Меню

В конце службы поются молитвы про воскресение

Молитвенные песнопения богослужений

Литургия

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Пере­вод: Верую во еди­но­го Бога Отца, Все­дер­жи­те­ля, Твор­ца неба и зем­ли, все­го види­мо­го и неви­ди­мо­го. (Верую) и во еди­но­го Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Сына Божия, Еди­но­род­но­го, рож­ден­но­го от Отца преж­де всех веков; Све­та от Све­та, Бога истин­но­го от Бога истин­но­го, рож­ден­но­го, не создан­но­го, одно­го суще­ства с Отцом, через Кото­ро­го все сотво­ре­но; Для нас людей и для наше­го спа­се­ния сшед­ше­го с небес, при­няв­ше­го плоть от Духа Свя­то­го и Марии Девы, и сде­лав­ше­го­ся чело­ве­ком; Рас­пя­то­го же за нас при Пон­тии Пила­те, стра­дав­ше­го и погре­бен­но­го; И вос­крес­ше­го в тре­тий день, соглас­но с Писа­ни­я­ми (про­ро­че­ски­ми). И вос­шед­ше­го на небе­са и сидя­ще­го спра­ва от Отца; И опять име­ю­ще­го прий­ти со сла­вою судить живых и мерт­вых, цар­ству, Кото­ро­го не будет кон­ца. (Верую) и в Духа Свя­то­го, Гос­по­да, пода­ю­ще­го жизнь, исхо­дя­ще­го от Отца, покло­ня­е­мо­го и про­слав­ля­е­мо­го рав­но со Отцом и Сыном, гово­рив­ше­го через про­ро­ков. (Верую) и во Еди­ную, Свя­тую, Собор­ную (Все­лен­скую) и Апо­столь­скую Цер­ковь. Испо­ве­дую одно Кре­ще­ние во остав­ле­ние гре­хов. Ожи­даю вос­кре­се­ния мерт­вых. И жиз­ни буду­ще­го века. Истин­но так.

Отче наш

О́тче наш, Иже еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Пере­вод: Отче наш, сущий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое; да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш насущ­ный дай нам на сей день; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим; и не вве­ди нас в иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.

Вечерня

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.
Г о́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агн­че Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ един Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
Н а всяк день бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.
Б лагослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Б у́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м (три­жды).
Г о́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.
Г о́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой; яко у Тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас (три­жды).
С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Читайте также:  Молитвы чтобы найти пропавшего кота

Песнь «Свете Тихий»

Све́­те Ти́хий свя­ты́я сла́­вы Безсме́ртнаго От­ца́ Не­бе́с­на­го, Свя­та́­го Блаже́ннаго, Иису́­се Христе́!
П рише́дше на за́пад со́лн­ца, ви́­дев­ше свет вече́рний, по­е́м От­ца́, Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Бо́га.
Д осто́ин еси́ во вся вре­ме­на́ пет бы́­ти гла́сы пре­по­до́б­ны­ми, Сы́­не Бо́­жий, Жи­во́т дая́й, те́м­же мир Тя сла́вит!

Пере­вод: Иису­се Хри­сте, Тихий (ясный, радост­ный) Свет свя­той сла­вы Бес­смерт­но­го Отца Небес­но­го, Свя­то­го Бла­жен­но­го! Мы, дожив­ши до сол­неч­но­го зака­та, и уви­дав­ши вечер­ний свет, про­слав­ля­ем Отца, Сына и Свя­то­го Духа Бога. Тебя, Сыне Божий, сле­ду­ет вос­пе­вать во все вре­ме­на голо­са­ми свя­тых людей, ибо Ты все­му пода­ешь жизнь; поэто­му Тебя про­слав­ля­ет вся все­лен­ная. 1

Прокимен воскресный 2

Гос­по́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
О блече́ся Гос­по́дь в си́­лу и препоя́сася.
И ́бо утвер­ди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.
Д о́­му Тво­ему́ по­до­ба́­ет святы́ня, Го́с­по­ди, в дол­го­ту́ дний.

