Меню

Молитвы идущему в путь

Молитвы путешествующего

Молитва хотящему отити в путь

Бо́же Бо́же на́ш, и́стинный и живы́й пу́ть, путеше́ствовавый со слуго́ю свои́м Ио́сифом, спутеше́ствуй Влады́ко и рабу́ тво­е­му́ и́мя, и вся́каго обурева́ния и наве́та изба́ви, и ми́р и благомо́щие па́ки устро́й: вся́кия пра́вды про́мысл творя́ща по за́поведем твои́м, и испо́лнена жите́йских и небе́сных бла́г бы́вша, па́ки возврати́тися благоволи́.

Я́ко твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитвы перед отправлением в плавание

Тропарь, глас 2

К Тебе́, Спа́се, прибега́ющих/ и от Тво­ея́ всеси́льныя десни́цы по́мощи и благослове́ния,/ я́ко от Твор­ца́ и Влады́ки и́щущих, не пре́зри;/ но я́коже ино­гда́ на мо́ри/ сло́вом тиши­ну́ апо́столом свои́м по́дал еси́,/ и ны́не ти́хое и безмяте́жное пла́вание, со здра́вием им да́руй,/ моли́твами Богоро́дицы,// Еди́не Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Тропарь, глас 5

Всю наде́жду на Тя возложи́вшим, Спа́се,/ бу́ди помо́щник и изба́витель,/ и благо́е наме́рение де́ла с путеше́ствием их благослови́,/ да вси́ сла́вим Тя,// Еди́наго всех бла́г Пода́теля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 5

Под Твой покро́в прибега́ем, Богоро́дице Де́во,/ моли́тв на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,// Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва

Влады́ко Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, вме́сте со святы́ми Свои́ми ученика́ми и апо́столами пла́вавший, бу́рный ве́тер ути́шивший и повеле́нием Свои́м во́лны на мо́ре успоко́ивший! Сам, Го́споди, и нам сопу́тствуй в пла́вании, вся́кий бу́рный ве́тер ути́ши и будь Помо́щником и Засту́пником, и́бо Ты Бог Благи́й и лю́бящий челове́ков и Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва перед отправлением в воздушное путешествие

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, стихи́ям повелева́яй и вся́ го́рстию содержа́й, Его́же бе́здны трепе́щут и Ему́же зве́зды прису́тствуют. Вся́ тва́рь Тебе́ слу́жит, вся́ послу́шают, вся́ Тебе́ повину́ются. Вся́ мо́жеши: сего́ ра́ди вся́ ми́луеши, Преблаги́й Го́споди.
Т а́ко и ны́не у́бо, Влады́ко, рабо́в Твои́х си́х (име­на́ и́х) моле́ния те́плыя прие́мля, бла­го­сло­ви́ пу́ть и́х и возду́шное ше́ствие, запреща́я бу́рям же и ве́тром проти́вным, и лодию́ возду́шную це́лу и невреди́му соблюда́я. Спаси́тельное и небу́рное по возду́ху превожде́ние и́м да́руя и благо́е наме́рение соверши́вшим и́м ве́село во здра́вии и в ми́ре возврати́тися изво́ли.
Т ы́ бо еси́ Спа́с и Изба́витель и все́х благи́х небе́сных и земны́х Пода́тель и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 26

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мо́й, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живо­та́ мое­го́, от кого́ устрашу́ся? Вне­гда́ приближа́тися на мя́ зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя́ и вра­зи́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. А́ще ополчи́тся на мя́ по́лк, не убои́тся се́рдце мое́: а́ще воста́нет на мя́ бра́нь, на Него́ а́з упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то́ взы­щу́: е́же жи́ти ми́ в дому́ Госпо́дни вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, зре́ти ми́ кра­со­ту́ Госпо́дню и посеща́ти хра́м святы́й Его́. Я́ко скры́ мя в селе́нии Свое́м в де́нь зо́л мои́х, пок­ры́ мя в та́йне селе́ния Сво­е­го́, на ка́мень воз­не­се́ мя. И ны́не се́, воз­не­се́ гла­ву́ мою́ на вра­ги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния: пою́ и вос­пою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, гла́с мо́й, и́мже воззва́х, поми́луй мя́ и услы́ши мя́. Тебе́ рече́ се́рдце мое́: Го́спода взы­щу́, взыс­ка́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Тво­е­го́, Го́споди, взы­щу́. Не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Тво­е­го́: помо́щник мо́й бу́ди, не отри́ни мене́ и не оста́ви мене́, Бо́же, Спаси́телю мо́й. Я́ко оте́ц мо́й и ма́ти моя́ оста́виста мя́, Госпо́дь же восприя́т мя́. Зако­но­по­ло­жи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м, и наста́ви мя́ на сте­зю́ пра́вую вра́г мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми́: я́ко воста́ша на мя́ свиде́теле непра́веднии, и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на зем­ли́ живы́х. Потер­пи́ Го́спода, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое́, и потер­пи́ Го́спода.

