Меню

Чудотворные иконы помогающие от рака

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Читайте также:  Храмы в серпухове где находится икона неупиваемая чаша

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-ob-iscelenii-pri-onkologicheskom-zabolevanii.html

Молитва перед иконой Божьей Матери «Всецарица»

История возникновения иконы Богородицы «Всецарица» (Пантанасса)

ВXVII веке афонский старец Иосиф Исихаст завещал своим ученикам. На иконе в багряном одеянии изображена Богоматерь, которая восседает на царском троне. За ней находятся два ангела, которые с благоговением осеняют крыльями Пречистую Деву. На руках у Богородицы — Богомладенец. В левой руке он держит свиток, а правую поднял в благословляющем жесте.

Богоматерь своей правой рукой указывает на Сына Божьего, акцентируя внимание на том, что это Спаситель всех людей.Данная икона имеет средний размер и отличается искусным исполнением. На нимбе богородицы выполнены узоры из эмали. А на нимбе Богомладенца написано на греческом языке: «От которого все вокруг».

Где и кем была написана икона

Считается, что икона была создана в 17 веке, но многие историки убеждены, что ее написал в 12 неизвестный художник. Но только после того как она попала в руки старца афонского монастыря она стала известна и ее чудотворность была действительно подтверждена.

Первое чудо, которое подтвердило божественную силу иконы, произошло практически сразу, как она была размещена в храме Афонского монастыря. Молодой человек, приверженец черной магией, решил испытать на Святых иконах свою силу. Для этого он пришел в Ватопедский монастырь, где находилось много Святых икон. Как только юноша зашел на территорию монастыря, его будто неведомой силой потянуло в Главный Собор. Именно там и находилась икона Всецарица. Он приблизился к ней и начал бормотать заклинания черной магии.

Неожиданно из Образа сверкнули молнии, которые поразили молодого человека, отбросив его назад. Юноша в испуге выбежал из храма. На пути он встретил священника и поведал ему о произошедшем с ним случае. Испуганный юноша признался в том, что в душе его нет веры в Бога, и он занимается черной магией.

После этого жизнь юноши изменилась, он раскаялся, решил посвятить свою жизнь служению Бога и остался в Афонском монастыре.

Значение имени иконы

Икона Божьей Матери «Всецарица», также имеет и второе название «Пантанасса». В переводе с греческого это означает «Всегоспожа», «Всеповелительница». Эта икона вполне соответствует своему названию и имеет огромнейшее значение для всех православных христиан.

За все время своей известности она совершила много чудесных исцелений. Этот образ считается самым сильным для борьбы с онкологическими заболеваниями. Она способна изменять мировоззрение заблудших людей, многие маги и колдуны прекращали свою деятельность под воздействием иконы. Богородица способна наставлять на праведный путь, она укрепляет веру человека и, придя к ней, можно найти утешение.

Сохранилась ли святыня до наших дней

Оригинал иконы «Всецарица» и в наши дни находится в Главном Соборном храме на Святом Афоне в Ватопедском монастыре. Именно в этом месте происходит пострижение в монахи. Эта местность удивительно живописна и красива. Сам монастырь очень древний, по преданию он был основан в 10 веке. На его территории расположены 12 храмов. Кроме этого по окрестностям разбросано еще множество храмов и маленьких церквушек. В Ватопедском монастыре имеется древняя библиотека.

Когда в 17 веке было подтверждено, что икона Всецарица помогает людям излечиваться от опухолевых заболеваний, то на Афоне было написано много точных списков с нее. Копии разошлись по разным странами и по свидетельствам верующих они весе являются Чудотворными, причем многие из них мироточат. Все чудеса, которые свершаются иконой Всецарица, описаны в церковных книгах.

Читайте также:  Икона материнство четырехчастная значение

Чудотворная икона Богоматери «Всецарица» помогает в исцелении больного

Икона «Всецарица», прежде всего, получила свою известность, из-за исцеления раковых больных. Эта ее особенность была замечена в древности еще монахами Святого Афона. Сегодня к этой молитве на Святую гору стремятся множество паломников.

Онкология описана еще Гиппократом, он называл эту болезнь «карциономой». Известно это заболевание было также врачевателям в Древнем Египте. Прошло много лет, но и сегодня справиться с этой болезнью медицина не может. Поэтому молитва у иконы «Всецарица» для многих остается единственной надеждой. Практически все искренне верующие люди получают помощь — у кого-то опухоль замирает, а иногда бесследно исчезает. Для онкологических больных организовываются специальные паломнические поездки. Но следует знать, что на Святую гору Афон, вход возможен только мужчинам.