Пере­вод: Гос­подь цар­ству­ет; Он обле­чен вели­чи­ем, обле­чен Гос­подь могу­ще­ством [и] пре­по­я­сан: пото­му все­лен­ная твер­да, не подвиг­нет­ся. Дому Тво­е­му, Гос­по­ди, при­над­ле­жит свя­тость на дол­гие дни. 3

Прокимен великий 4

Кто бог ве́­лий я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́.
Стих 1: Сказа́л еси́ в лю́­дех си́­лу Твою́.
Стих 2: И рех: ны́­не нача́х, сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго.
Стих 3: Помяну́х де́ла Гос­по́д­ня, я́ко помя­ну́ от нача́ла чу­де­са́ Твоя́. И па́­ки: Кто бог ве́лий:

Пере­вод: Кто Бог так вели­кий, как Бог [наш]! Ты – Бог, тво­ря­щий чуде­са. Ты явил могу­ще­ство Свое сре­ди наро­дов. И ска­зал я: «вот мое горе – изме­не­ние дес­ни­цы Все­выш­не­го». Буду вспо­ми­нать о делах Гос­по­да; буду вспо­ми­нать о чуде­сах Тво­их древ­них. И сно­ва: Кто Бог так вели­кий… 3

Молитва «Сподоби, Господи»

Спо­до́­би, Го́с­по­ди, в ве́чер сей без гре­ха́ сохрани́тися нам.
Б ла­го­сло­ве́н еси́, Го́с­по­ди Бо́­же оте́ц на́­ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́­ки, ами́нь.
Б у́­ди, Го́с­по­ди, ми́­лость Твоя́ на нас, я́ко­же упова́хом на Тя.
Б ла­го­сло­ве́н еси́, Го́с­по­ди, нау­чи́ мя оправда́нием Твои́м.
Б ла­го­сло­ве́н еси́, Вла­ды́­ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м.
Б ла­го­сло­ве́н еси́, Свя­ты́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми.
Г о́с­по­ди, ми́­лость Твоя́ во век; дел ру­ку́ Твое́ю не пре́зри.
Т е­бе́ по­до­ба́­ет хва­ла́, Те­бе́ по­до­ба́­ет пе́­ние, Те­бе́ сла́­ва по­до­ба́­ет, Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пере­вод: Спо­до­би, Гос­по­ди, в день сей без гре­ха сохра­нить­ся нам. Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, Боже отцов наших, и хваль­но и про­слав­ле­но имя Твоё вове­ки. Аминь. Да будет, Гос­по­ди, милость Твоя на нас, как мы упо­ва­ем на Тебя. Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, научи меня пове­ле­ни­ям Тво­им. Бла­го­сло­вен Ты, Вла­ды­ка, вра­зу­ми меня пове­ле­ни­я­ми Тво­и­ми. Бла­го­сло­вен Ты, Свя­той, про­све­ти меня пове­ле­ни­я­ми Тво­и­ми. Гос­по­ди, милость Твоя вовек, созда­ний рук Тво­их не пре­зри. Тебе подо­ба­ет хва­ла, Тебе подо­ба­ет пение, Тебе сла­ва подо­ба­ет, Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Песнь в честь Воскресшего Христа

Воскресе́ние Хрис­то́­во ви́­дев­ше, поклони́мся Свя­то́­му Го́с­по­ду Иису́­су, еди́­но­му безгре́шному. Кре­сту́ Тво­ему́ покланя́емся, Хрис­те́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ по­е́м и сла́­вим: Ты бо еси́ Бог наш, ра́­зве Те­бе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся Свя­то́­му Христо́ву Воскресе́нию: се бо при­и́де Кресто́м ра́­дость все­му́ ми́­ру, всег­да́ благословя́ще Го́с­по­да, по­е́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо пре­тер­пе́в, сме́р­тию смерть разруши́.

