Меню

Вот что молитва животворящая

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся вра­зи́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огра­ди́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Тво­е­го́ Кре­ста́, и сохра­ни́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна: плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя́, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща <от нападе́ния>и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́ <селе́нию тво­е­му́>: я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упо­ва́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Пере­вод: Живу­щий под кро­вом Все­выш­не­го под сенью Все­мо­гу­ще­го поко­ит­ся, гово­рит Гос­по­ду: «при­бе­жи­ще мое и защи­та моя, Бог мой, на Кото­ро­го я упо­ваю!» Он изба­вит тебя от сети лов­ца, от гибель­ной язвы, перья­ми Сво­и­ми осе­нит тебя, и под кры­лья­ми Его будешь без­опа­сен; щит и ограж­де­ние – исти­на Его. Не убо­ишь­ся ужа­сов в ночи, стре­лы, летя­щей днем, язвы, ходя­щей во мра­ке, зара­зы, опу­сто­ша­ю­щей в пол­день. Падут под­ле тебя тыся­ча и десять тысяч одес­ную тебя; но к тебе не при­бли­зит­ся: толь­ко смот­реть будешь оча­ми тво­и­ми и видеть воз­мез­дие нече­сти­вым. Ибо ты ска­зал: «Гос­подь – упо­ва­ние мое»; Все­выш­не­го избрал ты при­бе­жи­щем тво­им; не при­клю­чит­ся тебе зло, и язва не при­бли­зит­ся к жили­щу тво­е­му; ибо Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе – охра­нять тебя на всех путях тво­их: на руках поне­сут тебя, да не пре­ткнешь­ся о камень ногою тво­ею; на аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь; попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «За то, что он воз­лю­бил Меня, избав­лю его; защи­щу его, пото­му что он познал имя Мое. Воз­зо­вет ко Мне, и услы­шу его; с ним Я в скор­би; избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней насы­щу его, и явлю ему спа­се­ние Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия тво­е­го́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ мое­го́, просвеще́ние ума́ мое­го́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ мое­го́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Кре­ста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вра­зу­ми́, научи́ и бла­го­сло­ви́ мя, недосто́йнаго, все­гда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огра­ди́ мя от вся́каго вра­га́ и супоста́та, исце­ли́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Хри­сте́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Кре­ста́ Тво­е­го́ поми́луй и спа­си́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, вне­гда́ смуща́ется зем­ля́, и прелага́ются го́ры в серд­ца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посре­де́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся зем­ля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же поло­жи́ чуде­са́ на зем­ли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц зем­ли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на зем­ли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Пере­вод: Бог нам при­бе­жи­ще и сила, ско­рый помощ­ник в бедах, посе­му не убо­им­ся, хотя бы поко­ле­ба­лась зем­ля, и горы дви­ну­лись в серд­це морей. Пусть шумят, взды­ма­ют­ся воды их, тря­сут­ся горы от вол­не­ния их. Реч­ные пото­ки весе­лят град Божий, свя­тое жили­ще Все­выш­не­го. Бог посре­ди его; он не поко­леб­лет­ся: Бог помо­жет ему с ран­не­го утра. Вос­шу­ме­ли наро­ды; дви­ну­лись цар­ства: [Все­выш­ний] дал глас Свой, и рас­та­я­ла зем­ля. Гос­подь сил с нами, Бог Иако­ва заступ­ник наш. При­ди­те и види­те дела Гос­по­да, – какие про­из­вел Он опу­сто­ше­ния на зем­ле: пре­кра­щая бра­ни до края зем­ли, сокру­шил лук и пере­ло­мил копье, колес­ни­цы сжег огнем. Оста­но­ви­тесь и познай­те, что Я – Бог: буду пре­воз­не­сен в наро­дах, пре­воз­не­сен на зем­ле. Гос­подь сил с нами, заступ­ник наш Бог Иако­ва. 2

Источник статьи: http://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-besovskix-napastyax-i-iskusheniyax.html

Текст молитвы животворящей

Полное описание: Текст молитвы животворящей — для наших любимых читателей.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Текст молитвы «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его»

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Православная молитва «Воскреснет Бог расточатся врази» представляет собой одну из наиболее действенных и известных молитвенных обращений, таких как примеру «Отче наш», которые используются православными людьми при любых жизненных обстоятельствах и для любых целей.

