Меню

Эта икона лечит рак

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-ob-iscelenii-pri-onkologicheskom-zabolevanii.html

“Всецарица”: молитва от рака

Сила намерения, желание победить рак играют немаловажную роль в ходе лечения. Многие верующие находят поддержку и укрепление духа в молитвах. Православные с диагнозом онкология особо чтут икону Богородицы “Всецарица”. Этот образ есть в каждом больничном храме.

Первые списки афонской иконы XVII века из знаменитого Ватопедского монастыря появились в России в 90-х годах. Многие верят, что перед образом Богородицы происходят чудесные исцеления, что икона помогает раковым больным. В молитве к Пресвятой Богородице перед иконой “Всецарица” есть очень мудрые слова, которые настраивают больного пройти через все испытания химиотерапией, общей гипертермией, операцией: “Ум и руки врачующих нас благослави, да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего”.

Читайте также:  Старообрядческая икона в окладе

Молитва “Всецарице” первая:

О Всеблагая досточудная Богородице Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немоществующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли, да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва “Всецарице” вторая:

О Пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонскаго в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих и ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, терпением и ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат орудием всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да, чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

В клиники “К-тест” для лечения онкологических пациентов используется метод общей электромагнитной гипертермии, который усиливает действие химиотерапии на опухоль и метастазы. Основной действующий фактор – высокая температура, которая уже сама по себе мощно повреждает жизнеспособность раковых клеток и стимулирует противоопухолевый иммунитет. Подробнее про метод можно прочитать здесь.

Источник статьи: http://www.k-test.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/

Икона Божьей Матери «Всецарица»: надежда для больных раком

31 августа Православная Церковь чтит память иконы Божией Матери «Всецарица», через которую многим страдающим от онкологических болезней была явлена чудесная помощь и исцеление.

Чудотворный образ Богородицы «Всецарица» (греч. «Пантанасса») хранится в Ватопедском монастыре Афона, слева от царских врат в соборном храме.

По Преданию, икона была написана в XVII веке и стала благословением известного на Святой Горе старца Иосифа Исихаста своим ученикам.

На образе изображена Богородица в багряном одеянии, восседающая на царском троне. На Ее руках Богомладенец со свитком в левой руке и с благословляющей десницей. Правой рукой Богородица указывает на Сына как на Спасителя всех людей. На заднем плане – два ангела, которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву.

В Москве образу Пресвятой Богородицы «Всецарица» можно поклониться в Алексеевском монастыре (храм Всех Святых), в Новоспасском монастыре и в храме святой мученицы Татьяны при МГУ.

С этим образом связано множество чудесных случаев. В России он известен как икона, перед которой молятся онкобольные. Первые исцеления стали происходить в Детском онкологическом центре на Каширке. Чудесный образ, через который многим страдающим явлена чудесная помощь, сейчас находится в храме Всех Святых в Красном Селе (ныне Алексеевский монастырь). Но образ «Всецарицы» регулярно привозят обратно в Онкологический центр для служения молебнов.

Икона Божьей Матери «Всецарица»

Икона Богоматери «Всецарица», перед которой собираются вместе на молитву те, кого опалило зловещее пламя особой болезни. Той болезни, перед которой бессилен порой и хирургический нож, и химиотерапия. На их лицах – особый след, который приносит с собой лечение. Это и особенная бледность, которую ни с чем не спутаешь, и редкие ломкие волосы, и взгляд, усталый и устремленный за те горизонты, за которые обычные люди заглядывать боятся.

Икона Богородицы «Всецарица»

Больные раком и близкие больных раком приходят к Богородице, чей образ носит имя «Всецарица», или, по-гречески, «Пантанасса».

Всецарица! Так обращается к ней гимнограф в первом каноне «Богородичника»

«Ужасошася страхом, Всецарице, ангельская чиноначалия, хваляще Тя: поет же благости ради всяк ум, яко Матерь Зиждителя: похвалы бо всякия превозшла еси чин, Христа рождши»

Богородица, олицетворяющая Церковь, восседает на престоле – символе вселенной, мира, населенной земли, ойкумены. Четыре конца света, четыре, четыре главные созвездия – так, «четвероконечным», воспринимали мир древние. Отзвук этого сохранился в удивительном Каноне Честному Кресту, входящему в ежедневное монашеское правило.

«Четвероконечный сый мир, и яко триобоюдный меч, начала тмы сечеши, нами воображаемь, Кресте, оружие великое Христово, и непобедимое победительство всесильное».