Пере­вод: Уви­дев­ши Хри­сто­во вос­кре­се­ние, будем покла­нять­ся Свя­то­му Гос­по­ду Иису­су, еди­но­му без­греш­но­му, Хри­сте! Мы покла­ня­ем­ся Тво­е­му Кре­сту, вос­пе­ва­ем и про­слав­ля­ем свя­тое Твое вос­кре­се­ние; ибо Ты – Бог наш, кро­ме Тебя дру­го­го мы не зна­ем и имя Твое при­зы­ва­ем. При­и­ди­те, все веру­ю­щие (хри­сти­ане), покло­ним­ся свя­то­му Хри­сто­ву Вос­кре­се­нию, ибо чрез крест (Его) наста­ла радость для все­го мира. Вос­хва­ляя все­гда Гос­по­да, будем вос­пе­вать вос­кре­се­ние Его, ибо, пре­тер­пев­ши крест­ные стра­да­ния, смер­тью (Сво­ею) Он уни­что­жил смерть (для людей). 1

Ангельское приветствие Богородице

Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная Ма­ри́е, Гос­по́дь с То­бо́ю; благослове́нна Ты в же­на́х и бла­го­сло­ве́н Плод чре́­ва Тво­его́, я́ко Спа́­са роди­ла́ еси́ душ на́ших.

Пере­вод: Бого­ро­ди­ца Дева Мария, испол­нен­ная бла­го­да­ти Божи­ей, радуй­ся! Гос­подь с Тобою; бла­го­сло­вен­на Ты меж­ду жена­ми и бла­го­сло­вен Плод, Тобою рож­ден­ный, пото­му что Ты роди­ла Спа­си­те­ля душ наших.

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvennye-pesnopeniya-bogosluzhenij.html

Как заканчивается служба в храме

Православные люди регулярно молятся дома и посещают службы в храме, совместно восхваляя Господа Иисуса Христа. Спасение христианину дарует церковь, поэтому не избегайте совместных служб.

Читайте также:  Molitva v pomosh pri pokupke zhilya

В богослужении есть внутренняя логика, предполагающая начало и завершение действа в отведенное время. Необходимо узнавать концы православных служб, чтобы действовать в унисон с остальными прихожанами.

Молитва и ее значение в православии

Православная традиция наделяет молитву важной добродетелью — бесстрастностью. Перечитайте Евангелие, в котором звучит важная мысль Сына Божия. Эта мысль сводится к отстранению всего суетного на периферию человеческого сознания.

Во время чтения молитв из разума изгоняются:

Эмоциональные всплески мешают осознанности, четкому пониманию роли храма в нашей жизни. Подобную ошибку уже совершали коринфские христиане, пытавшиеся изливать чувства на нескольких языках и заниматься пророчествами. Этих людей призывал к благоразумию апостол Павел. Святой рекомендовал читать молитвенные тексты с умом, контролируя свои действия.

Значение молитв в православии очень велико. Хвалы Господу возносятся утром и вечером, совместно и поодиночке. Когда мы поем совместно с церковным хором или возносим благодарственные речи Отцу и Сыну, то очищаемся внутреннее, готовимся стойко переносить любые испытания. Обращали внимание, что диакон размеренно читает святые тексты? Подобное занятие не терпит суеты, чрезмерных восторгов или пролитий слез. Господь даровал вам разум, пользуйтесь им.

Совместные молитвы в храме

В храмах совместной молитве придается особое значение. Церковь — это не сборище одиноких верующих, это единый организм, действующий в общем духовном порыве. Совместная молитва — это инструмент единения с Богом, который незримо присутствует в любом храме.

Помните, что существуют церковные таинства, проводить которые может лишь священнослужитель. Чтением молитв подобные таинства не ограничиваются.

Общая молитва наиболее актуальна во время великих богослужений. Верующие поклоняются не только Иисусу Христу, но и Богородице, а также известным святым, внесшим существенный вклад в развитие христианства. Если кто-то из прихожан отвлекается от службы, остальные продолжают молиться. И в этом кроется сила коллективных песнопений Богородице и другим святым.