Толкование молитвы

В молитвенных словах «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его» содержится информация о том, как будучи распятым на кресте Всевышний тем самым спас все человечество победив нечистую силу и даровал Небесное Царствие. А обращенными словами к нему верующие христиане только подтверждают свершившееся и взывают к Богу за помощью о даровании защиты и ограждении от всего того плохого что может встретиться на их пути.

В чем помогает

Взывая к Господу православный показывает свою веру, что знамение креста являет собой сильнейшее средство против многих бед, а также можно обратиться в молитве о помощи. А вот в чем именно помогает это священное прошение:

 • В обретении и укреплении веры;
 • Придании сил, в горестях и бедах;
 • Защититься от негативного влияния извне;
 • Преодолеть жизненные невзгоды, особенно в тех случаях, когда есть основания полагать что в этом замешены демонические силы.

Молитвенные слова звучат так:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым; да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва Животворящему Кресту «Да воскреснет Бог»

Знаменуй себя крестом и произноси молитву Честному Кресту

Для православных людей молитва в повседневной жизни имеет огромное значение. Молитву Честному Кресту знают все верующие люди. Ее можно найти в любом молитвослове. Поэтому абсолютно несложно найти ее и прочитать. Но, чтобы она была более эффективной, рекомендуется выучить ее наизусть.

В православии обращаются к Честному Кресту Животворящему в молитвах как к Святому, хотя он неодушевленный предмет. Это объясняется тем, что посредством использованием этого символа в православии происходит общение с Господом.

Крест в молитве называется Честным. Это связано с тем, этот символ чествуется подобно любой другой православной святыне. К нему православные относятся, как к орудию спасения рода человеческого. Название Животворящий объясняется тем, что Крест дарует вечную жизнь всем прошедшим крещение. Ведь сам Иисус Христос смог на кресте победить физическую смерть, и открыл людям путь для воскресения и обретения вечной жизни.

Священнослужители утверждают, что сила данной молитвы заключается в том, что в течение многих веков ее многократно повторяли верующие люди. Молясь в домашних условиях, рекомендуется выключить искусственное освещение и полностью погрузится в свои мысли. Если в течение дня довелось пережить негативные эмоции, то необходимо предварительно успокоится, чтобы не переносить полученный негатив на молитвенные слова. Для этого можно некоторое время посидеть в тишине и послушать церковную музыку. Важно молиться в уравновешенном состоянии. Эту молитву категорически запрещается читать в состоянии озлобленности или недовольства.

Одна из главных молитв Библии «Да воскреснет Бог и расточатся врази его»

Произнося слова этой молитвы, человек заряжается позитивной энергией. Общаясь с Богом, люди получают ответы и подсказки на важные вопросы. Эту молитву нужно читать не только для того, чтобы получить от Господа какие-либо блага. Она позволяет обрести душевное спокойствие и увеличивает силы для борьбы с внешним злом. Молитва «Честный крест» обладает силой, которая позволяет человеку защитить себя от злых сил и от мирских греховных искушений, которые встречаются на жизненном пути. Произнося молитвенные слова, верующий просит Господа направить его на путь праведный и помочь определится с выбором того, что ему нужно для благополучной жизни.

Читайте также:  Kakuyu molitvu prochitat chtobi osvyatit mashinu

Молитва Честному Кресту обязательно должна произноситься перед сном. При проговаривании молитвенного текста в руках следует держать нательный крестик. По завершению процесса моления необходимо поцеловать крестик и перекрестить постель и себя крестным знамением.

Глубокий смысл произносимых фраз заключается в том, что человек молитвенными словами благодарит Господа за прожитый день. Также верующий просит Бога защитить себя от злых сил, которые встретятся ему на следующий день. Читая молитву, важно верить в то, что вы находитесь под защитой Небесных Сил, и ничто, и никто не сможет навредить вам.

