Меню

Молитвы для исцеление от опухоли

Молитвы об исцелении при онкологическом заболевании

Краткая молитва болящего ко Господу

Го́споди, Ты ви́дишь мою́ боле́знь, Ты зна́ешь, как я гре́шен и не́мощен, помо­ги́ мне терпе́ть и благодари́ть Твою́ бла́гость.
Го́споди, соде́лай, что́бы боле́знь э́та была́ в очище́ние мно́жества грехо́в мои́х. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред чудотворной Ее иконой «Всецарица»

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Тво­е­му́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птен­цы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Боже­ства́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укре­пи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исце­ли́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас бла­го­сло­ви́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Вра­ча́ Хри­ста́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Про­стри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врач­бы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому великомученику и целителю Пантелеимону

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, страстоте́рпче и вра­чу́ многоми́лостивый, Пантелеи́моне! Умилосе́рдися надо́ мно́ю, гре́шным рабо́м Бо́жиим (и́мя), услы́ши стена́ние и вопль мой, уми́лостиви Небе́снаго, верхо́внаго Вра­ча́ душ и теле́с на́ших, Хри­ста́ Бо́га на́шего, да да́рует ми исцеле́ние от гнету́щаго мя неду́га. При­и­ми́ недосто́йное моле́ние грешне́йшаго па́че всех челове́к. Посе­ти́ мя благода́тным посеще́нием. Не возгнуша́йся грехо́вных язв мои́х, пома́жи еле́ем ми́лости тво­ея́ и исце­ли́ мя: да, здрав сый душе́ю и те́лом, оста́ток дний мои́х, благода́тию Бо́жиею, воз­мо­гу́ про­ве­сти́ в покая́нии и угожде́нии Бо́гу и сподо́блюся восприя́ти благи́й коне́ц живо­та́ мое­го́. Ей, уго́дниче Бо́жий! Умо­ли́ Хри­ста́ Бо́га, да предста́тельством твои́м да́рует ми здра́вие те́лу и спасе́ние души́ мое́й. Ами́нь.

Пере­вод: О, вели­кий угод­ник Хри­стов, муче­ник и врач мило­сти­вый, Пан­те­лей­мон! Уми­ло­сер­дись надо мной, греш­ным рабом Божьим (имя), услы­ши боль мою и вопль мой, уми­ло­сти­ви Небес­но­го, вер­хов­но­го Вра­ча душ и тел наших, Хри­ста Бога наше­го, да пода­рит мне исце­ле­ние от гне­ту­ще­го меня неду­га. При­ми недо­стой­ное моле­ние греш­ней­ше­го более всех людей. Посе­ти меня бла­го­дат­ным тво­им посе­ще­ни­ем. Не отвра­ти лицо твое от гре­хов­ных язв моих, помажь еле­ем мило­сти тво­ей и исце­ли меня: да, буду здо­ро­вый душой и телом, оста­ток дней моих, бла­го­да­тью Божи­ей, буду про­во­дить в пока­я­нии и уго­жде­нии Богу и спо­доб­люсь при­нять бла­гой конец жиз­ни моей на зем­ле. Угод­ник Божий! Умо­ли Хри­ста Бога, тво­им пред­ста­ви­тель­ством да дару­ет здо­ро­вье мое­му телу и спа­се­ние души моей. Аминь.