В России чудотворный список находится в детском онкологическом центре в Москве. Кроме того списки иконы находятся в разных других монастырях и храмах.

Сильная молитва Всецарице при онкологии от рака

Текст православной молитвы для борьбы с онкологическими заболеваниями:

Молитва перед иконой Всецарица на русском языке:

«О, Пречистая Богородица, Всецарица! Услышь мое многоболезненное воздыхание и прошение мое пред чудотворною иконою Твоею. Образ твой из Святого места Афонского в Россию принесен. Обрати внимание на мое искреннее обращение и мольбу мою. Прошу исцели недуг мой страшный и помоги всем к образу твоему святому припадающих.

Как птица крыльями своими закрывает птенцов своих от опасности, так и Ты защити на и покрой нас своим много-целебным омофбром. Даруй нам надежду на исцеление, которая поможет самые лютые скорби пережить. Убери из наших душ мрак отчаяния, радостью пусть душа наполнится. Да воссияет над нами молитвой Твоею неизреченный свет Божественный! Малодушным дай утешение, немощных укрепи, ожесточенные сердца умягчи и просвещение даруй. Исцели меня, о Всемилостивая Царице!

Прошу тебя благословить ум и руки врачующих меня, чтобы послужили они орудием Всевышнего, Христа Спасителя нашего. Как перед живой Тобой молюсь перед иконою Твоей и искренне к ней припадаю. Протяни ко мне руки помощи, исполненные исцелением и врачеванием. Даруй радость скорбящим, дай всем в печалях утешение. Мы все получившие помощь Твою чудотворную помощь прославляем Святую Троицу, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Короткий вариант молитвы звучит следующим образом:

Слушать акафист пред иконой Богородицы «Всецарица»:

Почему эта молитва считается чудотворной

Икона «Всецарица» считается чудотворной, потому что она помогает в решении разных проблем. Часто люди обращаются к ней для избавления от наркотической и алкогольной зависимости. Причем в данном случае за спасения человека от пороков могут молиться родители и просто близкие люди.

Безусловно, признанной является сила иконы в борьбе с онкологическими заболеваниями. Но при этом молиться можно для исцеления от других болезней и для укрепления здоровья в целом. Кроме того, молитва к Пресвятой Богородице перед этой иконой помогает избавиться от внешнего негативного воздействия, к примеру порчи или сглаза. Часто за помощью к Богоматери обращаются женщины, которые не могут долгое время забеременеть. Такая молитва поможет родить здорового ребенка.

Как правильно ее читать

Молиться перед этим образом нужно обязательно в храме. Кроме этого для того, чтобы молитва была более действенной нужно обязательно посещать церковные службы. В Евангелии говориться, что Господь обязательно присутствует среди верующих, которые собираются в храме для молитвы. Совместная молитва в православии считается более мощным. Богу всегда угодно, чтобы люди переживали друг за друга, таким образом, они участвуют молитвой в спасении ближнего.

Если человек сильно болеет, то для него можно заказать специальную молитву, которую прочтут во время Литургии. У иконы «Всецарица» допускается читать кафизмы, а завершать их короткой молитвой Богородице, в которой обязательно следует упомянуть имена своих близких.

К лику Богоматери «Всецарица» обращаются в мольбах за болящих родственников

Очень больно, когда неизлечимая болезнь настигла близкого человека, для того чтобы поддержать веру в душе, и помочь чудом исцелится близкому человеку, нужно молится перед иконой Всецарица. Следует помнить, что нельзя сдаваться, даже если поставлен самый страшный диагноз.Если вы будете искренне молится Пресвятой Богородице перед иконой Всецарица, то обязательно произойдет чудо и ваш близкий человек выздоровеет. Нужно помнить, что зафиксировано много случаев, когда молитва от рака Всецарице исцелила многих людей от онкологии.

Священники утверждают, что рак — это предупреждение Господа. Насылая испытание в виде онкологического заболевания,Всевышний предупреждает о том, что человеку пора раскаяться в грехах своих и начать жить по законам Божьим.Это серьезное предупреждение и нужно по-настоящему задуматься над своим образом жизни и поведением. Главное в такой ситуации не отчаиваться ни самому заболевшему, ни его близким.