Молитва Честному Кресту у православных верующих всегда ассоциировалась с православным крестом. Для православной веры этот символ имеет огромное значение. Именно на нем был распят Иисус Христос, Спаситель рода людского, который прожил безгрешную жизнь, но пожертвовал собой во имя спасения человечества, уничтожив всю дьявольскую силу и даровав людям Честный Крест.

Главная суть данной молитвы в том, что она прославляет подвиг Иисуса Христа. Сын Божий отдал жизнь весь род людской. Распятый на кресте, он смог победить самого дьявола, за что обрел в Царстве Небесном вечную жизнь. Иисус Христос показал, что у каждого человека имеется надежда на спасение. Своим воскресением он доказал, что смерть не страшна для праведного человека, ведь живя по законам Божьим, он обязательно обретет вечную жизнь.

Текст молитвы на русском языке

Для того чтобы молитва была эффективной нужно обязательно понимать ее смысл.

На русском языке молитвенный текст звучит следующим образом:

Слушать молитву Честному Кресту Господню:

Cлушать онлайн стихиры Пасхального воскресения:

Краткий вариант молитвы «Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго»

Текст молитвы «Честному Кресту» не очень большой, но иногда бывает, что на его прочтение в полном варианте нет времени. Поэтому священнослужители допускают чтение молитвы в сокращенном варианте, хотя эффективность молитвенного обращения в этом случае несколько снижается. Кроме того, разрешается даже молиться своими словами.

Короткий вариант молитвы звучит так:

Молитвой Кресту Животворящему просят об исцелении и защите от порчи

Порча — это не выдумка. Направленный негативный посыл может возникать при самых разных жизненных обстоятельствах. Но в любом случае такое воздействие может нанести непоправимый вред. Поэтому порчу обязательно нужно снимать. И для этого можно использовать молитву Честному Животворящему Кресту.

В данном молитвенном обращении наиболее ярко выражена просьба о защите от дьявольских сил с помощью Животворящего Креста. Поэтому эта молитва считается защитной. Она часто используется для исцеления от порчи, которая представляет собой негативный посыл от другого человека, разрушающий природное энергетическое поле жертвы.

Когда в жизни все пошло не так как нужно и на жизненном пути вас постоянно преследуют неудачи, то следует задуматься, не стали ли вы жертвой энергетического нападения. Если ваши опасения подтвердятся, то следует знать, что молитвы от порчи и сглаза являются наиболее действенным средством, которое позволит справиться с негативом.

В одном из сильных обрядов требуется читать молитву Честному Кресту Животворящему. Ритуал требует особой подготовки. Для обряда нужно приготовить крест. Причем, чем больше будет его размер, тем лучше. Его нужно обязательно предварительно освятить в церкви. В храме нужно также приобрести толстую свечу.

Уединившись в отдельной комнате в вечернее время, следует стать на колени перед крестом и несколько раз прочитать молитву Животворящему Кресту. После молитвы нужно сказать, что вы прощаете своего недоброжелателя и не желаете ему зла. Затем нужно попросить Господа Бога о том, чтобы Всевышний простил грешника. Все слова должны исходить из глубины души, и вы должны верить в то, что вам удастся с помощью молитвы избавиться от негатива, после чего жизнь наладится. После этого нужно зажечь свечу и взять ее в руки. Далее, глядя на пламя, 7 раз проговариваются слова всем известной молитвы «Отче наш». В этот момент, если вы заметите, что свеча начала потрескивать, шипеть и искрить, значит, на вас действительно есть порча и все ваши действия правильные.

Для того чтобы защитится от порчи, которая может бы наслана случайно, а не преднамеренно, важно помнить о том, что молитву Честному Животворящему Кресту следует читать ежедневно перед сном. Она очень сильная, поэтому обеспечит надежную защиту. Но кроме этого такое молитвенное обращение наполнит душу гармонией, что позволит идти по своему жизненному пути легко и непринужденно.