Вот основные моменты в церковных службах, на которые стоит обратить внимание:

 1. Восхваления Святому Духу возносят священник и диакон (второй выступает в роли помощника).
 2. Молитву произносят специально подготовленные люди — чтецы.
 3. Пение также присутствует в православной традиции.
 4. Если Богородицу славят не совсем понятными для вас словами — проявите терпение и внимательность. Вскоре смысл дойдет до вас.
 5. Подпевать хору не возбраняется, только старайтесь не мешать остальной пастве.
 6. Известен также мирянский чин — служба суточного круга (здесь участие священника не требуется).

Богослужебные молитвы

Существуют молитвенные действия двух типов. К первому относятся службы, проводимые внутри храмов только священнослужителями. Молитва, которую читают прихожане со своим пастырем, относится к числу совместных богослужений. Текст должен произноситься без ошибок, так что постарайтесь выучить его наизусть. Среди подобных молитв стоит отметить:

 • «Отче наш…»;
 • Символ Веры;
 • обращение к причастному стиху;
 • песнь о Воскресении Христовом;
 • возгласы на службах во время Пасхи.

К категории богослужебных молитв относятся тропари, стихиры и кондаки. Подобные тексты можно читать и в домашних условиях, но лучше делать это, присоединившись к верующим в храме.

А знаете ли вы, какими молитвами занимается только священник? Вот их перечень:

 • светильничные;
 • для осуществления треб либо таинств;
 • Ефрема Сирина;
 • Евхаристическая.

Значение служения в храме

Молиться Богородице можно и дома — тогда не придется ждать конца богослужения. Так почему же совместными молитвами интересуется столь огромное количество верующих людей?

Икона «Царь Славы».

Всё просто — Господь рассматривает Церковь как единый организм. Иисус и Богородица завещали нам любить ближних, а ближние собираются в храме. Православных христиан молитва сближает, настраивает на общий лад. Кроме того, совместные устремления позволяют сделать службу более эффективной.

Духовные наставники рекомендуют следить за временем, поскольку дьявол искушает нас иллюзиями «чрезмерной продолжительности» служб. В среднем, молитвами мы занимаемся не более 8-10 минут ежедневно. Кто-то славит Богородицу, кто-то — святого покровителя. Важно держать эти действия под контролем, даже если вы отправились на службу в церковь.

Вот еще несколько причин, по которым стоит находиться в храме:

 1. Чувство единения с Богом и другими людьми.
 2. Возможность пообщаться со священником и другими прихожанами (когда служба закончится).
 3. Близость к священным реликвиям.
 4. Приятная умиротворяющая атмосфера.

Порядок проведения богослужений

Совместная молитва в храме читается по распорядку, в строго отведенное время. Регламентирует службу церковный устав. В церквях и монастырях много молитв, и читаются они ежедневно.

Читайте также:  Господи услышь наши молитвы

День в храме условно делится на три части:

 1. Утренняя служба.
 2. Божественная литургия (основная часть).
 3. Вечернее богослужение (то, которое начинается в районе 18.00-19.00).

Стоит отметить, что четких хронологических границ на службах не существует. Всё зависит от текущего времени суток, а вот продолжительность мероприятия канонами не ограничивается. Поэтому не стоит интересоваться у прихожан концами богослужений — четких ответов вы не получите. Лучше подумайте о Богородице или жертве Иисуса, пострадавшего за наши грехи — вот кто действительно умел терпеть. Если же вы хотите представить приблизительные границы служб, то ориентируйтесь на полтора-два часа. В ряде случаев молитва может растянуться на три часа.

Попав в храм, вы должны различать службу годичную, седмичную и суточную. Во всех случаях священники читают молитву той же Богородице неоднократно. Суточные богослужения замыкаются в кольцо на протяжении суток, аналогичная картина повторяется с седмичными и годичными циклами. В ежедневных мероприятиях существует базовая основа, регламентированный порядок действий. Прочие ритуалы строго не оговариваются.