«Кресте всечестный, четвероконечная сила, апостолов благолепие и мучеников крепость, немощных здравие показался еси, мертвых воскресение, падающих воздвижение». (Канон Честному Кресту)

Крест Ее Сына. Он здесь, Отрок, чертами лица повторяет Материнские. Он – Сын Мариин.

«И светлым облаком являет высота,
Кого под сердцем Ты, Пречистая, таила
И Чьи черты Тебя напомнили с креста».

В сиянии золотого хитона видна длань Его – из плоти и крови. Сын стал Человеком, приобщаясь человеческой плоти и крови – чтобы «удобее восприять страдание». Он причастился нашей природы – в смерть Свою, для того, чтобы мы причащались Его Тела и Крови – в жизнь истинную.

Да! Отпускай на свободу измученных,
Отрок, чье имя прекраснее всех.
в горы взойди неприступными кручами,
в старости Сарре дарующий смех.

Крылья голубки распахнуты в стороны —
лето Господне, и колос, и песнь!
Да! Сквозь пустыню, дорогой неторною —
слышатся зовы, и голос, и весть.

Дождь — на руно, и завет Его — радугой,
петь Его, слышать и видеть весь день!
Да! Он ведет, Он берет тебя за руку —
пальцы влагая в следы от гвоздей.

Сам Он — чудесней видений и знамений,
в старости Сарре дарующий смех,
явленный Боже и Боже являемый,
Отрок, чье Имя прекраснее всех.

Совершилось желание Его и исполнилось. Крест претерпел Он и смерть «упразднил» – опустошил, выпустил из ее ненасытного чрева всех томящихся, дал им вкусить Хлеба Жизни.

«Ибо Ты – Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ, и Тебе славу воссылаем со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь» (Благодарственная молитва св. Василия Великого после Святого Причащения).

И уже нет ни неба, ни земли – ангелы символизируют преодоление этой преграды, касаясь крылами и неба и земли за Престолом Сына на руках Материнских.

Читайте также:  Храм владимирской иконы божьей матери в питере

Церковь хранит «лекарство бессмертия» (сщмч. Игнатий Богоносец) – врачующую Плоть Христа и Кровь от пречистого ребра Его, Отрока, пострадавшего за исцеление всех, Отрока, чьи раны, как источники, родники воды сладкой, источили измученным исцеление.

И тайна Церкви в имени Богородицы – Всецарицы: Христос царствует!

«Всем царствуяй созданием, быв человек, вселися в Твою, Богоблагодатная, утробу, и распятие претерпев и смерть, воскресе боголепно, совозставив нас яко всесилен» (Канон Пасхи).

Христос царствует! – так восклицали христиане Древней Церкви, приговоренные к смерти на аренах римских цирков от мечей гладиаторов и зубов зверей.

Христос царствует! – и Церковь Его свидетельствует об этом.

Свет Воскресения бьет в низкие, надземные окошки наших ветхих домишек, бьет, прорываясь снопами лучей чуда и надежды там, где нет сил уже надеяться на чудо.

«Егоже родила еси Христа, прекрасно из мертвых возсиявша, Чистая зрящи, добрая и непорочная в женах и красная, днесь во спасение всех, со апостолы радующися, Того прославляй» (Канон Пасхи).

Свет Воскресшего Христа, раздающего Себя всем – «просто и без упреков» (Иак.1:5) в Таинстве Тела и Крови – это свет Церкви, царствующей в мире.

Ни мрамору, ни граниту
не хоронить мертвецов —
Ударил Он смерть в ланиту,
Увидел Он смерть в лицо.

Не будет землей покрыто
Святое Твое тавро,
Ударивший смерть в ланиту,
Пронзенный смертью в ребро.

Теперь никакой разлуке
Навек не сомкнуть кольцо —
Дал осязать Свои руки
Увидевший смерть в лицо.

Молитвы Пресвятой Богородице перед иконой «Всецарица»

Молитва первая перед иконой Божьей Матери Всецарица

О пречистая Богомати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из Афонского удела в Россию пренесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Якоже птица крилома покрывает птенцы своя, тако и Ты ныне, присно жива сущи, покрый нас многоцелебным Твоим омофором. Тамо, идеже надежда исчезает, несумненною Надеждою буди. Тамо, идеже лютыя скорби превозмогают, Терпением и Ослабою явися. Тамо, идеже мрак отчаяния в души вселися, да возсияет неизреченный свет Божества! Малодушныя утеши, немощныя укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящия люди Твоя, о всемилостивая Царице! Ум и руки врачующих нас благослови; да послужат орудием Всемощнаго Врача Христа Спаса нашего. Яко живей Ти, сущей с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычице! Простри руце Твои, исполненныя исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворною помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая перед иконой Божьей Матери Всецарица

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Тропарь, Глас 4 перед иконой Божьей Матери Всецарица

Образом радостотворным честныя Всецарицы, желанием теплым взыскающих благодати Твоея, спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к заступлению Твоему взывающее присно.