Также для того, чтобы избавиться от негатива, нужно посещать храм и молится перед иконой Спасителя. Эта молитва является искренним признанием всех деяний Господа. Она исцеляет духовно и физически. Во время чтения молитвы из души уходит зависть. Это молитвенное обращение при ежедневном чтении становится действенным оберегом от всего злого в окружающем мире.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Животворящему Кресту Господню

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Молитва Животворящему Кресту Господню – невероятно сильная и наделяет могущественной защитой Господа даже в самых безнадёжных случаях. На протяжении многих столетий православные люди всего мира прибегают к ней, чтобы оградить себя и своих близких от всякого рода напастей, а главное – пообщаться с Богом, узреть его свет, чистоту и праведность, дабы получить душевною гармонию и вечную благодать.

Молитва Животворящему Кресту (Да воскреснет Бог…)

Эта молитва имеет также второе название – “Да воскреснет Бог…”. Её история сложна, страшна и трагична, но в ней – истинное призвание и мощь Божьего Слова, что прошли через века, дабы возвестить о праведной православной вере, что спасает каждого, кто постиг её дары.

Животворящий Крест, о котором говориться в молитве, – это деревянный столп, на котором распяли Иисуса Христа. Христианский народ уже много столетий воздаёт ему молитвы, дабы оградить себя от различных негативных влияний:

 • болезней;
 • зла;
 • сглаза и порчи;
 • опасностей;
 • бед и горестей.

Существует множество известных фактов, которые раскрывают чудодейственную силу Креста. В далёком 326 году царь Константин, который верно боролся за возрождение христианства, пожелал воздвигнуть храмы на земле, где родился, жил и принял смерть Иисус.

Также он хотел найти сооружение, на котором был распят Великий. В этом благородном деле ему помогала мать – царица Елена. После непосильных поисков состоялась её встреча с немощным евреем Иудой, который поведал о месте, где находился Крест.

Так в глубокой пещере, на которой стоял языческий храм, было обнаружено три креста. Но какой из них стал причиной страшных мук Сына Божьего, не знал никто. И вдруг сам Спаситель даровал ответ на этот вопрос, указывая на целительное действие сооружения. Дабы узнать настоящий Крест, было сделано следующее:

 • он был поднесён к тяжелобольной женщине – и болезнь вмиг навсегда покинула её;
 • возложен на усопшего – и после его касания покойник ожил.

После этого одну часть Креста царица Елена привезла сыну, а другую оставила в Иерусалиме. С тех пор, произнося в молитве искренние, душевные слова: “Да воскреснет Бог, и расточаться врази Его…”, человек получает мощную небесную защиту от любых напастей. Ведь на Кресте навсегда осталась великая божественная сила Иисуса, что принял на нём страдания и смерть за весь род людской.

Животворящий Крест стал главным символом христианства, ибо с молитвой на устах его сила возрастает, потому как через него свою защиту каждому дарует Всевышний, а она – беспрекословна.

Молитва Животворящему Кресту от порчи

Сила молитвы напрямую зависит от человека, который её произносит. Ведь она должна быть прочитана искренне и с чистой душою. Именно поэтому к ней часто прибегают, дабы изгнать из человека порчу, а она, как известно, итог зависти и бездушности тех людей, в душах которых поселилось зло и, не зная иного выхода, причиняет боль и страдания другим.

В таких случаях, приходя в храм, нужно ставить свечу иконе Иисуса Христа, трижды читать молитву и псалом 90. Такая молитва очищает и наполняет душевной гармонией, а Крест становится оберегом от всего злого на протяжении всей последующей жизни. Ведь если в сердце человека живёт любовь к Богу, то вера навсегда поселиться в его душе.

Молитва Животворящему Кресту Господню – не просто вечное признание Господу за его деяния, в ней изложена вся суть мира и истинное предназначение человека. Она исцеляет физическое и умиротворяет духовное. Её сила в ней самой! Ибо Слово Божие, заложенное в душе, возрождает веру, которая и есть величайшей благодатью, подаренной человечеству.