Молитва святителю Луке, исповеднику, архиепископу Крымскому

О, всеблаже́нный испове́дниче, святи́телю о́тче на́ш Луко́, вели́кий уго́дниче Христо́в. Со умиле́нием прикло́ньше коле́на серде́ц на́ших, и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, я́коже ча́да отца́ мо́лим тя́ всеусе́рдно: услы́ши на́с гре́шных и при­не­си́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколюби́вому Бо́гу. Ему́же ты́ ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгел предстои́ши. Ве́руем бо, я́ко ты́ лю́биши ны́ то́ю же любо́вию, е́юже вся́ бли́жния возлюби́л еси́, пребыва́я на зем­ли́. Испро­си́ у Хри­ста́ Бо́га на́шего, да утверди́т ча́д Свои́х в ду́хе пра́выя ве́ры и благоче́стия: па́стырям да да́ст святу́ю ре́вность и попече́ние о спасе́нии вве́ренных и́м люде́й: пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. Все́м на́м пода́й да́р коему́ждо благопотре́бен, и вся́ я́же к жи́зни вре́менней и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Градо́в на́ших утвержде́ние, зем­ли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние. Скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблу́ждшим на пу́ть и́стины возвраще́ние, роди́телем благослове́ние, ча́дам в стра́хе Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, си́рым и убо́гим по́мощь и заступле́ние. Пода́ждь на́м все́м твое́ архипа́стырское благослове́ние, да таково́е моли́твенное хода́тайство иму́щи, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем вся́кия враж­ды́ и нестрое́ний, ересе́й и раско́лов. Наста́ви на́с на пу́ть, веду́щий в селе́ния пра́ведных, и моли́ о на́с всеси́льнаго Бо́га, да в ве́чней жи́зни сподо́бимся с тобо́ю непреста́нно сла́вити Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! При­и­ми́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши.
с лы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скор­бь­ми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же сво­е­го́ свята́го не оставля́ше.
В неза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небе­се́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вель­ми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совер­шу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т».
Т ы же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чуде­си́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разу­ме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чуде­са́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Хри­ста́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исце­ли́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небе­си́ и на зем­ли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-ob-iscelenii-pri-onkologicheskom-zabolevanii.html

20 сильных текстов молитв для исцеления от рака и как правильно читать

Онкологическое заболевание – часто смертельный приговор. Но вера в Господа дает надежду даже в самой критической ситуации. Молитвы от рака оказывают чудодейственное влияние на течение болезни. Исцеление наступает после искреннего обращения к Богу или святым Небесным ходатаям перед Господом. Помощь приходит, если молится сам больной или его близкие люди.

Сила православных молитв об исцелении

При таких тяжелых заболеваниях, как рак, человеку требуется духовная поддержка, без которой медикаментозное лечение будет малоэффективным. Позитивный настрой необходим для настройки гормонального фона. Страх смерти парализует волю, угнетает нервную систему, усугубляя состояние онкобольного.

Молитвенные обращения о здравии перед святыми образами должны идти от сердца. В этом случае они оказывают умиротворяющее действие, вселяют надежду, что Господь услышит слезную просьбу о помощи и совершит чудо исцеления. Без веры, любви к Всевышнему, глубокого раскаяния в своих грехах самые целительные молитвы окажутся недейственными.

Православные молитвы, помогающие от онкологических заболеваний, прежде всего, лечат душу больного. Помощь от Всевышнего зависит от глубины веры и благочестивого образа жизни: каждому воздается по его религиозным убеждениям и поведению. Известны случаи излечения от рака верующих, когда врачи не давали шанса на выздоровление.

К каким святым обращаться за помощью

Чтобы справиться с отчаянием, надо искать поддержки у Небесных покровителей.

Для борьбы с раком молятся:

  • Всевышнему;
  • Пресвятой Богородице;
  • архангелу Рафаилу;
  • архангелу Михаилу;
  • ангелу-хранителю;
  • святым угодникам, прославившимся даром целительства.

Часто слезная мольба перед ликом святых, чтобы они стали просителями перед Господом за болящего, исполняется.

Святой Пантелеймон был искусным врачевателем, исцелявшим людей лекарственными снадобьями и молитвой ко Христу. Во время гонения на христиан был казнен. Матрона Московская прославилась милосердием к страждущим, хотя сама была от рождения слепа, а затем и обездвижена. По ее молитве к Господу излечивались безнадежно больные.

Лука Крымский (до пострига Валентин Войно-Ясенецкий) до вступления на путь святительства был талантливым хирургом. До последних дней (1961 года) архиепископ сочетал хирургическую деятельность с епископским служением. С юных лет он видел смысл своей жизни в помощи страждущим. Нектарий Эгинский перенес в жизни много гонений и несправедливости, но это не пошатнуло его веру в Бога.

Архангел Рафаил – покровитель врачей, помогает всем, страдающим от физических болей. Архангел Михаил – великий помощник скорбящим. К Богородице, милосердной просительнице перед Сыном, обращаются с любой бедой. Господь милосерден к искренне раскаявшимся грешникам. Просить об исцелении могут онкобольные и их близкие, например, жена за мужа.

