Читайте также:  Руки сложенные вместе в молитве

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-ob-iscelenii-pri-onkologicheskom-zabolevanii.html

Молитва об исцелении больного

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Тво­е­го́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпу­сти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; воз­вра­ти́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя моль­бы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Пресвята́я Богоро́дица, всеси́льным заступле́нием Твои́м помо­ги́ мне умоли́ть Сы́на Тво­е­го́, Бо́га мое­го́, об исцеле́нии раба́ Бо́жия (и́мя).

Все святы́е и а́нгелы Госпо́дни, моли́те Бо́га о больно́м рабе́ Его́ (и́мя).
Ами́нь.

Рекомендуемые записи

Оставить комментарий

Отменить ответ

67 комментариев

Гос­по­ди, молюсь о исце­ле­нии рабы Божьей Марины 🙏

Гос­по­ди, молюсь Тебе о здра­вии и исце­ле­нии сына мое­го раба Божье­го СЕМИОНА. АМИНЬ.

Гос­по­ди, молюсь Тебе о здра­вии и исце­ле­нии мамы, рабы Божьей Елены 🙏

Молюсь о выздо­ров­ле­нии моей мамоч­ки р.б.Валентины. Гос­по­ди, помо­ги ей, дай ей сил выне­сти все испы­ния во сла­ву Божию. Я люб­лю тебя род­ная моя и все­гда мыс­лен­но с тобой🙏🙏🙏🙏🙏

Молюсь о рабе Божьей Вален­тине, о выздо­ров­ле­нии мамы.🙏🙏🙏

Гос­по­ди, молюсь за выздо­ров­ле­ние сво­е­го сыноч­ка Гри­го­рия, помо­ги ему Боже.

Молюсь за маму рабу Божью Анну
Что­бы дал Бог ей здоровья

Молюсь за дочень­ку рабу Божью Анну. Что­бы дал Бог ей здоровья

Гос­по­ди, вра­зу­ми раб Божьих Еле­ну и Вла­ди­ми­ра, кото­рые зани­ма­ют­ся сата­низ­мом и даруй им душев­ное исце­ле­ние. Аминь.

Про­шу Вас помо­ли­тесь за мою мамоч­ку рабу Божью Люд­ми­лу, она тяже­ло боль­на, к вра­чу идти отка­зы­ва­ет­ся, гово­рит, что они ей не помо­гут. Я каж­дый день про­шу у Гос­по­да Бога наше­го, чтоб он облег­чил стра­да­ния и имце­лил мою мамочку.

Вален­ти­на, при­гла­си­те из бли­жай­ше­го хра­ма свя­щен­ни­ка для совер­ше­ния Таин­ства Еле­освя­ще­ния. Заод­но батюш­ка поста­ра­ет­ся и р.Б. Люд­ми­лу вразумить.

Мне 13 лет и у моей мамы раз­се­я­ный скле­роз послед­ней степени
Очень молю Бога что бы Он исце­лил мою мамочку
Я очень ёё люб­лю и не хочу потерять

Анге­ли­на, обя­за­тель­но при­гла­си­те свя­щен­ни­ка для совер­ше­ния Таин­ства Еле­освя­ще­ния (Собо­ро­ва­ния).
Помо­ги Господь!

Доб­рый вечер.Нужен очень ваш совет. Папа лежит в реани­ма­ции, состо­я­ние тяже­лое. Каж­дый день я молюсь перед ико­на­ми и свеч­ку став­лю. Так же зака­за­ла папе псал­тырь о здра­вии. По воз­мож­но­сти захо­жу в цер­ковь став­лю свя­тым свеч­ку и про­шу о об исце­ле­ние папы. Очень его люб­лю и не хочу поте­рять. Молюсь Бого­ро­ди­це, Нико­лаю Чудотворцу,Матронушке и Гос­по­ду Богу. Что в моем слу­чае еще нуж­но сде­лать что­бы папа выздоровел?

У меня про­бле­ма. У меня год назад моей тете ска­за­ли, что у нее рак како­го-то жен­ско­го орга­на. Про­шу, помо­ги­те, ска­жи­те пожа­луй­ста, как луч­ше духов­но помочь? Что надо делать? Я ее очень люб­лю, опу­холь не зло­ка­че­ствен­ная, навер­ное выле­чить мож­но, я не хочу ее поте­рять. ЧТО ДЕЛАТЬ.

Читайте также:  Просительная молитва ко пресвятой богородице

Мак­сим, Ваша тётя воцер­ко­в­ле­на? Она соборовалась?