Молитва на русском языке

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго зла.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится; обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню:

Пред дивною чудодейственною силою, Четвероконечный и Трисоставный Кресте Христов, у подножия твоего во прах распростертый, покланяюся ти, Честное Древо, отгоняющее от меня всякое демонское стреляние и освобождающее от всех бед, скорбей и напастей. Ты бо еси Древо Жизни. Ты еси очищение воздуха, освещение святаго храма, ограждение моего жилища, охранение одра моего, просвещение ума моего, сердца и всех моих чувств. Твое святое знамение ограждает мя со дня моего рождения, просвещает со дня моего крещения; оно со мною и на мне во вся дни живота моего: и на суше, и на водах. Оно же сопровождать мя будет до могилы, осенит и прах мой. Оно же, святое знамение чудодейственнаго Креста Господня, возвестит всей вселенней о часе всеобщаго воскресения мертвых и последняго Страшнаго и Праведнаго Суда Божия. О Кресте Всечестный! Осенением твоим вразуми, научи и благослови мя, недостойнаго, всегда несомненно верующего в непобедимую Силу Твою, огради мя от всякаго супостата и исцели вся недуги моя душевныя и телесныя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, силою Честнаго и Животворящаго Креста Твоего помилуй и спаси мя, грешнаго, от ныне и во веки веков. Аминь.

Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех, обретших ны зело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля и прелагаются горы в сердца морская. Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостию Его. Речная устремления веселят град Божий: освятил есть селение Свое Вышний. Бог посреде его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра. Смятошася языцы, уклонишься царствия: даде глас Свой Вышний, подвижеся земля. Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, яже положи чудеса на земли: отьемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог: вознесуся во языцех, вознесуся на земли. Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль.

Сильные молитвы

Иногда в жизни наступают моменты, когда человек оказывается в безысходности. Помочь в такой ситуации и обрести веру в счастливое разрешение возникших проблем помогут сильные молитвы. Но при этом следует помнить, что любая молитва, идущая из глубины души поможет обрести веру в трудную минуту, но двигаться по жизненному пути вы должны будете самостоятельно, преодолевая преграды, которые предначертаны судьбой.

Читайте также:  Проси в молитве не легкой ноши а крепких плеч

Немного истории

Всем известно, что молитва — это обращение к Богу, Пресвятой Богородице и Святым. Это верный способ, который используется, прежде всего, для исцеления души человека. Все молитвы пришли к нам из древних времен, но каждое обращение к Богу возникало в определенном, конкретном случае. Оно написано Святыми или простыми людьми. Именно поэтому разные молитвы помогают для решения различных проблем.

Считается, что единственной молитвой, которую даровал людям Господь, является «Отче наш». Именно поэтому она обладает особенной силой. Ее нужно читать не только в горе, но и в радости.

Другие молитвы, придуманные смертными в разные времена, по своему содержанию классифицируются следующим образом:

 • Покаянные молитвы содержат просьбу верующего о прощении своих грехов, которыми считаются любые дурные поступки и помыслы по отношению к другим людям. Такие обращения направлены к Господу Богу и Святой Богородице. Любая просительная молитва должна читаться только после покаянной молитвы.
 • Просительная молитва используется в том случае, если у человека возникла трудная жизненная ситуация и он принимает решения обратится к Богу за помощью. Каждый человек, молясь, обращается к Богу со своей просьбой, но при этом, нужно понимать, что только Господь знает, что в конкретный жизненный период является самым необходимым. Такой молитвой можно попросить придать сил в борьбе с земными искушениями.
 • Благодарственные молитвы предназначены для того, чтобы поблагодарить Бога за все, что он дает человеку. Читаются такие молитвы утром и вечером каждый день, а также после приема пищи.
 • Хвалебные молитвы используются для прославления Всевышнего. В них не содержится никакой просьбы, поэтому священнослужители считают такие обращения к Богу самыми чистыми.
 • Ходотайственные молитвы подобно просительным содержат просьбу. Но отличие их состоит в том, что верующий просит у Бога милости не для себя, а для своих близких. Часто такие молитвы читают, чтобы помочь тяжело больным людям.