Как правильно молиться об исцелении от рака

Просят о выздоровлении от рака, заказав молебен в церкви или вознося молитвы перед домашним иконостасом. Молебен о выздоровлении – это краткое богослужение, которое священник исполняет по просьбе верующего. Перед чьим ликом будет совершен обряд (Всевышнего, Божьей Матери, святого) – определяет верующий.

Читайте также:  Молитва при болезни эпилепсией

Перед началом службы необходимо написать записку с указанием имени нуждающегося в молитвенной помощи, которую передают священнику. На службе присутствуют лично. Но если молебен за близких заказывают в храме, отдаленном от места проживания верующего, то молебен можно заказать по интернету.

Келейно читают молитвы ангелам, Богородице, Господу и святому. Прежде чем обратиться с молитвенной просьбой, надо покаяться в грехах перед Иисусом Христом.

«Отец Небесный! Я признаю, что я грешник. Прости все мои грехи. Помоги мне получить свободу от греха и жить праведно. Господь Иисус! Приди в мою жизнь и измени ее. Я больше не могу так жить, помоги мне. Исцели меня. Иисус Христос будь моим Господом и Спасителем. Аминь!».

Молитвенные обращения начинают с молитвы «Отче наш» перед образом с зажженной свечой или лампадой. При упоминании Господа и Богородицы крестятся и кланяются. Ангелу-хранителю текст молитвы повторяют 3-5 раз. По окончании домашнего молебна крестятся и кланяются.

При заказе молебна и чтении молитв надо помнить, что страждущий должен быть крещеным, в том числе малолетний ребенок.

Тексты сильных православных молитв против рака и онкологии

Молитвенные обращения читают наизусть или выписывают на лист бумаги из молитвослова.

Пресвятой Богородице

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Луке Крымскому

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов! Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чадо отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к Милостивому и Человеколюбцу Богу, Ему же ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию ею же вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да утвердит во святей своей Православней Церкви дух правыя веры и благочестия: пастырям ея да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противная обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скopбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление. Подаждь нам всем твое архипастырское и святое благословение, да тобою осеняеми избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Даруй нам богоугодно прейти поприще временной жизни, настави нас на путь ведущий в селения праведных, избави нас воздушных мытарств и моли о нас Всесильнаго Бога, да в вечней жизни с тобою непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

Иисусу Христу

Земной наш Господь Иисус Христос, наш Спаситель. Помоги мне очистить душу свою. Помоги избавиться от пороков земных. Помоги укрепить плоть свою.

Я молю тебя о прощении всем душам моих близких, живущих на Небе и на Земле.

Я молю Тебя о прощении всем душам земным. Я молю тебя послать нам свою благодать и повести нас по пути Неба. Я молю Тебя о здравии тела моего. Тело мое мешает душе моей очиститься. Помоги мне избавиться от хвори моей тяжкой. Помоги мне выгнать тлен из телес моих. Я буду верить, и идти за Тобою.Славить Тебя и беречь Душу свою. Аминь.

Святителю Нектарию Эгинскому

О, Святителю Нектарие, отче Богомудрый! Приими, блюстителю веры православныя, исповедание устен людей христоименитых, собранных днесь в храме благодатию Божиею, в тебе живущею. Весть бо достиже до предел Российских, яко ты, великий во святых угодниче Христов, во всех концех вселенныя призывающим имя твое являешися и от раковыя болезни исцеление даруеши. Слышахом об иерее, тебе тезоименитом и храм во имя твое созидавшем, со скорбьми велиими. Раковою убо язвою грудною поражен бе, крови на всяк день точащейся, и страждаше люте; дела же своего святаго не оставляше. Внезапу ты, Святителю многомилостиве, с небесе сшед, ему во храме предстал еси в видимом образе. Он же, непщуя тя собрата, едина от смертных быти, прошаше молитв твоих и рече: «Боляй есмь вельми, обаче хощу святый олтарь наздати, да поне единожды святую литургию вкупе с прихожаны совершу; послежде и умрети готов есмь, смерть бо мя не страшит». Ты же, отче, безплотен сый, слезами лице свое орошаше! и объем страдальца, лобызаше и, глаголя: «Не тужи, чадо мое, яко, болезнию испытан, здрав будеши. Вси убо о чудеси сем ведати имут». Он же, исцелен быв, абие разуме, с кем беседоваше, тебе невидиму бывшу. О, великий угодниче Христов Нектарие! Храм оный свершен есть ныне и чудеса твои, аки море преизливающееся, умножишася! Мы же познахом, яко молитве праведника должно поспешествуемой быти усердием нашим к службе Божией и решимостию за Христа умирати, да здрави обрящемся. Молят тя, отче праведный, болящая чада твоя: да свершается с нами воля Божия, благая, угодная и совершенная, не хотящи смерти грешнику, но еже обратитися и живу быти ему. Ты же, провозвестниче воли Божией, исцели ны благодатным явлением своим, да велик будет Бог на небеси и на земли во веки веков! Аминь.