Доб­ро­го здравия!Ольга,примите волю Божью с чисты­ми помыс­ла­ми и не дер­жи­те обид.На все воля Божья и нам не дано знать как распорядится.Молитесь.

Доб­рый день, про­шу вас помо­лить­ся за мое­го сына Мат­вея , ему 2г и у него дет­ский аутизм. Очень про­шу вас помочь нам

Ана­ста­сия, а Вы моли­тесь за сыночка?

Ска­жи­те пожа­луй­ста, а молит­вы чита­ют­ся три раза под­ряд или один?

На Ваше усмот­ре­ние, молит­ва — это обращение.

Доб­рый день. Мож­но за доч­ку читать дан­ную молитву?

Алла, а в свя­зи с чем Ваш вопрос? Чем Ваша дочь отли­ча­ет­ся от дру­гих людей?

Нуж­на молит­ва на мужа лежит в реани­ма­ции в полу­ко­ме сам не дышит помогите

Еле­на, моли­тесь эти­ми молит­ва­ми. К мужу обя­за­тель­но сроч­но при­гла­си­те свя­щен­ни­ка совер­шить Таин­ство Собо­ро­ва­ния: https://azbyka.ru/1/eleosvyaschenie

Толь­ко 1 янва­ря 2021 узна­ла какую трав­му нанес­ли во вре­мя родов моей внуч­ке Елене, уже 18 лет на учё­те в поли­кли­ни­ке , но лече­нию не под­да­ет­ся, что-то с сосу­да­ми голов­но­го моз­га, 2 дня обли­ва­юсь сле­за­ми. Про­шу ваших молитв и сама молюсь. Не знаю как помочь. Может у кого-нибудь было также.

Спа­си Гос­по­ди всех боля­щих, поми­луй их Господи.
Ты — наш тво­рец , любим тебя и упо­ва­ем на тебя.❤️

Спа­си­бо боль­шое! Верю, что Бог обя­за­тель­но помо­жет! Верую и люблю!

Валя, сле­ду­ет осте­ре­гать­ся само­на­де­ян­но­сти. Бог сде­ла­ет так, как луч­ше для спа­се­ния в вечности.

Гос­по­ди, спа­си и сохра­ни! Аминь!

Спа­си­бо Вам Доро­гие за Свя­тые Сло­ва в молитвах,укрепляющие дух.Благодать Гос­по­да Наше­го Иису­са Хри­ста да пре­бу­дет с Нами все­гда и везде.

Доб­рые люди, помо­ли­тесь за здра­вие моих роди­те­лей🙏 и мама и папа в реани­ма­ции с тяже­лей­шей пнев­мо­ни­ей! Я молюсь, как умею, но мне кажет­ся Гос­подь не слы­шит меня🙏🙏🙏 почему.

Оль­га, Гос­подь слы­шит всех людей и обла­да­ет все­ве­де­ни­ем. Про­яви­те сми­ре­ние и дове­рие Отцу Небесному.
Мы не зна­ем луч­ше Бога, что кому необ­хо­ди­мо, поэто­му молясь все­гда при­бав­ля­ем “… да будет воля Твоя, Господи!”.
Посмот­ри­те здесь ответ на вопрос поче­му Тво­рец Все­лен­ной не все­гда испол­ня­ет наши молит­вы: https://azbyka.ru/molitva
Вра­зу­ми Вас Гос­подь и помо­ги болящим!

Оль­га име­на мамы и папы писать надо! Что бы Бог тебя слы­шал нуж­но что-нибудь делать ради Него. Луч­шее что вы може­те делать для него это отречь­ся от всех гре­хов и не гре­шить. Отре­кать­ся на вре­мя не пой­дёт. Так же може­те обра­щать­ся к Деве Марии, Нико­лаю Чудо­твор­цу и Сера­фи­му Саров­ско­му и дру­гим свя­тым, но жела­тель­но что­бы вы хоть что-нибудь зна­ли о них. Послу­шай­те жизнь Сера­фи­ма Саров­ско­го на ютю­бе. Вот бап­ти­сты гово­рят не нуж­ны ико­ны, но мир­ско­му чело­ве­ку нуж­на помощь он при­хо­дит в цер­ковь и обра­ща­ет­ся хотя бы через образ Свя­то­го. У мир­ско­го чело­ве­ка ведь нет вре­ме­ни позна­ко­мит­ся со Свя­тым, узнать как он жил, про­честь молит­ву его.

Верь­те и не теряй­те надеж­ды, не отпус­кай­те роди­те­лей сво­их даже мысленно.Верьте в их исце­ле­ние и искренне молитесь.

Бог вас слы­шит. Спа­си Гос­по­ди и помилуй

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-ob-iscelenii-bolnogo.html