Огромное количество православных молитв на самые разные случаи жизни были написаны изначально церковными служителями. Именно они и стали молитвенными образцами, которые передавались по поколениям из уст в уста. Примечательно, что православная традиция позволяет верующему создавать собственные молитвенные тексты. Это связано с пониманием того, что если молится собственными словами, то можно достичь большей близости и единения с Богом, а значит, быстрее приобрести душевную гармонию, что поможет решить возникшие проблемы.

3 сильнейшие ежедневные молитвы для православного человека

По православной традиции сильные православные молитвы нужно читать каждый день. Они приносят душевное тепло, делают жизнь гармоничной и радостной. Но при этом следует понимать, что читать молитвы нужно полностью отрешившись от насущных проблем, полностью сосредоточившись на общении с Богом.

Если верующий не раскаялся в своих грехах и не попросил покаяния, или же читает молитву машинально, думая о своих проблемах, то его обращение натолкнется на невидимую стену и не будет услышано Богом. Чем чаще человек будет обращаться к Господу с хвалебными молитвами, тем лучше будет для его души.

Молитва «Символ Веры»

Очень известной православной молитвой, которая может читаться каждый день, является обращение к Богу, которое носит название «Символ веры». Она особенная, так как именно ею православные подтверждают свою искреннюю веру в Бога, и надежду в то, что обращение будет услышано, а после смерти верующего ожидает вечная жизнь.

Данная молитва — точное и емкое изложение христианского вероучения. История ее создания уходит в прошлые времена, когда происходило становление самой православной церкви. Текст молитвы был утвержден на 1-м и 2-м Вселенских Соборах.

Текст молитвы состоит из 12 членов, то есть предложений. В каждом из них содержится определенная истина или, другими словами, догмат православной веры.

Молитву «Символ Веры» нужно читать в следующих ситуациях:

 • В качестве утренней каждодневной молитвы;
 • Перед прочтением любой основной молитвы;
 • В начале ритуала крещения.

Расшифровать текст молитвы можно следующим образом:

 • В первом предложении дается утверждение, что Бог является создателем всего земного, и, человек веруя в него, принимает его главенство в существующем мире.
 • Во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом предложении утверждается истинная вера в сына Господа Бога – Иисуса Христа. Он был распят на кресте и принял на себя все грехи людей, после чего воскрес и вознесся на небеса. С тех пор он помогает всем верующим людям в исцелении души и тела.
 • В восьмом предложении акцентируется вера в Святого Духа.
 • В девятом предложении подчеркивается вера в единую Церковь.
 • В десятом предложении говорится о едином крещении, то есть, если после него нельзя отрекаться от веры, так как это считается большим грехом.
 • В одиннадцатом и двенадцатом предложении содержится повествование о воскрешении из мертвых и о вечной жизни после смерти.

Данная молитва помогает ощутить защиту Господа Бога и обрести душевное спокойствие. С головы уйдут дурные мысли, а из души исчезнет тревога. Если ее читать каждый день, то вы поймете, что вы не одиноки в этом мире и Господь всегда с вами. Если вы искренне верующий человек, почитающий Бога, то он обязательно придет к вам на помощь в трудную минуту.

Молитва «Символ веры» станет напоминанием о том, что за все прегрешения, согласно догмам православной веры придется платить. Ее строки можно или проговаривать, или петь. Ее нужно вспоминать в любое время, когда в душе возникло чувство, что вы отдаляетесь от Бога и подвергаетесь жизненным искушениям. Считается, что данная молитва, написанная на листе бумаги, может служить оберегом, если носить ее всегда с собой.

Молитва Честному Кресту

Животворящим крестом называют деревянное сооружение, на котором был распят Иисус Христос. Несмотря на то, что оно является предметом неодушевленным, к Кресту обращаются в молитве, как к личности. Именно через данный символ, верующие обращаются к Богу.