Интересуясь молитвами, обратите внимание на следующие детали:

 1. Суточный круг. События из биографии Спасителя соответствуют каждому часу цикла. Приближаясь к храму, вы должны хоть немного разбираться в жизненном пути Иисуса. Также стоит поинтересоваться Богородицей.
 2. Седмичный круг. Здесь Священная История связывается с определенными днями недели, и эта связь отражается на каждой прочитанной молитве.
 3. Годовой круг. Здесь стоит рассматривать не только жизнь самого Иисуса, но и биографии его сподвижников (апостолов), а также святых. Важная роль отводится и Богородице. Каждое событие связывается с конкретным днем года.

Интересуясь православным храмом, учитывайте важную деталь — здесь существует понятие богослужебных суток.

Любую молитву начинают произносить вечером — такой порядок именуется вечерней службой. Следующий этап — утреня, после чего наступает время Божественной Литургии. В воскресные и праздничные дни все компоненты объединяются, и прихожане участвуют во всенощном бдении.

Особое внимание стоит уделить Литургии, в рамках которой проводится одно из ключевых православных таинств — Евхаристия. Тут молитвой дело не ограничивается, поскольку священник организует сложный ритуал, наполненный глубоким символизмом. Речь идет о Причащении. Верующие вкушают хлеб и вино — эти продукты ассоциируются с плотью и кровью Спасителя.

Евхаристия. Таинство причастия.

В Литургии можно выделить три главных компонента:

 1. Проскомидия (Святые Дары должны быть подготовлены к освящению).
 2. Литургия оглашенных (на данном этапе поются псалмы, люди славят Иисуса и Богородицу, озвучиваются выдержки из Писания, поминаются молитвами усопшие родственники).
 3. Литургия верных (Дары подвергаются освящению, происходит само таинство, верующие причащаются).

Молитвы для проведения службы

Важное место в Литургии занимает Евхаристическая молитва. Текст, именуемый анафорой, произносится священником над Дарами — делается это в пределах алтаря тайно. Современные храмы не позволяют полностью скрыть происходящее, поэтому некоторые возгласы служителя достигают ушей прихожан. В самом начале действа зажигается свет, а по окончании таинства свечи должны быть погашены.

Подготовка к Анафоре

Стоит отметить, что молитв в православии очень много, и перечислять их тексты можно до бесконечности. Верующие преклоняются перед Богородицей, апостолами и значимыми фигурами святых. Так, на всенощном бдении читаются следующие тексты (приведены лишь некоторые):

 • «Девятый час»;
 • «Малая вечерня»;
 • «Великая ектения»;
 • «Лития»;
 • «Благословение хлебов».

Есть свои особенности и в утренней молитве. Тут может восславляться Богородица, Иисус либо кто-то из апостолов, но существует определенный набор текстов, без которых не обойтись. Вот лишь некоторые примеры:

 • «Шестопсалмие»;
 • «Великая ектения»;
 • «Всякое дыхание»;
 • «Воскресение Христово»;
 • «Канон».

Помимо всего перечисленного в утренних службах участвуют стихиры и выдержки из тропаря. Ныне и присно будет существовать молитва «Окончание утрени», известная как «Великий отпуст». Помимо этого используются кондаки для первого молитвенного часа.

Чем завершается служба

После вечери, прославления Иисуса и Богородицы, в православных храмах отправляется повечерие. Суть этого мероприятия сводится к общественным молитвенным действиям, напоминающим пастве о сошествии Иисуса в ад. Здесь важно вспомнить, что человек освободился от власти Сатаны и теперь должен почитать Господа.

С наступлением полуночи начинается так называемая полуношница — третье богослужение суточного цикла. А вот утреня служится непосредственно перед рассветом и плавно перетекает в часы, коих насчитывается шесть. Все перечисленные процессы имеют строгую последовательность и собственные окончания. Чтобы разобраться в нюансах, посещайте церковь, читайте духовную литературу и разговаривайте со священниками.

Источник статьи: http://pravednik.info/kak-zakanchivaetsya-sluzhba-v-xrame.html