Акафист Пресвятой Богородице перед Ее иконой, именуемой «Всецарица»

Кондак 1
Новоявленней Твоей иконе предстояще вернии умильно, воспеваем Ти, Всецарице, раби Твои; ниспосли цельбы к Тебе притекающим ныне рабом Твоим, да вси радостно зовем Ти: Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Икос 1
Ангел предстатель с небесе сшед, рече Всецарице: радуйся! И боговещанным гласом воплощаема Тя зря, Господи, возопи к Ней таковая: Радуйся, Главизно нашего спасения; радуйся. Исполнение Зиждителева смотрения. Радуйся, яко Тобою Бог воплотися; радуйся, яко Невидимый в Тебе изобразися. Радуйся, Милость мира внутрь приявшая; радуйся, одеяние плоти Слову соткавшая. Радуйся, уму непостижная Горняя Славо; радуйся, сердца оживившая Небесная Манно. Радуйся, Звездо, благодати сияние; радуйся, Источниче, живыя воды излияние. Радуйся, Богородице, в женах благословенная; радуйся, рождшая Спаса, Дево нетленная. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 2
Безначальное Слово Отроча младо Тобою бысть, исцеления подая Тя, Дево, чтущим и неизреченное Его Рождество воспевающим: Аллилуиа.

Икос 2
Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: яко Отроковица чистая, како буду Вышняго Мати, изъясни; к Ней-же Гавриил рече со страхом, зовый таковая: Радуйся, Совета Вышняго Избраннице; радуйся, гласа молящихся Скоропослушнице. Радуйся, Сокровище Христова мира; радуйся, людей Твоих Надеждо и Сило. Радуйся, раковые язвы дивная Губительнице; радуйся, прочих болезней Исцелительнице. Радуйся, единое миру Заступление; радуйся, верное в скорбех Избавление. Радуйся, плач и слезы присно утоляющая; радуйся, спасения входы всем отверзающая. Радуйся, Скиптре и Державо Афон населяющих; радуйся, Жезле монахов и мирян. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 3
Сила Вышняго осенивши Тя, Отроковице, плоть прият неизреченно, показа Тя Село сладкое, хотящим жати спасение и поющим: Аллилуиа.

Икос 3
Прославися дивно святая икона Твоя, Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматере изображение; вопиющим же пред нею с верою исцеления подаеши, да умножаются песни сицевыя: Радуйся, Мати незаходимаго Света; радуйся, претерпевших до конца Победо. Радуйся, в болезнех и скорбех сущим Врачевание; радуйся, сирот и вдовиц нерушимая Стено. Радуйся, двери райские отверзающая; радуйся, труждающихся и обремененных заступающая. Радуйся, о спасении верных Ходатаице; радуйся, за род человеческий Молитвеннице. Радуйся, Лествице небесная, возводящая от земли к небеси; радуйся, Водо живая, омывающая смертныя грехи. Радуйся, Агнице, сердца незлобивых хранящая; радуйся, Покрове, чад Церкве осеняющий. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 4
Живот мирови даруя, Владыка мира вселися во утробу Твою неискусомужно; Матерь верных Тя показав, в мире тех воспевати призва: Аллилуиа.