Молитва Честному Животворящему Кресту отличается большой силой, поэтому поможет помочь в самых безвыходных ситуациях. Но кроме этого, ее рекомендуется читать и для того, чтобы избавится от негатива и наполнить душу гармонией. Произнося искренние, чистосердечные слова молитвы, идущие из сердца, наполненные искренней верой, лишенные зависти и злобы человек получает Господнюю защиту от вражеских внешних нападений.

Молитва настолько сильна, что верующему совершенно не обязательно читать ее в оригинале. Главное вкладывать веру в каждое произнесенное слова, а это делать проще, проговаривая фразы переведенного и адаптированного текста.

Звучит он следующим образом:

Молитву Честному Животворящему Кресту рекомендуется произносить ежедневно перед сном в полном уединении. Перед чтением молитвы знаменуй себя крестом. При этом в руках или на груди обязательно должен быть нательный крестик. После того как будет прочитана молитва, его нужно поцеловать. Затем следует перекрестить себя и лечь в постель.

Читайте также:  Молитвы от бесов в голове

Несмотря на то, что текст молитвы не очень длинный, не всегда можно найти время для ее прочтения. В таких случаях разрешается произнести ее в сокращенном варианте.

В этом случае слова могут звучать произвольным образом, к примеру, так:

В любом случае молитву следует читать при приглушенном свете в тишине. Нельзя произносить молитвенные слова в состоянии раздражения или озлобленности. Хорошо если до начала молитвы удастся послушать церковную музыку, она позволит правильно настроиться.

Псалом 90 «Живый в Помощи Вышняго»

По общему признанию всех верующих. молитва «Живый в помощи Вышняго…» является одной из самых сильных и помогает в самых сложных ситуациях. Она содержится в Псалтыре и известна также под другим названием — Псалом 90. По первым его словам и распространилось привычное название молитвы.

Молитва очень сложная, ее сложно слушать, а уж проговаривать ее слова самостоятельно еще сложнее.

Для того, чтобы это проще было сделать нужно предварительно прочитать перевод молитвы и ознакомится с ее толкованием:

Понимая смысл произносимой молитвы, можно будет вложить в нее всю душу, что значительно увеличит ее эффективность. Перед тем как молиться нужно предварительно исповедаться и покаяться в грехах. Считается, что если человек прибегает к молитве «Живый в помощи Вышняго…» с целью исцеления от тяжелой болезни, то проговаривать святые слова следует 40 раз в день. Причем, в этом случае молитву рекомендуется заучить.

Кто-бы кто не читал данную молитву, Бог его обязательно услышит. Господь может даже помочь многогрешным людям, которые в момент обращения имеют в душе искреннюю веру и уповают на него. Но при этом следует понимать, что праведные люди, живущие в соответствии с заповедями Божьими, имеют больше шансов на спасение.

Как правильно читать или слушать молитву

Чтобы Господь откликнулся нужно проговаривать слова молитвы правильно. Прежде всего, молиться нужно с чистым сердцем. В православии это называют дерзновением, что не следует путать с дерзостью. Дерзновение следует понимать как проявление искренней веры в Бога, тогда, как дерзость подчеркивает непочтение к нему. Очень важно внутренне подготовится к принятию любой воли Божьей, даже если она не будет совпадать с желанием.

Важно понимать текст молитвы, ведь она является обращением к Богу. Поэтому если вы читаете каноническую молитву, которую требуется читать на старославянском языке, обязательно предварительно познакомьтесь с ее переводом. Если такой возможности нет, что можно попросить священника объяснить смысл молитвы.

Молиться можно не только в храме, но и дома. От этого сила молитвы и ее эффективность не уменьшается. Для того, чтобы создать правильный настрой, нужно организовать в доме уголок, в котором установить икону и иметь возможность при необходимости зажигать церковную свечу. Молиться дома можно не только в одиночестве, но и всей семьей.