Читайте также:  Икона матроны московской рисунок

Как просить о помощи для ближних и родных

Очень важно знать, как правильно молится Пресвятой Богородице о помощи для своих близких и родных. Прежде всего, нужно помнить о том, что молитва будет действенной, если произносить ее со всей душой. Молитвенное обращение поможет только в том случае, если вы будете чувствовать с человеком, за которого возносится молитва, душевную связь. В душе должно обязательно присутствовать желание искренне помочь человеку. Нужно верить в то, что именно ваша молитва поможет близкому человеку выздороветь. Следует отбросить любые сомнения.

Очень важно проговаривать молитвенный текст наизусть. Конечно, нужно обязательно придерживаться основного смысла, но при этом допускается вкладывать в текст собственные пожелания близкому человеку. Это позволить увеличить силу молитвы. Если вы будете читать молитвенный текст с листа или просто механически произносить его, то никакого результата не будет. Это связано с тем, что в этом случае искренность не удастся вложить.

Важным для эффективности молитвы является настрой человека. Необходимо отбросить все посторонние мысли. Некоторое время нужно постоять перед иконой в молчании с мыслями о близком человеке, которого постигло несчастье. Нельзя в этот момент думать ни о чем плохом. Нужно сконцентрироваться только на своей любви и уважении к человеку, помощь которому очень нужна.

Если все будет сделано правильно, то между человеком, который молится и болеющим человеком возникает сильная энергетическая связь, которая служит мостом для передачи дополнительных сил извне для борьбы со страшной болезнью.

При молитве за близкого человека нужно произносить молитвенные слова непосредственно перед иконой. Только в этом случае можно получить от священного образа нужный и направленный посыл энергетики.

Важно понимать, что чтение молитвы перед иконой Всецарица за исцеление близкого человека от рака — это сложный и длительный путь. Не нужно ожидать, что чудо после прочтения молитвы свершиться на следующий день. Для того чтобы прошение было услышано необходимо молиться каждый день. Причем очень важно не терять искренность, которая должна пронизывать каждую молитвенную фразу. При этом большую роль играет и вера молящегося человека. То есть, следует по-настоящему верить в то, что близкий вам человек поправится.

Несмотря на то, что молитва к Пресвятой богородице перед иконой Всецарица направленная на излечение больного от рака, должна обязательно читаться в храме, дома также нужно иметь такую же иконку. К ней периодически нудно обращаться своими словами, выражая свое желание помочь больному человеку. Небольшая иконка рекомендуется также установить рядом с постелью больного человека. Некоторые люди утверждают, что достаточно просто посмотреть на икону Пресвятой Богородицы и боли отступают, а силы прибавляются.

Очень важно после прочтения молитвы попросить Господа придать сил не только больному человеку, но и всей своей семье, необходимо помолиться о том, чтобы терпение не оставило вас и на это было благословение.

Поможет ли молитва, если болезнь вызвана колдовством

Поскольку тяжелые болезни у человека могут развиваться вследствие негативных внешних воздействий, то молитва перед иконой Всецарица поможет избавиться от таких последствий.

Следует помнить, что снять порчу или сглаз можно только искренней молитвой. Очень важно, чтобы в душе человека была искренняя вера. В этом случае удастся быстро восстановить энергетическое поле, поврежденное чьим-то недобрым взглядом или словом.

Для того чтобы убрать негативный посыл полностью сконцентрироваться на произносимом молитвенном тексте. Молитва Пресвятой Богородице, которая произносится перед иконой Всецарица, понятна, поэтому ее нужно проговаривать, осознавая каждую фразу. Кроме того в нее нужно обязательно вставлять личные просьбы. Они должны быть конкретными и понятными. Чем сильнее и более точно звучит в молитве просьба, тем больше вероятность того, что положительный ответ будет получен в кратчайшее время.

Если вы поняли, что подверглись энергетическому нападению, то, прежде всего, нужно гармонизировать свой организм и успокоится. Очень важно отбросить от себя все жизненные обиды на других людей. Если вы даже знаете, кто пытался вам навредить, то не следует желать этому человеку зла. Помните, что если вы не сделаете этого, то исцеляющая и очень сильная молитва Пресвятой Богородице перед иконой Всецарице будет просто бесполезной.

Допускается молиться перед этой иконой также с просьбой о помощи близкому человеку, если вы уверены, что его сглазили или он находится под действием порчи. Если возносить молитву в неуравновешенном состоянии, то своими отрицательными эмоциями, вы можете навредить человеку.

Не следует ожидать, что помолившись один раз, вам удастся избавиться от порчи. Нужно молиться перед иконой по нескольку раз в день. Кроме того, хотя бы один раз в неделю следует посещать храм и ставить свечу за собственное здравие.

Источник статьи: http://psy-magic.org/molitvy/872-molitva-vsecarica.html