Икос 4
Преславная содеяшася о Тебе, Граде Божий, исцелением бывающим от святыя иконы Твоея; цельбоносные струи врачеваний приемлюще, благодарственно, о Всецарице, вопием: Радуйся, Снадобие, боль утоляющее; радуйся, Прохладо, жар недужных остужающая. Радуйся, прижигающая раковыя язвы, аки пламенем; радуйся, подымающая со одра оставленных врачми. Радуйся, лик Свой пречистый избранным являющая; радуйся, от греховных уз разрешающая. Радуйся, яко Тобою избавление от смерти даровася; радуйся, яко Тобою безсчетный сонм верных оправдася. Радуйся, Высото, человеческими помыслы неизследованная; радуйся, Глубино, единым Словом изведанная. Радуйся, Пророчествие прежде Тебе бывших патриархов; радуйся, Наставнице Тебе молившихся иерархов. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 5
Пречистый Храм Спасов познахом Тя, Отроковице; к Тебе припадаем, Чистая, да нас соделаеши храмы Божества, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 5
Видеша чини ангельстии на руку Твоею Создавшаго рукою человеки, и яко Владычицу разумевающе Тя едину, аще и Рабою Себе нарекла еси, потщашася песньми послужити Ти, Благословенней, сицевыми: Радуйся, Богом поставленная превыше Небесных Сил; радуйся, чудесными исцеленьми исполняющая мир. Радуйся, хвалу и славу от небес слышащая; радуйся, благодарение от земли приемлющая. Радуйся, яко семя тли в сердцах потребила еси; радуйся, яко козней диавольских ярем сокрушила еси. Радуйся, юдоль плачевную исполнившая радостию; радуйся, скорби изменяющая в небесную сладость. Радуйся, Благоухание Богу приятное; радуйся, кающихся грешников Веселие изрядное. Радуйся, Броне правды от искушений; радуйся, Щите ограждения от вражды и нестроений. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Читайте также:  Самые известные христианские иконы

Кондак 6
Проповедницы богоглаголивии, Спасовы ученицы, предсташа Ти, Дево, чудно, внегда от земли к небеси восходила еси, да единым сердцем и усты воспоют Богови: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия дивная благодать от иконы Твоея, Всецарице, егда юноша, ученьми сатанинскими омраченный, пред нею паде и недвижим бысть;
паче чаяния же от уз мрачных свобожденный, со страхом и радостию взываше Ти сице: Радуйся, Исправление нечестиваго жития; радуйся, Утешение страждущих люте. Радуйся, бесовских полчищ от Церкве Отгнание; радуйся, мглы греховной Разсеяние. Радуйся, козней невидимых Упразднение; радуйся, демонских чар всемощное Одоление. Радуйся, Светильниче, прельщенных наставляяй; радуйся, Облаче, невинных от зла покрываяй. Радуйся, Холме, небесною манною питающий; радуйся, Долино, смирением Христовым насыщающая. Радуйся, Каменю Небеснаго Царствия; радуйся, Зерцало превечнаго Света. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 7
Хотящу дати Себе в снедь верным, благоволил еси от Девы воплотитися, да приемлюще Пречистое Тело и Кровь Твою, познают Тя, Бога совершеннаго; тем же дивящеся неизреченней премудрости сей зовем: Аллилуиа.

Икос 7
Новое показа таинство явлься Зиждитель, со ученики свершивый Тайную Свою Вечерю; мы же моляще Всецарицу удостоити нас Божественныя Святыни, восписуем Ей сицевая: Радуйся, Подательнице Небеснаго Хлеба; радуйся, Родительнице Вечного Живота. Радуйся, Чаше, Христу приобщающая; радуйся, душу и тело с Богом сочетающая. Радуйся, Лжице златая, исполнь Божественных Тайн; радуйся, драгий Кивоте, вместилище великия Святыни. Радуйся, Персте, на святую Евхаристию указуяй; радуйся, Трапезо, предлагающая нам Пищу Святую. Радуйся, достойных причастников одесную поставляющая; радуйся, ревнителей Божественныя Литургии от ада избавляющая. Радуйся, приводящая смертных к Источнику безсмертия; радуйся, ограждающая чад Своих миром и крепостию. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 8
Странное Рождество видевше, житейское всякое отложше попечение, горе имеим сердца; на сие бо Вышний явися во еже привлещи Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8
Неотступно в недрех Отеческих пребывая, Слово неописанное на земли плоть бысть; Бог Велий сотвори величие Деве и призре на смирение Рабы Своея, слышащия сицевая: Радуйся, Невместимаго Бога вместившая; радуйся, надмирнаго Творца миру явившая. Радуйся, яко сокрушися смерти держава; радуйся, яко исцелися Адамова рана. Радуйся, Пластырю, струпы душевныя заживляяй; радуйся, Елее, язвы телесныя умащаяй. Радуйся, Утоление болезней рождающих; радуйся, Облегчение мук умирающих. Радуйся, нанесшая поражение аду; радуйся, притупившая смерти жало. Радуйся, Чаяние всеобщаго воскресения; радуйся, православных несумненное Спасение. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 9
Всякое естество ангельское и человеческое удивися величию непостижимаго Твоего воплощения, Слове; недоумевающе же о сей велией тайне благочестия, со страхом и трепетом благодарственно зовем Ти: Аллилуиа.