Поскольку в православии допускается молиться произвольным образом, передавая смысл, канонической молитвы своими словами, то следует понимать, что у любой молитвы должен быть адресат. Нужно обязательно обращаться к Богу, Святой Богородице, Святым или небесным силам бесплотным. Любые другие обращения, к примеру, к матушке земле или к другим природным силам, недопустимы. В молитве не должны звучать какие-либо условия, ведь она — это общение с Богом Всесильным и Всемогущим. Поэтому нужно только просить его, восхвалять, благодарить и принимать все его решения, так как только он знает, что наиболее благоприятно для верующего сейчас.

Полезно не только молится, но и прослушивать молитвы на аудио или, когда их произносит другой человек. Часто такой способ помогает исцелиться тяжело больным людям, у которых не хватает сил произносить молитвенные слова вслух. Но при этом верующий должен быть обязательно сосредоточен на обращении к Богу. Несмотря на состояние нужно стараться произнести мысленно услышанные слова.

Чтение молитв — это очень личное дело. К этому процессу нужно внутренне подготовиться и дистанцироваться от любых жизненных проблем. Молитва должна стать привычной на каждый день и каждый раз после проговаривания молитвенных слов на душе должно наступать облегчение. Именно это будет указывать на то, что все сделано правильно, и вы услышаны Богом.

Молитвы в бесовских напастях и искушениях

Молитва Честному Кресту 1

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся, рече́т Го́сподеви: Засту́пник мо́й еси́ и Прибе́жище мое́, Бо́г мо́й, и упова́ю на Него́. Я́ко То́й изба́вит тя́ от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна: плещма́ Свои́ма осени́т тя́, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя́ и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни́, от ве́щи во тме́ преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится: оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты́, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло́, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́ : я́ко А́нгелом свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя́ во все́х путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и зми́я. Я́ко на Мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне́, и услы́шу его́: с ни́м е́смь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Перевод: Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое». 2

Молитва Святому и Животворящему Кресту Господню

О, ди́вный чудоде́йственною си́лою четвероконе́чный и трисоста́вный Кре́ст Христо́в! У подно́жия твоего́ во пра́х распросте́ртый, поклоня́юся ти́, честно́е Дре́во, отгоня́ющее от на́с вся́кое де́монское стреля́ние и освобожда́ющее на́с от все́х бе́д, скорбе́й и напа́стей. Ты́ бо еси́ Дре́во жи́зни, ты́ еси́ очище́ние возду́ха, освяще́ние свята́го хра́ма, огражде́ние на́шего жили́ща, охране́ние одра́ моего́, просвеще́ние ума́ моего́, се́рдца и все́х мои́х чу́вств. Твое́ свято́е зна́мение огражда́ет мя́ со дня́ моего́ креще́ния, оно́ со мно́ю и на мне́, во вся́ дни́ живота́ моего́, на су́ше и на вода́х, оно́ же сопровожда́ть мя́ бу́дет до моги́лы, осени́т и пра́х мо́й, оно́ бо, свято́е зна́мение чудоде́йственнаго Креста́ Госпо́дня, возвести́т все́й вселе́нной о часе́ всео́бщаго воскресе́ния ме́ртвых и после́дняго стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Бо́жия.
О, Кре́сте Всечестны́й! Осене́нием твои́м вразуми́, научи́ и благослови́ мя, недосто́йнаго, всегда́ несомне́нно ве́рующаго в непобеди́мую си́лу твою́, огради́ мя от вся́каго врага́ и супоста́та, исцели́ вся́ неду́ги моя́ душе́вныя и теле́сныя.
Г о́споди, Иису́се Христе́ Сы́не Бо́жий! Си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Твоего́ поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго. Ами́нь.

Псалом 45

Бо́г на́м Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны́ зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́, и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды и́х, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т гра́д Бо́жий: освяти́л е́сть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бо́г посреде́ его́, и не подви́жится: помо́жет ему́ Бо́г у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ гла́с Сво́й Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лу́к сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко А́з е́смь Бо́г: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь си́л с на́ми, Засту́пник на́ш Бо́г Иа́ковль.

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы; двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. 2

Источник статьи: http://xram58.ru/tekst-molitvy-zhivotvoryashhej/