Святому Пантелеймону

О святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостеваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, перед святою твоею иконою усердне молящихся, испроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы пред стоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан правослывных, ко грех наших ради, люте одержи есмы многими недуги и не имамы помощи и утишения: к тебе же прибегаем, яко дадется ти благодать молится за ны и целитити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившиеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивного во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Матроне Московской

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ангелу хранителю

Хранителю и покровителю мой благий! Возбуди мя, раба (-у) Божиего (-ю) (имя болящего (-ей) от сна греховнаго! Живот мой соблюди во страсе Христа Бога. Твоими молитвами пособствуй Прочее время живота моего без порока прейти И сотворити плоды достойни покаяния. Ум мой утверди во истеннем пути, И к Любви Горней уязви мою душу. Да Тобою, Ангеле Божий, Хранителю мой Святый, направляем буду. И получу от Христа Бога велию милость, Твоими молитвами пособствуй: Да получу благодать Божию На отрезвление души своей окаянней И на исцеление тела своего от ракового недуга. Да не погибну во отчаянии. Да не порадуется враг мой о погибели моей. Свете светлый! Светло просвети душу мою. Наставниче и Хранителю мой От Бога данный ми Ангеле! Сокрушенным сердцем, болезненною душою И пораженным раковою язвою телом, Лежаща на раковом одре порченного ложа, Изнывающа и гниюща от бесовских козней, Дьявольскими сетями плетена Предстою Ти, моляся: Услыши мя, грешнаго (-ую) раба (-у) своего(-ю) (имя болящего (-ей), С крепким воплем и горьким плачем вопиющаго: По помяни моих беззаконий и неправд;Явися мне милосерд; Не отлучайся мене, сквернаго (-ной); От смертных падений греховных соблюди мя. Хранителю мой Святый! Яко имея дерзновение к Богу, Сего умоли, От оскорбляющих мя зол избавити; Явити Чудо И чудотворящею Его блйгодатню Исцели немущенствующее тело раба (-ы) Божиего (-ей) (имя болящего) От болезней порчи рака И всех его званий. Ангеле Божий! Избавителю мой! Изми мя от враг озлобляющих мя. От всякия мя напасти вражия избами, Покрый мя и соблюди от лукавого ловления, К небесной жизни настави мя, Вразумляя, просвещая и укрепляя мя Присно в мире житие мое соблюди, Подаждь ми спасение необоримое, От всяких мя бед и напастей свободи, И от печалей спаси, Невидимо болезнь мою раствори… Святый Ангеле, данный ми от Бога, Хранителю мой добрый! Молюся ти: Освети ум мой, Блаже, Просвети мя, И мыслити ми полезная всегда настави мя, Настави мя чудно к тишине животней, Устави сердце мое от настоящего мятежа, Явися мне милосерд. Святый Ангеле Господень! Святый предстателю, хранителю мой! Просвети мя светом неприкосновенным, Возстави мя на славословие молением Твоим, Сотвори мя достойна Царствия Нсбеснаго, Помыслы добрыми душу мою просвети, Низложи зломыслящия мне враги, Свободи мя раковой напасти; Сподоби достойно противиться ей и победить сию…