Читайте также:  Чтение молитв перед иконой

Гос­подь – свет мой и спа­се­ние мое: кого мне боять­ся? Гос­подь кре­пость жиз­ни моей: кого мне стра­шить­ся? Если будут насту­пать на меня зло­деи, про­тив­ни­ки и вра­ги мои, что­бы пожрать плоть мою, то они сами пре­ткнут­ся и падут. Если опол­чит­ся про­тив меня полк, не убо­ит­ся серд­це мое; если вос­ста­нет на меня вой­на, и тогда буду наде­ять­ся. Одно­го про­сил я у Гос­по­да, того толь­ко ищу, что­бы пре­бы­вать мне в доме Гос­под­нем во все дни жиз­ни моей, созер­цать кра­со­ту Гос­под­ню и посе­щать [свя­тый] храм Его, ибо Он укрыл бы меня в ски­нии Сво­ей в день бед­ствия, скрыл бы меня в пота­ен­ном месте селе­ния Сво­е­го, воз­нес бы меня на ска­лу. Тогда воз­нес­лась бы голо­ва моя над вра­га­ми, окру­жа­ю­щи­ми меня; и я при­нес бы в Его ски­нии жерт­вы сла­во­сло­вия, стал бы петь и вос­пе­вать пред Гос­по­дом. Услышь, Гос­по­ди, голос мой, кото­рым я взы­ваю, поми­луй меня и внем­ли мне. Серд­це мое гово­рит от Тебя: «ищи­те лица Мое­го»; и я буду искать лица Тво­е­го, Гос­по­ди. Не скрой от меня лица Тво­е­го; не отринь во гне­ве раба Тво­е­го. Ты был помощ­ни­ком моим; не отверг­ни меня и не оставь меня, Боже, Спа­си­тель мой! ибо отец мой и мать моя оста­ви­ли меня, но Гос­подь при­мет меня. Научи меня, Гос­по­ди, пути Тво­е­му и наставь меня на сте­зю прав­ды, ради вра­гов моих; не пре­да­вай меня на про­из­вол вра­гам моим, ибо вос­ста­ли на меня сви­де­те­ли лжи­вые и дышат зло­бою. Но я верую, что уви­жу бла­гость Гос­по­да на зем­ле живых. Надей­ся на Гос­по­да, мужай­ся, и да укреп­ля­ет­ся серд­це твое, и надей­ся на Господа.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща <от нападе́ния>и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ <селе́нию тво­е­му́>: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое».

Читайте также:  Помощь молитв в трудные минуты

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-puteshestvujushhego.html

Молитвы идущему в путьТропарь, глас 2-й
Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабом Твоим ныне, якоже Товии иногда, посли сохраняюща, и невредимых, к славе Твоей, от всякаго зла во всяком благополучии соблюдающа, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

Кондак, глас-2й
Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый, Спасе, сшествуй и ныне рабом Твоим, путешествовати хотящим, от всякаго избавляя их злаго обстояния: вся бо Ты, яко Человеколюбец, можеши хотяй.