Икос 9
Многоразличными недуги одержимии, о Всецарице, от святыя иконы Твоея паче чаяния исцеления получают, да приимше верою благодать, велегласно взывают Ти: Радуйся, здравых чад присное Сохранение; радуйся, болящих ко здравию Преложение. Радуйся, детей недугующих Исцеление; радуйся, юных страдальцев Мати. Радуйся, Возстание на одр болезни поверженных; радуйся, Отрадо страхом смертным одержимых. Радуйся, яко внемлеши человеков рыданиям; радуйся, призревающи на наша стенания. Радуйся, болей земных небесною радостию Растворение; радуйся, люте обуреваемых пачеестественное Терпение. Радуйся, яко уготовляеши плачущим радость; радуйся, яко снабдеваеши кротких крилома молитвы. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 10
Спасти хотя Зиждитель истлевшее грехом человеческое естество, сниде на Тя, яко дождь на руно, и купину Тя соделав неопалимую, Бог сый бысть человек, да воспеваем Ему: Аллилуиа.

Икос 10
Стена еси девам, Отроковице чистая, и всем о чистоте радящим; в Тя бо вселися Бог, очищаяй разумные создания Своя, да избывше всякия скверны, предлагаем Ти сицевая: Радуйся, молчания взыскующих Собеседнице; радуйся, Венче хранящих девство. Радуйся, Начало и Конец духовного совершения; радуйся, Хранилище Божественнаго откровения. Радуйся, Троическаго Совета Таиннице; радуйся, спасения человеков Виновнице. Радуйся, Вершино, гордым умам неприступная; радуйся, Убежище, смиренным сердцам доступное. Радуйся, Чистая, небесе чистейшая; радуйся, Херувимов и Серафимов Честнейшая. Радуйся, Обрадованная, яко прияла еси от Архангела радование; радуйся, Утешенная, яко руце Твои осязате воскресшаго Христа. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 11
Пение тщащеся разумное Спасу приносити, всегда неключими, Владычице, остаемся раби Твои; кто бо может достойно воспети Бога, Егоже имя яко миро излиянное; сего ради вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 11
Свет велий возсияв во тьме седящим, посети нас, о Дево, Восток свыше, Сын и Бог Твой; Тя соделав свещею на свещнице, светоносным чадом церковным наказует приносити Ти сицевая: Радуйся, Заре умнаго Солнца; радуйся, Вместилище Божественного Огня. Радуйся, Свете, яко одеяние святых соткала еси; радуйся, Свеще, яко тьму бесовскую отгнала еси. Радуйся, косных умов Просвещение; радуйся, грешных сердец Озарение. Радуйся, Деснице, из моря суетствий изводящая; радуйся, Луче, путеводяй к Царствию спасающихся. Радуйся, Молние, нераскаянных поражающая; радуйся, Громе, губителей устрашающий. Радуйся, лукавыя совести Просветление; радуйся, Умилостивление Божия Суда. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 12
Благодать дати восхотев, Завета Ветхаго Податель Завет Новый нам дарова; мы же благодать приимше, не делы закона, но единою верою спасение улучивше, восписуем вси: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще Твое рождество, якоже древле Израиль в кимвалех сеновную скинию воспеваше, тако мы ныне Тя, Скинию истинну, добродетельми прославляем, да слышиши всех сицевая: Радуйся, Песне воспеваемая горе; радуйся, Псалме, слышимый низу. Радуйся, Единому Богу достойно послужившая; радуйся, Божественней Троице смирением угодившая. Радуйся, веки Носящаго носившая в Себе; радуйся, Престоле Содержащаго вселенную в руце. Радуйся, Тайно неизреченная веков и времен; радуйся, Упование твердое народов и племен. Радуйся, сердечное Радование иереев благоговейных; радуйся, быстрое Слышание молитв церковных и келейных. Радуйся, Премудрости Доме богозданный; радуйся, Милости Сосуде, Богом избранный. Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.

Кондак 13
О Всецарице Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, нынешнее наше приявши песнопение, от всякой смертныя болезни исцели ны и будущаго избави осуждения вопиющих: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Вы прочитали статью Икона Божией Матери «Всецарица»: молитвы, чудеса! Читайте также:

Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица»

Источник статьи: http://www.pravmir.ru/ikona-bogorodicy-vsecarica-nadezhda-dlya-bolnyx-rakom/