Читайте также:  Молитва после чтения аттахияту

Преблагий Ангеле! Хранителю мой! Все помышление мое И душу мою к Тебе возложих: Не оста ни мене погибающа, Отжени мрачные демоны от души моея, Защити мя от их ловления бесовского, Утоли болезни порчи рака И все его звания из тела моего немоществующаго Рассеки Честным Крестом Господним у раба (-ы) Божиего (-ей) (имя болящего (-ей) Рак колючий, могучий, водяной, жировой, ядовитый, кровавый, Грибной, червивый, гниющий, разлагающий, зерновой, сербулящий, Ползущий, отравляющий, пахловый, внутренний, наружный, раздражающий, Злаковый, растущий, Свободи мя рака, от болезни духа исходящего, И все его звания. В страшный же час смерти неотступен буди ми; Защити мя от мрачных демонов, Прогони устрашителей притрепетной души моея; Облегчи преходити воздушныя мытарства; Да, храним (-а) буду Тобою, святый Ангеле, И безбедно достигну рая ми вожделеннаго, Где Лицы Святых и Горних Сил Непрестанно восхваляют всечестное и великолепное имя В Троице славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Ангеле Божий, Хранителю мой Святый! Друг и предстатель, Защититель и поборник, Моли Бога о мне, грешнем рабе Божием(-ей) (имя болящего (-ей). Благий Хранителю мой! Спаси мя, грешного раба (-у) Божьего (-ню) (имя болящего (-ей)). Моли Бога о мне! Аминь!

Пресвятой Троице

О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице покланяемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю нашему.

Архангелу Михаилу

О, Великий Архистратиже Божий, Михаил, победитель демонов. Победи и сокруши всех моих демонов, видимых и невидимых. Умоли Господа Вседержателя, да спасет и сохранит меня Господь от все скорбей и болезней, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, Великий Архангел Михаил, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Архангелу Рафаилу

О, святый великий Архангеле Рафаиле, престолу Божию предстояй!

Ты благодатию, от Всемогущаго Врача душ и телес наших, тебе данною, праведнаго мужа Товита от слепоты телесныя исцелил еси, и сына его Товию, спутешествуя ему, от злаго духа сохранил еси. Всеусердно молю тя: буди мне путеводитель в жизни моей. Cохрани от всех видимых и невидимых враг, исцели душевныя и телесныя болезни моя, управи жизнь мою к покаянию во гресех и ко творению добрых дел.

О, святый великий Рафаиле Архангеле!

Услыши мене грешнаго, молящагося тебе, и сподоби в здешней и будущей жизни благодарити и славити общаго Создателя нашего в безконечныя веки веков. Аминь.

О, святый, славный архангеле Божий Рафаиле!

Скорый помощниче и теплый пред Богом о нас заступнице и молитвениче. Предстоя у престола святыя Троицы, испроси нам у Господа прощение согрешений наших: да преложит Он на милость гнев Свой праведный, грехов ради наших движимый на нас. Не остави же, о, архангеле Божий, нас и ты помощию и заступлением твоим, днесь прославляющих имя твое святое. Аще и многогрешнии есмы, обаче не хощем в беззакониях наших погибнути. Укрепи благодатию Господнею слабую волю нашу на дела благия. Буди и нам, якоже отроку Товии, путеводитель и советодатель в нашем многоскорбнем житии. Помози нам избавитися от гнетущих нас болезней, якоже ты избавил Товита от его многолетней слепоты. Егда же приблизится час скончания нашего, не остави нас, архангеле Божий, беззащитных на воздушных мытарствах против духов злобы, преграждающих восход в горняя. Да охраняеми тобою достигнем обителей Отца нашего небеснаго и купно с тобою и со всеми святыми прославим Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Силуану Афонскому

О предивный угодниче Божий, отче Силуане!

По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей вселенней, мертвых, живых и грядущих, не премолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена).

Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианского, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянута неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости.

Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира — Святейшею Игумениею Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых святейшего Слова святей горе Афонской и боголюбивым пустынножителем ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися. Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией.

Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребите любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли.

Такожде и земному Отечеству твоему — земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти, Креста Животворящаго силою, и в любви Божией неоскудеваему утвердитися.

Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит.

Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатной любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися.

Да тако, творяще Его всясвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся. Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Девять молитв Господу Богу при против онкологических заболеваний

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне, грешней (-ому).

Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице Единому, славимому и покланяемому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, обращаю свою молитву в полном раскаянии о грехах моих прежних, содеянных мною рабою Божиею (-им) (имя молящейся(-гося)) Во все дни живота моего, Во всякий час, дни и нощи, делом, словом, помышлением и прочими моими грехами, душевными и телесными вкупе, имиже Тебе Бога моего и Творца прогневах и настоящую тяжелую болезнь рака в наказание от тебя заслужив.

Читайте также:  Сооружение из камней для молитвы

Осознав грехи свои имею волю каятися: «Каюсь! Каюсь! Каюсь!» В покаянии пришло прозрение мое о греховной жизни моей и о Милости Твоей неизреченной, ибо не умерщвил меня заслуженно, а наказал болезнью рака, милостиво, оставив мне, грешной (-ому) рабу (-е) Божией (-ему) (имя болящей(-его), время на молитву покаянную и на исправление грехов моих.

Господи Боже мой, на коленях, со слезами смиренно молю Тя: Помози ми, милосердием Твоим прости ми согрешения моя, ибо о сих грехах жалея, представляю их Тебе и молю — разреши от всех сих, я ко Благ и Человеколюбец. Яко благ исцели невидимо молитвами Святых Твоих меня, рабу (-а) Божию (-его) (имя болящей (-его), от болезни порчи рака и всех его званий: рака червивого, гнетущего, растущего, грибкового, ядовитого, водяного, кровавого, колючего, могучего, огненного, жирового, внутреннего, пахлового, ползущего, отравляющего, гниющего, зернистого, зреющего, сербулящего, злакового.

Милостиве Господи, услыши молитву рабы (-а) своей, молящейся (-гося) Тебе. Долгую и лютую болезнь Иовлю на гноищи и в червех того молящегося, через слово исцелил еси, Господи. И ныне же молю Тя: я ко Благ исцели невидимо меня рабу (-а) Божию (-его) (имя болящей (-его)) от рака гнетущего, растущего, червивого, грибкового, ядовитого, водяного, кровавого, колючего, могучего, огненного, жирового, внутреннего, пахлового, ползущего, отравляющего, гниющего, зернистого, зреющего, сербулящего, злакового. Ослаби, остави, прости Боже, прегрешения мои, вольныя и невольный, я же в слове и в деле, я же в ведении и в неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении: вся мне прости, яко Благ и Человеколюбец.

Неужели мне рабе (-у) Божисй (-ему) (имя болящей (-его) одр сей раковый гроб будет? Се ми гроб подлежит, се ми смерть предстоит. Спаси, Боже, душу мою окаянную, суда Твоего, Господи, боюся и муки бесконечныя, злое же творя не престаю: достойна есмь всякого осуждения и муки, ибо Тебе Господа Бога моего Всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся Небесныя силы, и Святаго Ангела Хранителя моего.

Господи, спаси мя, Грешную (-ого) и недостойную (-ого) рабу(-а) Божию (-его) (имя болящей (его)): аще бо праведника спасеши, ничтоже велие; Аще чистаго помилуеши, ничтоже дивно — достойни бо суть милости Твося. Но на мне грешней (-ем) удиви милость Твою: о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет злоба врагов моих и грехопадение мое твоей неизглаголенней Благости и неисчерпаемого Милосердия. Пусть не дождутся враги мои Смерти моей и не возрадуются о своей победе и о победе черных бесовских сил. Заступник души мося буди, Боже! Просвети очи мои! Спаси мя, грешную (-ого), яко посреде хожду cетей многих: избави мя от них, спаси, сохрани, защити. Да не усну в смерть от болезни порчи рака и всех его званий. Наказуяй, но не умерщвляй! Ненавидящих и обидящих ми прости; Благотворящим благосотвори; Мне рабе (-у) Божией (-ему) (имя болящей (-его) даруй спасение и жизнь вечную, в немощех раковых посети и исцеление даруй.

Милостиве, здравия со слезами покаяния прошу мне рабе (-у) Божией (-ему) (имя болящей (-его)), премени от смерти на живот, даждь скорбящим утеху. Тебе, Творче, каюсь во всех грехах своих, яко не хощеши смерти грешничи, оживи, уздрави болящую (-его) рабу (-а) Божию (-его) (имя болящей (-его), да восстав послужу Ти, исповедуя со всеми праведниками Твою благость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и присно и во веки веков

Господи, видишь Ты мою болезнь. Ты знаешь, как я грешна и немощна; помоги мне терпеть и благодарить Твою Благость.

Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищение многих моих грехов.

Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей и, если мне полезно, исцели меня вскоре.

Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем! Слава Богу за все!

О Господи, Создатель всего окружающего мира, Ты Всемогущий и Всемилостивый!

Я помощи Твоей прошу, даруй мне, Рабу (-е) Божьему (-ьей) (имя) (можно назвать имя другого человека, за которого возносится молитва) полное выздоровление.

Омой мою кровушку своими целительными лучами. Только на твою помощь надеюсь и молю о твоей милости. Силою своею чудотворною верни мне здоровье. Перстами ангелов своих прикоснись к телу и душе моей, исцели меня и здравием наполни. Укажи мне дорогу для спасения, исцеления и выздоровления.

Прошу Всемилостивый и Всемогущественный, Господь наш избавления от болезни и укрепления веры моей. Да услышь просьбу мою и не оставь ее без ответа.

О Господь мой, Создатель мой, прошу помощи Твоей, даруй исцеление рабе Божьей (рабу Божьему) (имя), омой кровь ее (его) лучами Твоими.

Только с помощью Твоею придет исцеление ей (ему). Прикоснись к ней (нему) силою чудотворною, благослови все пути ее (его) ко спасению, выздоровлению, исцелению. Подаришь телу ее (его) здравие, душе ее (его) – благословенную легкость, сердцу ее (его) – бальзам божественный. Боль отступит, и силы вернутся, и раны заживут ее (его) телесные и душевные, и придет помощь Твоя.

Лучи Твои с Небес дойдут до нее (него) и дадут ей (ему) защиту, благословят на исцеление от недугов ее (его), укрепят веру ее (его). Да услышит молитву сию Господь. Слава и благодарность силе Господа.

О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

Владыко Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия, возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляя и, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего, немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное.

Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя), воздвигни его от одра болезненнаго, и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою, Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Господи, Ты есть Высшая Совершеннейшая справедливость: болезнь, которую Тебе угодно было послать рабу божьему (имя), должно быть, он (она) заслужил (заслужила), т.к. Ты никогда не испытываешь без причины.

Относительно своего выздоровления он (она) полностью полагается на Твое бесконечное милосердие: и если Тебе угодно будет вернуть ему (ей) здоровье и счастье, да будет Оно благословенно; и покорится безропотно Твоим Божьим велениям, поскольку все, что Ты делаешь, может иметь целью только благо для Твоих творений.

Позволь же, о, мой Бог, чтобы эта болезнь послужила ему (ей) хорошим уроком и чтобы он (она) заставила его (ее) оглянуться на самого себя и на свои поступки; он (она) принимает ее как искупление за прошлое и как испытание его (ее) веры и покорности Твоей Святой воле.

Мой Бог, пути Твои и решения непостижимы для смертного, и в своей Великой Мудрости Ты решил наказать (такого-то) болезнью. Взгляни, я прошу Тебя, Взглядом, полным сострадания, на его (ее) муки соблаговоли прекратить их.

И вы, Добрые Ангелы, посланники и исполнители Воли Всемогущего, помогите, я прошу вас, мое желание облегчить его (ее) раба божьего (имя) муки; направьте его мысли его (ее) желания таким образом, чтобы они силой своей пролили живительный бальзам на его (ее) тело и утешение в его (ее) душу. Внушите ему (ей) терпение и покорность Воле Божьей; дайте ему (ей) силы, чтобы он (она) мог (могла) с послушанием перенести ниспосланные ему (ей) страдания, чтобы он (она) не потерял (потеряла) плодов этого испытания.

Владыко Вседержитель, врач душ и телес, смиряй и возноси, наказуя и вновь исцеляя; брата нашего (имя) немоствующего посети милостью Твоею, простри мышцу Твою, исполненную врачевания, и исцели его, возставь от одра и немощи, запрети духу немощи, отведи от него всякую язву, всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясавицу. И если есть в нем согрешение или беззаконие, ослабь, оставь, прости, Твоего ради человеколюбия.

Источник статьи: http://pravoslavy.ru/molitvy/ot-raka