Молитва о путешествующих
Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный и живый путю, состранствовати мнимому Твоему отцу Иосифу и Пречистей Ти Деве Матери во Египет изволивый, и Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый! И ныне смиренно молим Тя, Владыко Пресвятый, и рабом Твоим сим Твоею благодатию спутешествуй. И якоже рабу Твоему Товии, Ангела хранителя и наставника посли, сохраняюща и избавляюща их от всякаго злаго обстояния видимых и невидимых врагов, и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща, мирно же и благополучно и здраво препровождающа, и паки цело и безмятежно возвращающа; и даждь им все благое свое намерение ко благоугождению Твоему благополучно в славу Твою исполнити. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Перед образом Божией Матери “Одигитрия” (“Путеводительница”) Смоленская
О пречудная и превышшая всех тварей Царице Богородице, небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пресвятая Одигитрие Марие! Услыши ны грешныя и недостойныя, в час сей моляшыяся и к Тебе со воздыханием и слезами пред пречистым образом Твоим припадающыя, и сице умильно глаголющыя: изведи нас от рова страстей, Одигитрие благая, избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злых клевет и от неправеднаго навета вражия: можеши бо, о благодатная Мати наша, не точию от всякаго зла сохранити люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдити и спасти: разве бо Тебе иныя предстательницы в бедах и обстояниих и теплыя ходатаицы о нас грешных к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не имамы: Егоже умоли, Владычице, спасти нас и царствия небеснаго сподобити, да спасеннии Тобою славим Тя и в будущем веце, якоже спасения нашего виновницу, и превозносим всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго и покланяемаго Бога, во веки веков.

Молитва ко Пресвятой Богородице от человека, в путь шествовати хотящего

О Пресвятая Владычице моя, Дево Богородице, Одигитрие, покровительнице и упование спасения моего! Се в путь, мне предлежащий, ныне хощу отлучитися и на время сие вручаю Тебе, премилосердой Матери моей, душу и тело мое, вся умныя моя и вещественныя силы, всего себе вверяя в крепкое Твое смотрение и всесильную Твою помощь. О благая спутнице и защитнице моя! Усердно молю Тя, да не ползок путь мой сей будет, руководствуй мя на нем, и направи его, Всесвятая Одигитрие, якоже Сама веси, ко славе Сына Твоего, Господа моего Иисуса Христа, буди ми во всем помощнице, наипаче же в сем дальнем и многотрудном путешествии соблюди мя под державным покровом Твоим от всяких находящих бед и скорбей, от враг видимых и невидимых, и моли о мне, Госпоже моя, Сына Твоего Христа Бога нашего, да послет в помощь мне Ангела Своего мирна, верна наставника и хранителя, да якоже древле даровал есть рабу Своему Товии Рафаила, на всяком месте и во всякое время хранивша его в пути от всякаго зла: тако и мой путь благополучно управив и сохранив мя небесною силою, – здрава да возвратит мя, мирна и всецела к жилищу моему во славу имени Своего Святаго, славяща и благословяща Его во вся дни живота моего и Тебе величающа ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Читайте также:  Molitva 7 krestov videozapis

Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских (путешествующим по водам)
О добрый наш пастырю и Богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных: потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашым и не умрем в лукавых деяниих наших: моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашым и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам: на твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших: моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашым спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Молитва хотящему отыти в путь
Боже, Боже наш, истинный и живый путь, путешествовавый со слугою Своим Иосифом, спутешествуй, Владыко, и рабу Твоему (имя) и всякаго обуревания и навета избави, и мир и благомощие паки устрой: всякия правды промысл творяща по заповедям Твоим, и исполнена житейских и небесных благ бывша, паки возвратитися благоволи. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва водителя
Боже Всеблагий и Всемилостивый, все охраняяй Своею милостию и человеколюбием, смиренно молю Тя: предстательством Богородицы и всех святых сохрани от внезапной смерти и всякой напасти меня, грешнаго, и вверенных мне человек и помози невредимым доставляти, каждого по его потребе.
Боже милостивый! Избави меня от злаго духа лихачества, нечистой силы алкоголизма, вызывающих несчастия и внезапную смерть без покаяния.
Спаси и помоги мне, Господи, с чистой совестию дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей, и да прославится имя Твое святое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва перед воздушным путешествием
Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, стихиям повелеваяй и вся горстию содержай, Егоже бездны трепещут и Емуже звезды присутстуют. Вся тварь Тебе служит, вся послушают, вся Тебе повинуются.Вся можеши: сего ради вся милуеши, Преблагий Господи. Тако и ныне убо, Владыко, рабов Твоих сих (имя рек) моления теплыя приемля, благослови путь их и воздушное шествие, запрещаябурям же и ветром противным и лодию воздушную целу и невредиму соблюдая. Спасительное и небурное по воздуху превождение им даруй и благое намерение совершившим им, весело во здравии и в мире возвратитися благоизволи. Ты бо еси Спас и Избавитель, и всех благих небесных и земных Податель, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник статьи: http://www.tropinka.orthodoxy.ru/molitvy/putesest.htm